Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3231
Title: Виділення Bac. anthracis при різному рН та вмісту гумусу ґрунту
Other Titles: Isolation Bac. anthracis at different pH and soil humus content
Authors: Рубленко, Ірина Олександрівна
Rublenko, Iryna
Рубленко, Сергій Васильович
Rublenko, Sergii
Keywords: сибірка;методика;Bacillus anthracis;спори;виділення;рН;вміст гумусу;anthrax;Bacillus anthracis;spores;method;selection;pH;humus content
Issue Date: 2018
Publisher: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького
Citation: Рубленко І.О. Визначення серопозитивності при імунізації свиней різними дозами вакцини / І.О. Рубленко, С.В. Рубленко // ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького: науковий вісник.- Львів: ЛНУВМБ, 2018. - Т.20 (88).- С. 147-151.
Abstract: Сибірка належить до числа захворювань, які завдають великої шкоди тваринництву і одночасно є небезпечним захворюванням для людей. Дане захворювання під різними назвами відоме з глибокої давнини. Джерелом збудника є хворі тварини. Однак важливим фактором передачі збудника є місця поховань тварин, загиблих від сибірки. Збудник може зберігається в ґрунті понад 100 років. В Україні є також поховання тварин, загиблих від даного захворювання. Найбільше таких захоронень зареєстровано у Вінницькій, Харківській, Чернігівській, Тернопільській, Луганській і Кіровоградській областях. Зареєстровані методи виділення спор сибірської виразки з ґрунту застарілі. У зв’язку з цим існує необхідність вивчення питань епізоотології та вдосконалення методик діагностики, заходів загальної та специфічної профілактики сибірки. Метою даних досліджень було виділення спор Bacillus anthracis при впливі рН та різного вмісту гумусу в ґрунті. Визначали рН та вміст гумусу ґрунту, який використовувався в дослідах в лабораторії агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України. Дослідження виконували на базі Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. Використовували методику, в якій проби ґрунту були по 2,5 грам, з різним вмістом спор. У дослідженнях зі стерильним ґрунтом вносили спори авірулентного штаму Bacillus anthracis. Методика дозволяє виділити спори сибірки з ґрунтів з різним рН і вмістом гумусу. При внесенні 21,76 ± 0,94 спор до стерильного грунту (становило 17,41 ± 0,75 спор/грам грунту) кількість виділених спор була – 3,33 ± 0,27 спор/г (19,13%). Кількість внесених спор у досліджуваному ґрунті була нижчою – 17,41 ± 0,75, порівняно з кількістю внесених спор у ґрунт з рН 6,5 (Р < 0,05), 6,7 (Р < 0,05), 7,5, і 7,8. Проте кількість виділених – вищою: 3,33 ± 0,27 (19,1%). Внесення 18,54 ± 1,29 спор/грам ґрунту (при 3,67% вмісту гумусу) – кількість 18% виділених внесених. Виділення спор Bac. anthracis з різним рН свідчить, що більше спор збудника виділяється в межах рН 6,7–7,5. Вміст гумусу в ґрунті впливає на кількість виділених спор. При більшому вмісті гумусу виділяється менша кількість спор Bac. anthracis, а оптимальне рН для виділення – 7,0.
Description: Anthrax is one of the diseases that cause great damage to livestock and at the same time is a dangerous disease for humans. This disease under different names is known from ancient times. The source of the pathogen is diseased animals. However, an important factor in the transmission of the pathogen is the burial place of animals that died from anthrax. The pathogen can be stored in the soil for more than 100 years. Anthrax is one of the diseases that cause great damage to livestock and at the same time is a dangerous disease for humans. This disease under different names is known from ancient times. The source of the pathogen is diseased animals. However, an important factor in the transmission of the pathogen is the burial place of animals that died from anthrax. In Ukraine there is burial of dead animals from anthrax. Most of the Siberian burial ground is registered in Vinnytsia, Kharkiv, Chernihiv, Ternopil, Lugansk and Kirovograd regions of Ukraine. In this regard, there is a need to study the issues of epizootology and improve diagnostic techniques, measures for general and specific anthrax prevention. The pathogen can be stored in the soil for more than 100 years. The purpose of these studies was to select the Bacillus anthracis spores for the influence of pH and different humus content in the soil. The pH and soil humus content were determined, which was used in experiments at the Laboratory of Agrochemistry of the Institute of Bioenergetic Cultures and Sugar Beet at the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. The work was performed on the basis of the State Scientific-Control Institute of Biotechnology and strains of microorganisms. Used methodology in which soil sample – 2.5 grams grow. In studies, spores of the avirulence strain Bacillus anthracis were introduced into a sterile soil. Registered methods of separating the argument of anthracite from the soil are obsolete. The method allows distinguishing anthrax spores from soils with different pH and humus content. when 21.76 ± 0.94 spores were applied to sterile soil (which was 17.41 ± 0.75 s/gram), the amount of spores selected was 3.33 ± 0.27 spores/grams (19.13%). The amount of controversy in the experimental soil was lower (17.41 ± 0.75), compared with the amount of controversy submitted to the soil with a pH of 6.5 (P < 0.05), 6.7 (P < 0.05), 7.5 and 7.8, however, the number of allocated – higher – 3.33 ± 0.27 (19.1%). The introduction of 18.54 ± 1.29 spores/grams of soil (3.67% of humus content) amounting to 18% of the deductions. Isolation Bac. anthracis with different pH indicates that the most spores of the pathogen are released within the pH range of 6.7–7.5. The content of humus in the soil affects the number of selected spores. With a higher content of humus, fewer amounts of spores is released anthracis, optimum pH for spore selection – 7.0.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3231
ISSN: 2518–7554 print
2518–1327 online
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.981
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vydilennja_Bac._anthracis _pry_riznomu.pdf471,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.