Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2489
Title: Lithium in the natural environment and its migration in the trophic
Other Titles: Літій у природному середовищі та його міграція у трофічному ланцюзі
Authors: Sobolev, Alexander
Соболєв, Олександр Іванович
Gutyj, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Darmohray, Lyubomyr
Дармограй, Любомир Мирославович
Soboleva, Svitlana
Соболєва, Світлана Іванівна
Ivanina, Vadym
Іваніна, Вадим Віталійович
Kuzmenko, Oksana
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Karkach, Peter
Каркач, Петро Михайлович
Fesenko, Vasily
Фесенко, Василь Федорович
Bilkevych, Vita
Бількевич, Віта Володимирівна
Mashkin, Yurii
Машкін, Юрій Олексійович
Trofymchuk, Alla
Трофимчук, Алла Михайлівна
Stavetska, Ruslana
Ставецька, Руслана Володимирівна
Tkachenko, Serciy
Ткаченко, Сергій Васильович
Babenko, Olena
Бабенко, Олена Іванівна
Klopenko, Natalia
Клопенко, Наталія Ігорівна
Chernyuk, Sergii
Чернюк, Сергій Васильович
Keywords: lithium;concentration;soil;water;plants;foodstuffs;human deman;літій;концентрація;ґрунт;вода;рослини;продукти харчування;потреба людини
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Lithium in the natural environment and its migration in the trophic chain / Sobolev A., Gutyj B., Darmohray L. and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2019 .- 9(2). - Р. 195–203.
Abstract: Lithium is a natural element with unique physical and chemical properties that determine its biological role in living organisms. Literary review summarizes and systematizes the results of long-term researches that have been conducted in different countries of the world in terms of lithium content in soils, water, air, plants, and foodstuffs. It has been shown that the variability of qualitative and quantitative composition of soils and water at different continents leads to significant differences in the concentration of lithium in plants. Vegetables, fruits, berries, grain crops, the products of livestock and poultry which are grown in different ecological environment are significantly differ in the content of the lithium. Lithium, being involved into the food chain, can have an impact on the human body. People with low lithium status meet slowdown in the growth of the cells, the reproductive function of the organism is impaired, there are problems in behavior, life expectancy is reduced, while high doses of this trace elements cause intoxication and can lead to pathological functional changes of individual organs or body systems at whole. Analysis of the actual consumption of the lithium with food and water indicates a low level of population provision with this trice element in most countries of the world. The data presented allow more objective assessment of the ecological and biogeochemical status of different geographical regions, and in the future to predict the level of lithium intakes with food into the human body, as well as to minimize the biological risks to human health which are associated with dangerous concentrations of this trace element.
Description: Літій посідає особливе місце серед мікроелементів, які за життєвою необхідністю для організму рослин, тварин і людини відносяться до умовно есенціальних. Проте, на сьогодні він розглядається як “серйозний кандидат на есенціальність”. Літій є природним елементом з унікальними фізико-хімічними властивостями, які і визначать його біологічну роль в організмі. У низьких концентраціях літій оказує позитивний вплив на фізіологічні процеси в живих організмах, тоді як високі дози, викликають інтоксикацію і можуть призвести до патологічних функціональних змін окремих органів або систем. Знання рівнів і закономірностей міграції літію в основних компонентах природнього середовища необхідні передусім для мінімізації біологічних ризиків для здоров’я людини, пов’язаних з небезпечними концентраціями цього мікроелементу. У літературному огляді узагальнені та систематизовані результати багаторічних досліджень проведених у різних країнах світу, щодо вмісту літію у ґрунтах, воді, повітрі, рослинах, продуктах харчування рослинного і тваринного походження. Показано, що варіабельність якісного і кількісного складу ґрунтів і води різних континентів зумовлює суттєві відмінності щодо концентрації літію у рослинах. Овочі, фрукти, ягоди, зернові культури, продукція тваринництва та птахівництва, що вирощені в різних екологічних умовах, значно відрізняються між собою за вмістом літію. Знаходячись у харчовому ланцюзі літій може здійснювати вплив на організм людини. Аналіз фактичного споживання літію з продуктами харчування та водою свідчить, що більшість країн світу характеризується помірними та низькими показниками. У людей із низьким літієвим статусом знижуються темпи росту, порушується відтворювальна функція, скорочується тривалість життя, підвищується агресивність, виникають проблеми у поведінці. На сьогодні відсутні офіційні рекомендації експертів ФАО/ВООЗ щодо дієтичних норм споживання людиною літію. Представлені дані, дозволяють більш об’єктивно оцінити еколого-біогеохімічний статус територій різних географічних регіонів та у подальшому спрогнозувати рівень надходження цього мікроелементу з продуктами харчування в організм людини.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2489
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 574.43:546.34
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lithium_in_the_natural.pdf273,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.