Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3282
Title: Methodology, mechanisms and tools for substantiation of socio-ecological and economic benefits from the implementation of organic production
Other Titles: Методологія, механізми та інструментарій обґрунтування соціо-еколого-економічних переваг від запровадження органічного виробництва
Authors: Lavrov, Vitaliy
Лавров, Віталій Васильович
Grabovska, Tetiana
Грабовська, Тетяна Олександрівна
Ternowoj, Urii
Терновий, Юрій Вікторович
Keywords: organic production;principles;norms;risks / threats;barriers;methodology of implementation;harmonization of interests / needs;sustainable nature management;integrated management;органічне виробництво;принципи;норми;ризики/загрози;перепони;методологія впровадження;гармонізація інтересів/потреб;збалансоване природокористування;інтегроване управління
Issue Date: 2019
Publisher: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania
Citation: Lavrov V. Methodology, mechanisms and tools for substantiation of socio-ecological and economic benefits from the implementation of organic production / V.Lavrov, T.Grabovska, Yu. Ternowyi // Geo-management in organic agriculture: monograf .- Podhajska Slovensko, 2019. – P. 125–149.
Abstract: Ukraine is developing in the direction of European integration, which requires adequate standards of living, incl. systematic harmonization of ecological safety and nature conservation, appropriate improvement of policy and legislation, formation of proper management institutions and development programs on the basis of international cooperation. In the context of the decisive strategic tasks of Ukraine, the attention is focused on the conservation and balanced use of biodiversity, land resources, optimization of the landscape structure, incl. agrarian sphere. It is emphasized that due to a number of international, cross-sectoral and inter-regional contradictions of axiological, motivational, political-legal, socio-economic, environmental and other senses the implementation of the norms of balanced nature management is still slowed down. The methodological basis for accelerating the resolution of the problem is the principles of sustainable development, socio-economically-environmentally sustainable use of nature, integrated management. It is substantiated that organic agriculture is an important component of the harmonization of conflicting social, economic and environmental interests of society, enterprises of the agrarian sector of economy and departments of environmental policy. The essence of organic production is presented in the context of harmonization of social, economic and ecological blocks of interests / needs, corresponding motivations and coordination of activities on the basis of balanced nature management and sustainable development of the agrosphere. The corresponding three groups of potential risks, their factors and features of their mutual influence and role in the formation of integrated consequences are identified. The scientific and methodological foundations and prospects of organic food production in Ukraine are characterized. Existing scientific and practical achievements on solving these problems, as well as obstacles and methodological directions of their overcoming at the legislative, regulatory, technological, sectoral, inter-sectoral and international levels of institutional and resource support, integrated management and concerted cooperation are highlighted.
Description: Україна розвивається у напрямі європейської інтеграції, що потребує забезпечення відповідних стандартів життя, у т.ч. системної гармонізації екологічної безпеки та збереження природи, відповідного удосконалення політики й законодавства, формування належних управлінських інституцій й програм розвитку на засадах міжнародної співпраці. У контексті визначальних стратегічних завдань України увагу акцентовано на збереженні і збалансованому використанні біорізноманіття, земельних ресурсів, оптимізації структури ландшафтної, у т.ч. аграрної сфери. Підкреслено, що внаслідок низки міжнародних, міжгалузевих і міжрегіональних протиріч аксіологічного, мотиваційного, політико-правового, соціально-економічного, природоохоронного та інших сенсів впровадження у практику норм збалансованого природокористування досі гальмується. Методологічною основою прискорення розв’язання проблеми є принципи сталого розвитку, соціально-економічно-екологічно збалансованого природокористування, інтегрованого управління. Обґрунтовано, що органічне сільське господарство є важливою складовою гармонізації суперечливих соціальних, економічних та екологічних інтересів суспільства, підприємств аграрного сектору економіки та відомств екологічної політики. Висвітлено суть органічного виробництва у контекст гармонізації соціального, економічного та екологічно блоків інтересів/потреб, відповідних мотивацій та узгодження діяльності на засадах збалансованого природокористування та сталого розвитку агросфери. Визначено відповідні три групи потенційних ризиків, їх чинники та особливості їх взаємовпливу і ролі у формування інтегрованих наслідків. Охарактеризовано науково-методичні засади та перспективи реалізації в Україні органічного виробництва харчової продукції. Висвітлено наявні наукові і практичні здобутки з розв’язання зазначених проблем, а також завади/перепони і методологічні напрями їх подолання на законодавчо-нормативному, технологічному, галузевому, міжгалузевому і міжнародному рівнях інституційного та ресурсного супроводу, інтегрованого управління та погодженої співпраці.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3282
ISBN: 978-80-89926-04-6
metadata.dc.identifier.udc: 338.432:631.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methodology_ mechanisms.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.