Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3258
Title: Спосіб корекції ліпідного обміну у перепелів за участю наноматеріалів
Other Titles: Method for correction of lipid metabolism in quails involving nanomaterials
Authors: Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Харчишин, Віктор Миколайович
Kharchyshyn, Viktor
Мельниченко, Олександр Миколайович
Melnуchenko, Oleksandr
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Співак, Микола Якович
Spyvac, Mikola
Тимошок, Наталія Олександрівна
Tymoshok, Natalia
Мельниченко, Юлія Олександрівна
Melnychenko, Yuliia
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Олешко, Олександр Анатолійович
Oleshko, Oleksandr
Веред, Петро Іванович
Vered, Petro
Поліщук, Світлана Анатоліївна
Polishchuk, Svitlana
Keywords: біотехнологія;ліпідний обмін;перепела;наночастинки селену;Biotechnology;lipid metabolism;quail;selenium nanoparticles
Issue Date: 25-Oct-2019
Citation: Спосіб корекції ліпідного обміну у перепелів за участю наноматеріалів: патент на корисну модель № 137453, МПК (2019.01) / Бітюцький В.С., Харчишин В.М., Мельниченко О.М. та ін. – заявл. 22.03.2019 ; опублік. 25.10.2019; бюл. №20 .- 4 с.
Abstract: Корисна модель відноситься до галузі сільського господарства, зокрема, до годівлі перепелів повнораціонними комбікормами і може бути використана при вирощуванні перепелів. Розвиток перепелівництва в Україні вимагає розробки науково-обґрунтованих підходів щодо підвищення їх продуктивності. Для вирішення цієї проблеми особлива увага приділяється пошуку способів, які сприяють підвищенню коефіцієнта використання кормів, оскільки організмом не засвоюється значна їх частина. Вагомий вплив на обмінні процеси в організмі птиці і засвоєння поживних речовин має мінеральне живлення, зокрема, забезпечення раціонів перепелів селеном. Важлива роль селену в організмі птиці зумовлена його багатостороннім впливом на обмін речовин і фізіологічні функції. Зокрема, селен включається в синтез пуринових і піримідинових основи нуклеїнових кислот і бере участь у синтезі незамінних жирних кислот. Селен здатний брати участь у знешкодженні важких металів: Cd, Hg, Ag., підтримує нормальне функціонування підшлункової залози і за рахунок цього забезпечує засвоєння ліпідів і жиророзчинних сполук. В основу даної корисної моделі покладено завдання розробити спосіб корекції ліпідного обміну у перепелів шляхом додавання до комбікорму наночастинок селену (SeNPs) із комплексним вивченням їх впливу на продуктивність та обмінні процеси в організмі птиці. Поставлені завдання вирішуються тим, що комбікорм для перепелів збагачували наночастинками селену (SeNPs).
Description: The utility model relates to the field of agriculture, in particular, to the feeding of quails by full-feed compound feeds and can be used in growing quails. The development of quail farming in Ukraine requires the development of science-based approaches to increase their productivity. To solve this problem, special attention is paid to finding ways that contribute to the increase in the utilization of feed, since the body does not absorb a large part of them. Mineral nutrition, in particular, the provision of selenium quail diets, has a significant influence on the metabolic processes in the body of the bird and nutrient absorption. The important role of selenium in the body of birds is due to its multifaceted effects on metabolism and physiological functions. In particular, selenium is involved in the synthesis of purine and pyrimidine nucleic acid bases and is involved in the synthesis of essential fatty acids. Selenium is able to participate in the neutralization of heavy metals: Cd, Hg, Ag., Supports the normal functioning of the pancreas, and thus assimilates the absorption of lipids and fat-soluble compounds. The basis of this utility model is to develop a method of correcting lipid metabolism in quails by adding selenium nanoparticles (SeNPs) to the feed with a comprehensive study of their effect on productivity and metabolic processes in the bird organism. The tasks are solved by the fact that the feed for quails was enriched in selenium nanoparticles (SeNPs).
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3258
metadata.dc.identifier.udc: 636.6:612.015
Appears in Collections:Інші публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposib_korektsii_lipid (2).pdf545,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.