Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3321
Title: Variation and transgressive variability of the stem length in F1 and F2 soft spring wheat under conditions of forest-steppe of Ukraine
Other Titles: Варіювання та трансгресивна мінливість довжини стебла у F1 і F2 пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України
Authors: Vakhnyi, Serhii
Khakhula, Valerii
Lozinska, Tetiana
Fedoruk, Yriy
Lozinskyi, Mykola
Obrazhyy, Serhii
Fedoruk, Nataliya
Panchenko, Oleksandr
Yakovenko, Oleksandr
Вахній, Сергій Петрович
Хахула, Валерій Семенович
Лозінська, Тетяна Павлівна
Федорук, Юрій Васильович
Лозінський, Микола Владиславович
Ображій, Сергій Володимирович
Федорук, Наталія Миколаївна
Панченко, Олександр Борисович
Keywords: soft spring wheat;variability,;hybrids;stem length;variation;transgression;пшениця м’яка яра,;трансгресії.;довжина стебла;реципрокні схрещування;мінливість;гібриди;варіювання
Issue Date: 12-Aug-2019
Publisher: EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci
Citation: S. Vakhnyi, V. Khakhula, T. Lozinska, Y. Fedoruk, M. Lozinskyi, S. Obrazhyy, N. Fedoruk, O. Panchenko, O. Yakovenko. Variation and transgressive variability of the stem length in F1 and F2 soft spring wheat under conditions of foreststeppe of Ukraine. EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci 13,2019. 1187-1193
Series/Report no.: 13;
Abstract: The paper highlights the question of the stem length variability in F1 and F2 soft spring wheat and the detection of transgressive forms in the second generation of hybrids. The complicated character of stem length determination in F1 is defined, since in this process not only genes of additive type of action are involved, but also alleles of genes with stronger specific interaction. In the hybrid combinations Struna Myronivska/Elehiia Myronivska were at parental level, in the combination Struna Myronivska/Azhurnaia treated as inferior to the parental form on 10.9%, indicating the probability of maternal organism’s effect on the trait formation due to the content of short-stem genetic factors in cytoplasm. It was established that the coefficient of variation of stem length in first-generation hybrids when reciprocal crosses was in the range from 6.8% (Simkoda Myronivska/Struna Myronivska) to 9.3% (Azhurnaia/Struna Myronivska), indicating a slight variation of this index. Only in combinations of crosses Lehuan/Struna Myronivska, Heroinia/Struna Myronivska and Kolektyvna 3/Struna Myronivska variation of stem length is average and account for 15.8, 11.3 and 11.1% respectively. A significant reciprocal effect was also noted – shorter-stem hybrids F1 obtained in combinations when using low-growth varieties as a maternal form. The smallest range of stem length was found in second-generation hybrids in the combination Struna Myronivska/Kolektyvna 3 – 16.1 cm with low variance 22.1 and the largest one – in the combination Heroinia/Struna Myronivska (34.1 cm) with variance 81.0. The complex genetic nature of the stem length determination in the studied hybrids F1 and F2 was established. Starting from F2, a significant form-creating process in the stem length can be traced in hybrids. In the majority of reciprocal crosses, a significant reduction of the stem length in F2 hybrids is observed, when maternal form was a variety with shorter stem length. This indicates the influence of the maternal cytoplasm on this trait formation. High-growth transgressions were found in the second generation of a third of soft spring wheat hybrids. In F2 hybrids, the degree of transgression was in the range 2.1-6.2% with a frequency 6.0-10.0% in the hybrid combinations Struna Myronivska/Simkoda Myronivska, Simkoda Myronivska/Struna Myronivska, Elehiia Myronivska/Struna Myronivska, Kolektyvna 3/Struna Myronivska. Thus, it can be argued that the highest rates of transgressive variability based on the stem length were found in those hybrids which had heterosis in F2.
Description: В статті висвітленні питання щодо мінливості довжини стебла F1 і F2 пшениці м’якої ярої та виявлення трансгресивних форм у другому поколінні гібридів. Визначено складний характер детермінації довжини стебла у F1, оскільки в цьому процесі беруть участь не тільки гени адитивного типу дії, а й алелі генів із більш сильнішою специфічною взаємодією. У гібридних комбінаціях Струна миронівська/Елегія миронівська були на рівні батьківської форми, а у комбінації Струна миронівська/Ажурная поступалися батьківській формі на 10,9 %, що вказує на вірогідність впливу материнського організму на формування ознаки за рахунок вмісту в цитоплазмі генетичних чинників короткостебловості. Встановлено, що коефіцієнт варіації довжини стебла у гібридів першого покоління за реципрокних схрещувань знаходився в межах від 6,8 % (Сімкода миронівська/Струна миронівська) до 9,3 % (Ажурная/Струна миронівська), що вказує на незначне варіювання цього показника. Лише в комбінаціях схрещування Легуан/Струна миронівська, Героїня/Струна миронівська і Колективна 3/Струна миронівська варіювання довжини стебла є середнім і становить 15,8, 11,3 і 11,1 % відповідно. Відмічено також значний реципрокний ефект – більш короткостеблові гібриди F1, отримані в комбінаціях за використання низькорослих сортів як материнської форми. Виявлено найменший розмах варіювання довжини стебла у гібридів другого покоління у комбінації Струна миронівська/Колективна 3 – 16,1 см за низьких показників дисперсії 22,1, а найбільший – у комбінації Героїня/Струна миронівська (34,1 см) з дисперсією 81,0. Встановлено складну генетичну природу детермінації довжини стебла у досліджених гібридів F1 та F2. Починаючи із F2 у гібридів за довжиною стебла простежується значний формотворчий процес. У більшості реципрокних схрещувань істотне зменшення довжини стебла у гібридів F2 спостерігається у тому випадку, коли за материнську форму було взято сорт з меншою довжиною стебла, що свідчить про вплив материнської цитоплазми на формування цієї ознаки. Виявлені високорослі трансгресії у другому поколінні третини гібридів пшениці ярої м’якої. У гібридів F2 ступінь трансгресії знаходився в межах 2,1 – 6,2 % з частотою 6,0-10,0 % у гібридних комбінаціях Струна миронівська/Сімкода миронівська, Сімкода миронівська/Струна миронівська, Елегія миронівська/Струна миронівська, Колективна 3/Струна миронівська Таким чином, можна стверджувати, що найбільш високими показниками трансгресивної мінливості за ознакою довжини стебла характеризуються ті гібриди, в яких в F2 простежується гетерозис.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3321
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
variation and transgressive.pdf343,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.