Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2029
Title: Оцінка накопичення та розподілу 137Cs і 90Sr у прісноводній рибі рибогосподарських ставів Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи
Other Titles: Оценка накопления и распределения 137Cs и 90Sr в пресноводной рыбе рыбоводных прудов Центральной Лесостепи в отдаленный период Чернобыльской катастрофы
Estimation of accumulation and distribution of 137Cs and 90Sr in freshwater fish of the fishing ponds of the Central Forest-steppe in the remote period of the Chernobyl catastrophe
Authors: Скиба, Володимир Віталійович
Скиба, Владимир Витальевич
Skyba, Vladimir
Розпутній, Олександр Іванович
Распутний, Александр Иванович
Rozputnyi, Oleksandr
Перцьовий, Іван Васильович
Перцевый, Иван Васильевич
Pertsovyi, Ivan
Герасименко, Віктор Юрійович
Herasymenko, Viktor
Савеко, Михайло Єгорович
Савеко, Михаил Егорович
Saveko, Mykhailo
Keywords: цезій-137;стронцій-90;прісноводна риба;цезий-137;стронций-90;пресноводная рыба;cesium-137;freshwater fish;strontium-90
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Житомирський національний агроекологічний університет
Citation: Оцінка накопичення та розподілу 137Cs і 90Sr у прісноводній рибі рибогосподарських ставів Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи / Скиба В.В., Розпутній О.І., Перцьовий І.В.та ін. // Водні екосистеми у контексті євроінтеграції: реалії та перспективи : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. приуроченої до Всесвітнього дня водних ресурсів, 21-22 березня 2019 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 31-34.
Abstract: Вивчено накопичення 137Сs та 90Sr у прісноводній рибі на радіоактивно забруднених територіях Центрального Лісостепу. Дослідження показали, що накопичення 137Cs і 90Sr у рибі залежить від рівня забруднення ставків, віку та виду риби. Активність 137Cs у вирощеній рибі становила не більше 5 Бк/кг, 90Sr – 6,5 Бк/кг. При цьому у рибі трирічного циклу вирощування активність 137Cs і 90Sr була в 1,2 – 2,4 рази вища, ніж у рибі дворічного циклу. Між активністю 137Cs і 90Sr у донних відкладеннях ставків та рибі відмічається пряма пропорційна залежність. Основна частина 137Cs (68,5 – 83,6 %) концентрується у м’язовій тканині тулуба, 10 – 25% 137Cs – у голові, у кістках – 1,6 – 2,5, у плавцях – 0,7 – 1,3, у лусці – 0,9 – 3,1, у зябрах – 0,7 – 1,5 % від сумарної його активності в організмі. На відміну від 137Cs, найбільше 90Sr накопичується у кістковій тканині тулуба та голови, в лусці й плавниках. В цілому у кістках голови, тулуба, в лусці й плавцях риби накопичується 75,1 – 84 % 90Sr. Изучено накопление 137Сs и 90Sr в пресноводной рыбе на радиоактивно загрязненных территориях Центральной Лесостепи. Исследования показали, что накопление 137Cs и 90Sr в рыбе зависит от уровня загрязнения прудов, возраста и вида рыбы. Активность 137Cs в выращенной рыбе составляла не более 5 Бк /кг, 90Sr - 6,5 Бк/кг. При этом в рыбе трехлетнего цикла выращивания активность 137Cs и 90Sr была в 1,2 - 2,4 раза выше, чем в рыбе двухлетнего цикла. Между активностью 137Cs и 90Sr в донных отложениях прудов и рыбе отмечается прямая пропорциональная зависимость. Основная часть 137Cs (68,5 - 83,6%) концентрируется в мышечной ткани тела, 10 - 25% 137Cs - в голове, в костях - 1,6 - 2,5, в плавниках - 0,7 - 1, 3, в чешуе - 0,9 - 3,1, в жабрах - 0,7 - 1,5% от суммарной его активности в организме. В отличие от 137Cs, больше 90Sr накапливается в костной ткани туловища и головы, в чешуе и плавниках. В целом в костях головы, туловища, в чешуе и плавниках рыбы накапливается 75,1 - 84% 90Sr.
Description: The accumulation of 137Cs and 90Sr in freshwater fish on the radioactity contaminated areas of the Central Forest-Steppe has been studied. Studies have shown that 137Cs and 90Sr accumulation in fish depends on the level of pond pollution, age and type of fish. The 137Cs activity in the fish was no more than 5 Bq/kg, 90Sr - 6.5 Bq/kg. At the same time, in the fish of the three-year growing cycle, the activity of 137Cs and 90Sr was 1.2-2.4 times higher than in the fish of the two-year cycle. There is a direct proportional relationship between the activity of 137Cs and 90Sr in the bottom sediments of ponds and fish. The main part of 137Cs (68.5 - 83.6%) is concentrated in the muscle tissue of the body, 10 - 25% of 137Cs - in the head, in the bones - 1.6 - 2.5, in the fins - 0.7 - 1, 3, in scales - 0.9 - 3.1, in the gills - 0.7 - 1.5% of its total activity in the body. Unlike 137Cs, more than 90Sr accumulates in the bone tissue of the body and head, in the scales and fins. In general, 75.1 - 84% of 90Sr accumulates in the bones of the head, body, scales and fins of fish.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2029
ISBN: 978-617-7684-16-8
metadata.dc.identifier.udc: 574.5:327:061.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
otsinka_nakopychenya.pdf296,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.