Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2592
Назва: Показники мінерального обміну в курок-несучок за впливу нанохелатів селену і цинку та вітаміну Е
Інші назви: Показатели минерального обмена у кур-несушек под влиянием нанохелатов селена и цинка, витамина Е
The indexes of mineral exchange in laying hens under the influence of Selenium and Zinc nonoacquahelates and vitamin E
Автори: Ніщеменко, Микола Прокопович
Nischemenko, Nicola
Каплуненко, Володимир Георгійович
Kaplunenko, Vladimir
Козій, Василь Іванович
Koziy, Vasyl
Порошинська, Оксана Андріївна
Poroshinska, Oksana
Стовбецька, Людмила Степанівна
Stovbetska, Luydmila
Ємельяненко, Алла Анатоліївна
Emelianenko, Alla
Омельчук, Олексій Віталійович
Omelchuk, Alexey
Ключові слова: кальцій;фосфор;кури-несучки;селен;цинк;вітамін Е;кальций;куры-несушки;витамин Е;calcium;phosphorus;laying hens;selenium;zinc;vitamin E
Дата публікації: 2019
Видавництво: БНАУ
Бібліографічний опис: Показники мінерального обміну в курок-несучок за впливу нанохелатів селену і цинку та вітаміну Е / М.П. Ніщеменко, В.Г. Каплуненко, В.І. Козій та ін. // Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква, 2019. - Вип. 1 ( 149 ). - С.49-56.
Короткий огляд (реферат): Наведені результати дослідження впливу наноаквахелатів металів селену і цинку разом з вітаміном Е на показники мінерального обміну в курей-несучок породи Ломан Браун. Відомо, що надходження в організм несучок мінеральних елементів Кальцію та неорганічного Фосфору має велике значення для забезпечення їх яєчної продуктивності та якості яйця. У зв’язку з цим, перспективним є вивчення впливу на зазначені вище процеси наноаквахелатів селену і цинку та вітаміну Е. Встановлено, що згодовування наноаквахелатів селену і цинку з вітаміном Е позитивно впливає на обмін Кальцію та неорганічного Фосфору в курок-несучок. Зокрема, вміст Кальцію в сироватці крові дослідних несучок був вірогідно більшим на 17,3–26,7 % на 60-ту і 90-ту добу експерименту, порівняно з контрольною групою. Рівень неорганічного Фосфору на 60-ту та 90-ту добу експерименту також вірогідно зріс на 17,7–16,9 % відповідно у дослідних несучок, порівняно з контролем. Відомо, що мaкроелементи Са та неорганічний Р є важливими елементами для організму тварин і, особливо, птахів. Ці мінеральні речовини не мають поживної цінності, не використовуються організмом як джерело енергії, але їх роль як структурних елементів неможливо переоцінити. І Кальцій, і неорганічний Фосфор входять до складу майже всіх органів і тканин. Від наявності цих елементів у раціоні залежить як ріст та розвиток організму, так і його продуктивність. Крім того, Кальцій і неорганічний Фосфор беруть активну участь в регуляції ряду життєво важливих функцій. У птиці це синтез білків та інтенсивне утворення мінералів яйця, а також вони необхідні для подальшого утворення кісткової тканини зародка. Отже, від наявності цих мінералів у раціоні та організмі курок-несучок значною мірою залежить їх несучість і якість яєць. Отримані результати свідчать про стимуляцію фосфорно-кальцієвого обміну та активності лужної фосфатази завдяки вираженим властивостям наноаквахелатів селену і цинку із вітаміном Е, які зумовлені їх біофізичними властивостями та активацією багатьох біохімічних процесів згідно з ефектом Борисевича–Каплуненка–Косінова. Приведены результаты исследования влияния наноаквахелатов биогенных и биоцидных металлов селена, цинка вместе с витамином Е, на показатели минерального обмена у кур-несушек породы Ломан Браун. Известно, что поступление в организм несушек минеральных элементов Кальция и неорганического Фосфора и их использование, имеет большое значение для обеспечения яичной продуктивности и качества яйца. В связи с этим, перспективным является изучение влияния на вышеуказанные процессы наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е. Установлено, что скармливание наноаквахелатов селена и цинка с витамином Е, положительно влияет на обмен Кальция и неорганического Фосфора в курок-несушек. В частности, содержание Кальция в сыворотке крови опытных несушек было достоверно больше на 17,3–26,7 %, на 60-е и 90-е сутки эксперимента, по сравнению с контрольной группой. Уровень неорганического фосфора на 60-е и 90-е сутки эксперимента также достоверно вырос на 17,7–16,9 % соответственно в опытных несушек, по сравнению с контролем. Известно, что микроэлементы Са и неорганический Р являются важными элементами для организма животных и, особенно, птиц. Эти минеральные вещества не имеют питательной ценности, не используются организмом как источник энергии, но их роль в качестве структурных элементов невозможно переоценить. И Кальций и неорганический Фосфор входят в состав почти всех органов и тканей. От наличия этих элементов в рационе зависит рост, развитие организма и его производительность. Кроме того, Кальций и неорганический Фосфор активно участвуют в регуляции ряда жизненно важных функций. В птицы это синтез белков и интенсивное образование минералов яйца, а также необходимые для дальнейшего образования костной ткани зародыша. Итак, от наличия этих минералов в рационе и организме кур-несушек во многом зависит их яйценоскость и качество яиц. Полученные результаты свидетельствуют о стимуляции фосфорно-кальциевого обмена, активности щелочной фосфатазы, благодаря выраженным свойствам наноаквахелатов биогенных металлов селена, цинка вместе с витамином Е, которые основаны на их биофизических свойствах и активации многих биохимических процессов в соответствии с эффектом Борисевича–Каплуненка–Косинова.
Опис: The article presents the results of the study of the influence of nanoacquahelats of biogenic and biocidal metals Selenium and Zinc together with vitamin E, on the mineral metabolism indexes of hens of Loman Brown breed. It is known that the inflow of mineral elements such as Calcium and inorganic Phosphorus into the body and its proper usage is essential for the maintenance of egg productivity and egg quality. In this regard, it is promising to study the changes of the above-mentioned processes with the Selenium, Zinc and vitamin E nanoacqualates supplementation. It has been established that the feeding of Selenium and Zinc nanocarboxylic acids with vitamin E positively affects the exchange of Calcium and inorganic Phosphorus in the laying hens. In particular, the content of calcium in the serum of tested hens was significantly higher (17.3-26.7%), on the 60th and 90th days of the experiment, comparing with the control group. The level of inorganic phosphorus, on the 60th and 90th days of the experiment, also increased by 17.7% and 16.9%, respectively, in experimental group of layer hens compared to control one. It is known that macroelements Ca and inorganic Phosphorus are important components for the organism of animals and, especially, birds. These minerals have no nutritional value, are not used by the body as a source of energy, but their role as structural elements cannot be overestimated. Both Calcium and inorganic Phosphorus are part of almost all organs and tissues. The growth and development of the organism, as well as its productivity depends on the presence of these elements in the diet. In addition, Calcium and inorganic Phosphorus are actively involved in the regulation of a number of vital functions. In the birds, it is the synthesis of proteins and the intense formation of egg minerals. They are also necessary for the further formation of bone tissue of the embryo. Consequently, the presence of these minerals in the diet and in the body of layers hens, to a large extent determine their weight and quality of eggs. The obtained results show the use of nanoacquahelats of Selenium and Zinc together with vitamin E stimulate phosphorus-calcium metabolism and alkaline phosphatase activity due to their biophysical properties which are based on activation of many biochemical processes according to the effect of Borisevich-Kaplunenko-Kosinov.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2592
УДК: 636.6.087.74:612.1
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
pokaznyky_mineral'nogo.pdf227 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.