Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2456
Title: Some indices’ determination of raw and pasteurized cow milk by ukrainian manufacturers using unique express methods
Other Titles: Деякі показники дослідження сирого та пастеризованого коров'ячого молока українських виробників за допомогою унікальних експрес-методів
Некоторые показатели исследования сырого и пастеризованного коровьего молока украинских производителей с помощью уникальных экспресс-методов
Authors: Bogatko, Nadia
Богатко, Надія Михайлівна
Богатко, Надежда Михайловна
Bukalova, Natalia
Букалова, Наталія Володимирівна
Букалова, Наталья Владимировна
Lyasota, Vasil
Лясота, Василь Петрович
Лясота, Василий Петрович
Artemenko, Lyudmyla
Артеменко, Людмила Павлівна
Артеменко, Людмила Павловна
Bogatko, Leonid
Богатко, Леонід Мечиславович
Богатко, Леонид Мечиславович
Bakhur, Tetiana
Бахур, Тетяна Іванівна
Бахур, Татьяна Ивановна
Prilipko, Tetiana
Приліпко, Тетяна Миколаївна
Прилипко, Татьяна Николаевна
Zabarna, Inna
Забарна, Інна Василівна
Забарна, Инна Васильевна
Savchuk, Lubov
Савчук, Любов Броніславівна
Савчук, Любовь Брониславовна
Tkachuk, Svetlana
Ткачук, Світлана Алімівна
Ткачук, Светлана Алимовна
Keywords: milk;молоко;молоко;safety;безпека;безопасность;quality;якість;качество;express methods;експрес-методи;экспресс-методы;approbation;апробація;апробация;somatic cells;соматичні клітини;соматические клетки;falsification;фальсифікація;фальсификация;Reagent N reagent;Reagent N реактив;Reagent N реактив;sodium bicarbonate;бікарбонат натрію;бикарбонат натрия;bromocresol green;бромокрезол зелений;бромкрезоловый зеленый;alkaline detergents;лужні миючі засоби;щелочные моющие средства;bromotymol blue;бромотимол синій;бромтимоловый синий
Issue Date: 11-Aug-2019
Publisher: Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Nitra, Slovakia
Citation: Some indices’ determination of raw and pasteurized cow milk by ukrainian manufacturers using unique express methods / N. M. Bogatko, N. V. Bukalova, V. P. Lyasota et al. // Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences. - 2019. - V. 9 (1). - P. 9-14. https://doi.org/10.15414/jmbfs.2019.9.1.9-14
Abstract: According to the Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council of the European Union No. 852/2004 and No. 853/2004 “Оn the hygiene of foodstuffs” dated April 29, 2004, Ukrainian producers of both pasteurized and raw cow's milk should be guided by regulatory acts, in particular, DSTU 2661:2010 “Drinkable cow’s milk. General technical conditions” and DSTU 3662:2015 “Cow’s milk-raw. Technical conditions”, which are harmonized to the requirements of the EU, and are regulating the safety and quality of milk for adhering to the proper sanitary and hygienic requirements of their primary production and industrial processing, and use modern, effective developed and tested rapid control methods of milk and dairy products for their falsification. Taking into account that today the falsification of milk as pasteurized and raw is not a rare occurrence, it is especially important to develop and introduce new express methods for the detection of various chemical reagents in dairy products that impair their quality and can affect their safety. We have developed simple, effective, reliable express methods: the determination of the number of somatic cells in milk by using Reagent N; detection of milk falsification by sodium bicarbonate using an alcoholic solution of bromocresol green with a mass concentration of 0.01%; as well as by alkaline detergents using an alcoholic solution of bromotymol blue with a mass concentration of 0.02%. Determination of the number of somatic cells in cow's milk by express method using Reagent N gave a 99.8% confidence in qualitative indices. The colour and consistency of milk varies, depending on the number of somatic cells – from liquid with bright orange to the formation of a jelly-like clay dark-raspberry colour which is easily removed from the hole of the dairy plate. An express method for detecting falsification of milk by sodium bicarbonate has the following advantages over existing commonly used methods: the results are specific, with a reliable qualitative index of 99.9%, consisting in changing the colour of the circular layer of milk, depending on the amount of baking soda added to it. In the absence of sodium hydro-carbonate, the colour of the circular layer of milk has a dark green colour, and if it is present, it acquires a dark blue-green colour of varying intensity. The express method of the milk falsification determining by alkaline detergents is easy to implement, and its results give specific qualitative indicators of 99.9%. Depending on the amount of alkaline detergents added to the container with milk (up to 1, 5, 10%), the milk acquires a blue colour varying intensity.
Description: Відповідно до Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу № 852/2004 та № 853/2004 "Про гігієну харчових продуктів" від 29 квітня 2004 р., українські виробники як пастеризованого, так і сирого коров'ячого молока повинні керуватися нормативними актами, зокрема, ДСТУ 2661:2010 «Питне коров'яче молоко. Загальні технічні умови" та ДСТУ 3662: 2015 "Коров'яче молоко-сире. Технічні умови», які гармонізовані з вимогами ЄС, регулюють безпеку та якість молока для дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог їх первинного виробництва та промислової переробки та використовують сучасний, ефективний розроблений та перевірений швидкий контроль способи молока та молочних продуктів для їх фальсифікації. Беручи до уваги, що на сьогодні фальсифікація молока як пастеризованого, так і сирого, не є рідкісним явищем, особливо важливо розробити та запровадити нові експрес-методи виявлення різних хімічних реагентів у молочних продуктах, які погіршують їх якість та можуть вплинути на їх безпеку. Ми розробили прості, ефективні, надійні експрес-методи: визначення кількості соматичних клітин у молоці за допомогою Reagent N; виявлення фальсифікації молока бікарбонатом натрію з використанням спиртового розчину бромокрезолу зеленого кольору з масовою концентрацією 0,01%; а також лужними миючими засобами з використанням спиртового розчину бромотимолового синього з масовою концентрацією 0,02%. Визначення кількості соматичних клітин у коров'ячому молоці експрес-методом за допомогою Reagent N надає 99,8% впевненості у якісних показниках. Колір і консистенція молока варіюється в залежності від кількості соматичних клітин - від рідкої з яскраво-помаранчевим до утворення желеподібної маси темно-малинового кольору, яка легко видаляється з лунки молочної плашки. Експрес-метод виявлення фальсифікації молока бікарбонатом натрію має такі переваги перед існуючими широко використовуваними методами: результати специфічні, з надійним якісним показником 99,9%, що полягають у зміні кольору поверхневого шару молока залежно від кількості харчової соди, доданої до нього. За відсутності гідрокарбонату натрію, колір поверхневого шару молока має темно-зелене забарвлення, а якщо вона присутня, він набуває темно-синьо-зеленого кольору різної інтенсивності. Експрес-метод визначення фальсифікації молока лужними миючими засобами легко здійснити, а його результати дають конкретні якісні показники 99,9%. Залежно від кількості лужних миючих засобів, що додаються в ємність з молоком (до 1, 5, 10%), молоко набуває синього кольору різної інтенсивності. В соответствии с Регламентом (ЕС) Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 852/2004 и № 853/2004 "О гигиене пищевых продуктов" от 29 апреля 2004, украинские производители как пастеризованного, так и сырого коровьего молока должны руководствоваться нормативными актами , в частности, ДСТУ 2661: 2010 «Питьевое коровье молоко. Общие технические условия "и ДСТУ 3662: 2015" Коровье молоко-сырое. Технические условия », которые гармонизированы с требованиями ЕС, регулирующих безопасность и качество молока для соблюдения надлежащих санитарно-гигиенических требований их первичного производства и промышленной переработки и используют современный, эффективный разработан и проверенный быстрый контроль способы молока и молочных продуктов для их фальсификации. Принимая во внимание, что на сегодня фальсификация молока как пастеризованного, так и сырого, не является редким явлением, особенно важно разработать и внедрить новые экспресс-методы выявления различных химических реагентов в молочных продуктах, ухудшают их качество и могут повлиять на их безопасность. Мы разработали простые, эффективные, надежные экспресс-методы: определение количества соматических клеток в молоке с помощью Reagent N; выявления фальсификации молока бикарбонатом натрия с использованием спиртового раствора бромокрезолу зеленого цвета с массовой концентрацией 0,01%; а также щелочными моющими средствами с использованием спиртового раствора бромотимолового синего с массовой концентрацией 0,02%. Определение количества соматических клеток в коровьем молоке экспресс-методом с помощью Reagent N предоставляет 99,8% уверенности в качественных показателях. Цвет и консистенция молока варьируется в зависимости от количества соматических клеток - от жидкой с ярко-оранжевым к образованию желеобразной массы темно-малинового цвета, которая легко удаляется из лунки молочной плашки. Экспресс-метод выявления фальсификации молока бикарбонатом натрия имеет следующие преимущества перед существующими широко используемыми методами: результаты специфические, с надежным качественным показателем 99,9%, заключающиеся в изменении цвета поверхностного слоя молока в зависимости от количества пищевой соды, добавленной к нему. При отсутствии гидрокарбоната натрия, цвет поверхностного слоя молока имеет темно-зеленую окраску, а если она присутствует, он приобретает темно-сине-зеленого цвета разной интенсивности. Экспресс-метод определения фальсификации молока щелочными моющими средствами легко осуществить, а его результаты дают конкретные качественные показатели 99,9%. В зависимости от количества щелочных моющих средств, добавляемых в емкость с молоком (до 1, 5, 10%), молоко приобретает синий цвет различной интенсивности.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2456
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
some_indices_determination_of_raw_and_pasteurized_cow_milk.pdfarticle877,89 kBAdobe PDFView/Open
cover_of_jmbfs_aug_sep_2019_vol9_no1.pdfcover616,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.