Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2136
Title: Genetic peculiarities of free radical oxidation of lipids and proteins in the semen of breeding boars
Other Titles: Генетичні особливості вільнорадикального окислення ліпідів і білків у спермі кнурів-плідників.
Генетические особенности свободнорадикального окисления липидов и белков в сперме хряков-производителей
Authors: Поліщук, Світлана Анатоліївна
Polishchuk, Svitlana
Полищук, Светлана Анатольевна
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Цехмистренко, Светлана Ивановна
Поліщук, Віталій Миколайович,
Polishchuk, Vitaliy
Полищук, Виталий Николаевич
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Цехмистренко, Оксана Сергеевна
Пономаренко, Наталія Вікторівна
Ponomarenko, Nataliia
Пономаренко, Наталья Викторовна
Селезньова, Олександра Олександрівна
Seleznyova, Olexandra
Селезнева, Александра Александровна
Keywords: кнури-плідники;breeding boars;хряки-производители;сперма;sperm;перекисне окиснення ліпідів;peroxide oxidation of lipids;перекисное окисление липидов,;ферменти антиоксидантної системи;enzymes of antioxidant system;ферменты антиоксидантной системы;окислювальна модифікація білків;oxidation modification of proteins;окислительная модификация белков;молекули середньої маси;medium mass molecules
Issue Date: 2018
Publisher: Lietuvos mokslų akademija
Citation: Genetic peculiarities of free radical oxidation of lipids and proteins in the semen of breeding boars // S. Polishchuk, S. Tsekhmistrenko, V. Polishchuk fnd other // Biologija .- 2018 . – Vol. 64,№ 3 .- P. 249 – 257.
Abstract: Complex research into biochemical aspects of the functioning of the antioxidant system for the protection of sperm of the breed- ing boars has established that the intensity of the flow ow of peroxide oxidation of lipids in germ cells is much higher than in the ex- tracellular space. Reactions of free radical peroxide oxidation of proteins and lipids in the semen of healthy breeding boars are characterized by a stable level of activity that is necessary for the normal course of implementation of processes of the repro- ductive function. All components of the antioxidant system stay in mutual compensatory ratios under physiological conditions Комплексное исследование биохимических аспектов функционирования антиоксидантнoй системы для защиты спермы. У кабанов установлено, что интенсивность пероксидного окисления липидов в половых клетках значительно выше, чем в межклеточном пространстве. Реакции свободнорадикального перекисного окисления белков и липидов в сперме здоровых племенных хряков характеризуется стабильным уровнем активности, который необходим для нормальной реализации процессов воспроизводства. Все компоненты антиоксидантной системы остаются во взаимных компенсационных отношениях в физиологических условиях.
Description: Проведено комплексне дослідження біохімічних аспектів функціонування антіоксідантнoї системи для захисту сперми у кабанів. Встановлено, що інтенсивність пероксидного окислення ліпідів в статевих клітинах значно вище, ніж в міжклітинному просторі. Реакції вільнорадикального перекисного окислення білків і ліпідів у спермі здорових племінних кнурів характеризується стабільним рівнем активності, який необхідний для нормальної реалізації процесів відтворення. Всі компоненти антиоксидантної системи залишаються у взаємних компенсаційних відносинах в фізіологічних умовах.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2136
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.082.453:577.12
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Henet_ osoblyv_.pdf592,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.