Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3235
Title: Проблеми мікроклонального розмноження фундука
Other Titles: The problems of hazelnut microclonal propagation
Authors: Андрієвський, Віктор Васильович
Andriievsky, Victor
Врублевський, Андрій Темурович
Vrublevsky, Andriy
Філіпова, Лариса Миколаївна
Filipova, Larysa
Мацкевич, Вячеслав Вікторович
Matskevych, Vyacheslav
Мацкевич, Оксана Вячеславівна
Matskevych, Oksana
Keywords: мікроклональне розмноження;деконтамінація;фенольне самоотруєння;фітогормони;індукція коренеутворення;постасептична адаптація;microclonal propagation;decontamination;рhenol self-poisoning;phytohormones;rhizogenesis induction;postaseptic adaptation;микроклональное размножение;деконтаминация;фенольное самоотравление;фитогормоны;индукция корнеобразования;постасептическая адаптация
Issue Date: May-2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Андрієвський В. В., Врублевський А. Т., Філіпова Л. М., Мацкевич В. В., Мацкевич О. В. Проблеми мікроклонального розмноження фундука. АГРОБІОЛОГІЯ: зб. наук. пр., №1. Біла Церква: БНАУ, 2019. С. 74-84.
Abstract: Постановка проблеми. Фундук – цінна горіхоплідна культура, яка в економічному плані є досить прибутковою. Стримуючим чинником для масштабного вирощування фундука в Україні є малі коефіцієнти розмноження звичайними методами. Альтернативою для вирішення цієї проблеми може бути метод мікроклонального розмноження, який наразі активно впроваджують із комерційною метою. Складнощі МКР фундука є на кожному з етапів цієї технології: 1) введення в асептичні умови; 2) мультиплікація in vitro; 3) індукція ризогенезу; 4) постасептична адаптація. Мета. У статті проаналізовано проблемні аспекти мікроклонального розмноженні фундука та запропоновано шляхи їх вирішення на основі результатів власних досліджень. Зокрема, вивчено вплив фенолоутворення, поживного середовища, типу, концентрації та методу аплікації фітогормонів на коренеутворення та проліферацію мікропагонів. Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили в стандартних лабораторних умовах. Об'єкт досліджень – рослини фундука сортів Трапезунд, Сірена, ліщина ведмежа. Встановлено, що процеси ризогенезу та проліферацїі індукуються трофічними та гормональними детермінантами. Результати дослідження та обговорення. Для оптимізації процесу мікроклонального розмноження фундука рекомендується використовувати поживне середовище DKW. Виявлено, що активоване вугілля та часте пересаджування експлантів на початкових етапах нейтралізує фенолоутворення. Для подолання проблем фенолоутворення встановлено ефективність ряду таких заходів як культивування маточних рослин за розсіяного світла в умовах депозитарію; введення рослин шляхом виділення меристем, пробуджених бруньок; додавання в живильне середовище біоциду PPM (Plant Preservative Mixture); додавання в живильне середовище ПВП (полівінілпіролідон). На етапі мультиплікації в живильне середовище додають 1,5 мг/л бензиламінопурину. Нами випробувано вплив різних концентрацій активованого вугілля на ризогенез на фоні 3 мг/л ауксину індолілмасляної кислоти. Активоване вугілля затінює живильне середовище, адсорбує токсини, тому ефективно впливає на корен еутворення. Серед порівнюваних концентрацй оптимальною була 2,5 г/л середовища. The problem statement. Hazelnut is a valuable nut culture, which is quite profitable in economic way. A deterrent to an extensive cultivation of hazelnut in Ukraine is a low ratio of breeding in a conventional methods. The alternative to solving this problem may be the method of microclonal propagation, which is actively implemented in commercial purposes. The difficulties of hazelnut microclonal propagation exist on every stage of this technology: 1) introduction to aseptic conditions; 2) multiplication in vitro; 3) rhizogenesis induction; 4) postaseptic adaptation. The aim of the research. The article deals with problem aspects of hazelnut microclonal propagation and analyzes the ways of solving these problems based on the own research results. In particular, the influence of phenol emergence, culture medium, type, concentration and method of phytohormones application on root formation and proliferation are examined. Materials and methods. The research was held in a standart laboratory conditions. The object of research are hazelnut plants variaties such as Córylus Trapezund, Corylus avellana Syrena, Corylus colurna. It is established that rhizogenesis and proliferation processes are induced by trophic and hormone determinants. Results and discussion. Using the DKW culture medium is recommended to optimize the hazelnut micriclonal propagation process. I was found out that the use of activated carbon and explants transplantation on the early stages neutralizes phenol emergence. In order to resolve the difficulties of the phenol emergence the effectiveness of such points as cultivation of mother plans in the presence of diffused light in depositary condition, introduction of plant though by meristemas separation, buds awakening, the addition of PPM Plant Preservative Mixture biocide and polyvinylpyrolidone into the culture medium were established. At the multiplication stage 1.5 mg/l of benzylaminopurine is added into the culture medium. The influence of different concnetrations of activated carbon on rhizogenesis on the background of 3 mg/l of auxin indolebutyric acid was stidued. The activated carbon obscures the culture medium, adsorbes toxines, therefore it has an effective impact on root formation. Among the comparative concentration the optimal one is 2.5g/l of the medium. The possibility of using the greenhouse for postaceptic regenerants adaptation is shown. Постановка проблемы. Фундук – ценная орехоплодная культура, в экономическом плане достаточно прибыльная. Сдерживающим фактором для масштабного выращивания фундука в Украине являются малые коэффициенты размножения обычными методами. Альтернативой для решения этой проблемы может быть метод микроклонального размножения, который сейчас активно внедряют в коммерческих целях. Сложности МКР фундука есть на каждом из этапов этой технологии: 1) введение в асептические условия; 2) мультипликация in vitro; 3) индукция ризогенеза; 4) постасептическая адаптация. Цель. В статье проанализировано проблемные аспекты микроклонального размножении фундука и предложено пути их решения на основе результатов собственных исследований. В частности, изучено влияние фенолобразования, питательной среды, типа, концентрации и метода аппликации фитогормонов на корнеобразования и пролиферацию микропобегов. Материал и методы исследования. Исследования проводили в стандартных лабораторных условиях. Объект исследований – растения фундука сортов Трапезунд, Сирена, лещина медвежонок. Установлено, что процессы ризогенеза и пролифераций индуцируются трофическими и гормональными детерминантами. Результаты исследования и обсуждение. Для оптимизации процесса микроклонального размножения фундука рекомендуется использовать питательную среду DKW. Выявлено, что активированный уголь и частые пересадки эксплантов на начальных этапах нейтрализуют фенолобразования. Для преодоления проблем фенолобразования установлено также эффективность ряда таких мероприятий как культивирования маточных растений по рассеянного света в условиях депозитария; введение растений путем выделения меристем, пробудившихся почек; добавление в питательную среду биоцида PPM (Plant Preservative Mixture); добавление в питательную среду ПВП (поливинилпирролидон). На этапе мультипликации в питательную среду добавляют 1,5 мг/л бензиламинопурина. Нами проверено влияние различных концентраций активированного угля на ризогенез на фоне 3 мг/л ауксина индолилмасляной кислоты. Активированный уголь затеняет питательную среду, адсорбирует токсины, поэтому эффективно влияет на корнеобразования. Среди сравниваемых концентраций оптимальной была 2,5 г/л среды. Выводы. Показано возможность использования влажной камеры для постасептической адаптации регенерантов. Обработка растений и субстрата фунгицидом Превикур Энерджи 840 sl в.р.к. улучшает их приживаемость и стимулирует рост.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3235
ISSN: 2310-9270
metadata.dc.identifier.udc: 602.7:634.54
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problemy mkr.pdf21,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.