Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2305
Title: Biological role of selenium in the organism of animals and humans
Other Titles: Біологічна роль селену в організмі тварин і людини
Authors: Sobolev, Alexander
Соболєв, Олександр Іванович
Gutyj, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Petryshak, Roman
Петришак, Роман Анатолійович
Pivtorak, Yaroslav
Півторак, Ярослав Іванович
Kovalskyi, Yurii
Ковальський, Юрій Володимирович
Naumyuk, Oleksandr
Наумюк, Олександр Степанович
Petryshak, Olha
Петришак, Ольга Йосипівна
Semchuk, Iryna
Семчук, Ірина Анатолійовна
Mateusz, Vitalii
Матеуш, Віталій Леонідович
Shcherbatyy, Andrii
Щербатий, Андрій Романович
Semeniv, Bogdan
Семенів, Богдан Степанович
Keywords: selenium;properties;mechanism;action;organism;властивості;селен;організм;механізм;дія
Issue Date: 2018
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Biological role of selenium in the organism of animals and humans / O.Sobolev, B.Gutyj, R.Petryshak and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2018 .- №8(1) .- P. 654–665. doi: 10.15421/2017_263
Abstract: Scientific studies of foreign and domestic scientists convincingly proved, that selenium is a vitally necessary microelement with a wide spectrum of biological action. Despite the small concentrations in the body, selenium has unique multi-functional functions - catalytic, structural, regulatory, - in the process of which he activates the action of many enzymes, vitamins, hormones and thus ensure the normal functioning of various biological systems, the implementation of numerous physiological and biochemical reactions in the living organism. The biochemical functions of selenium are not determined by the trace element itself, but by selenium proteins that contain the selenocysteine residue as an integral part of their active center. For today more than thirty such specific selenoproteins have been identified and identified in their pure form, the main of which are glutathione peroxidase, thioredoxine reductase, 5-iodothyronine deiodinase, selenoprotein P, and others. Glutathione peroxidases are the main antioxidant enzymes involved in peroxide oxidation of lipids in biological membranes, catalyze the reduction of hydrogen peroxide and almost all organic hydroperoxides, thus protecting the body's cells from reactive oxygen species. Thioredoxin reductase restores the SH-group in a specific thioredoxin protein, which is responsible for maintaining the oxidative-reduction potential in the cell, affects the products of eicosanoids, modulates the processes of inflammation and chemotaxis. Dayon dentiases of the I-III type are responsible for the exchange of thyroid hormones, are involved in the transformation of the "prohormone" of thyroxine into a more active form of influence - triiodothyronine, regulate and maintain a constant concentration of other thyroid hormones. Selenoprotein P is involved in the transport of selenium to various tissues, acts as an agent that helps neutralize toxic effects and remove heavy metals (Pt, Hg), protecting Leydig cells from active forms of oxygen, indirectly affects the synthesis of testosterone and the processes of spermatogenesis. Selenium plays an important role in the functioning of a nonspecific and specific immune system, prevents mutation of viruses and the emergence of new high-pathogenic strains. Selenium inhibits the formation of hyperplastic and enzyme-altered cells caused by aflatoxin B1 or T-2 toxin, capable of destroying molds producing aflatoxins. Selenium is involved in the formation of mechanisms that determine the reproductive function, in particular, stimulates the hormonal function of the fetoplacental complex towards increasing the synthesis of estrogens, activates childbirth and postnatal involutional processes in the organs of the reproductive system, maintains the active function and structural integrity of the sperm, and thereby ensures their high mobility, preservation, and active penetration into the egg cell. The discovery of the biological properties of selenium has become the basis for its use initially in the prophylaxis and treatment of many illnesses and pain symptoms associated with the deficiency of this trace element, and subsequently - in order to increase the productivity of farm animals and poultry, improve the quality of their products and produce dietary food products of a functional purpose, with bio-correcting effect. Despite the considerable amount of conducted research, mechanisms of action of selenium on some metabolic processes in the body are still not fully clarified.
Description: Наукові дослідження зарубіжних і вітчизняних учених переконливо довели, що селен є життєво необхідним мікроелементом з широким спектром біологічної дії. Незважаючи на малі концентрації в організмі, селен виконує унікальні багатопланові функції – каталітичну, структурну, регуляторну, – в процесі здійснення яких він активує дію багатьох ферментів, вітамінів, гормонів і цим забезпечують нормальне функціонування різних біологічних систем, здійснення численних фізіолого-біохімічних реакцій в живому організмі. Біохімічні функції селену визначаються не самим мікроелементом, а селенопротеїнами, які містять селеноцистеїновий залишок як невід’ємну частину їх активного центру. На сьогодні виділено та ідентифіковано в чистому вигляді більше 30-ти таких специфічних селенопротеїнів, основними з яких є глутатіонпероксидази, тіоредоксинредуктаза, 5-йодотиронін дейодиназа, селенопротеїн Р та інші. Глутатіонпероксидази є основними ферментами антиоксидантного захисту, які беруть участь у перекисному окисненні ліпідів біологічних мембран, каталізують відновлення перекису водню і майже всіх органічних гідроперекисів, у результаті чого захищають клітини організму від реактивних форм кисню. Тіоредоксинредуктаза відновлює SH-групи у специфічному білку тіоредуксині, який відповідає за підтримання окисно-відновного потенціалу в клітині, впливає на продукцію ейкозаноїдів, модулює процеси запалення та хемотаксис. Дейодинази типу І–ІІІ відповідають за обмін тиреоїдних гормонів, беруть участь у трансформації “прогормону” тироксину в більш активну за впливом форму – трийодтиронін, регулюють і підтримують постійну концентрацію інших тиреоїдних гормонів. Селенопротеїн Р бере участь у транспорті селену до різних тканин, виступає в ролі агента, що сприяє нейтралізації токсичної дії та виведенню важких металів (Pt, Hg), захищаючи клітини Лейдіга від активних форм кисню, опосередковано впливає на синтез тестостерону і процеси сперматогенезу. Селен відіграє важливу роль у функціонуванні неспецифічної та специфічної імунної системи, запобігає мутації вірусів та появі нових високо-патогенних штамів. Селен гальмує утворення гіперпластичних і фермент-змінених осередків, викликаних афлатоксином В1 або Т-2 токсином, здатен знищувати плісняви, що продукують афлатоксини. Селен бере участь у формуванні механізмів, які визначають відтворювальну функцію, зокрема, стимулює гормональну функцію фетоплацентарного комплексу в бік підвищення синтезу естрогенів, активізує родову діяльність та післяродові інволюційні процеси в органах репродуктивної системи, підтримує активну функцію і структурну цілісність сперматозоїдів і тим самим забезпечує їх високу рухливість, збереженість, активне проникнення в яйцеклітину. Відкриття біологічних властивостей селену стало підставою для використання його спочатку у профілактиці та лікуванні багатьох хвороб і больових симптомів, пов’язаних із дефіцитом цього мікроелемента, а згодом – з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин і птиці, покращення якості їхньої продукції та виробництва дієтичних харчових продуктів функціонального призначення, з біокорегувальною дією. Незважаючи на значний обсяг проведених наукових досліджень, механізми впливу селену на деякі процеси обміну речовин в організмі залишаються поки що не до кінця з’ясованими.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2305
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 577.128: 591.133.15
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biological_role.pdf430,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.