Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2011
Title: Інформаційно-аналітична система застосування в Україні еколого-економічних механізмів інтегрованого управління лісовими ресурсами агросфери
Other Titles: Information-analytical system for application ecological and economic mechanisms of forest resources integrated management of the agrosphere in Ukraine
Authors: Фурдичко, Орест Іванович
Furdychko, Orest
Лавров, Віталій Васильович
Lavrov, Vitalii
Маціборук, Павло Вікторович
Matsiboruk, Pavlo
Мірошник, Наталія Володимирівна
Miroshnyk, Nataliia
Славгородська, Юлія Володимирівна
Slavhorodska, Yuliia
Мартинюк, Олександр Анатолійович
Martynuk, Oleksandr
Житовоз, Альона Володимирівна
Zhytovoz, Alona
Сагдєєва, Тетяна Юріївна
Sagdeeva, Tetiana
Ваколюк, Валерій Дмитрович
Vakoluk, Valerii
Безділь, Роман Васильович
Bezdil, Roman
Поліщук, Зоряна Віталіївна
Polishchuk, Zoriana
Keywords: агросфера України;лісові ресурси;еколого-економічна оцінка;деградація природних екосистем;біорізноманіття;лісова сертифікація;інтегроване управління;сталий розвиток;agrosphere of Ukraine;forest resources;environmental and economic assessment;degradation of natural ecosystems;biodiversity;forest certification;integrated management;cooperation;sustainable development;агросфера Украины;лесные ресурсы;эколого-экономическая оценка;деградация природных экосистем;биоразнообразие;лесная сертификация;интегрированное управление;сотрудничество;устойчивое развитие
Issue Date: 2015
Publisher: Інститут агроекології і природокористування
Citation: Інформаційно-аналітична система застосування в Україні еколого-економічних механізмів інтегрованого управління лісовими ресурсами агросфери : методичні рекомендації // О.І.Фурдичко, В.В. Лавров, П.В.Маціборук та ін. – К., 2015. – 56 с.
Abstract: Методичні рекомендації присвячено впровадженню у практику еколого-економічних механізмів інтегрованого управління лісовими ресурсами агросфери. На системологічних, екологічних і лісознавчих засадах охарактеризовано науково-методичні, законодавчі та організаційні принципи впровадження у практику стандартів збалансованого розвитку та інтегрованого управління лісовими ресурсами агросфери України. Визначено інформаційно-аналітичну систему застосування еколого-економічних механізмів управління шляхом співпраці різних суб’єктів суспільної діяльності завдяки погодження їхніх інтересів. Обґрунтовано принципи взаємодії суб’єктів, гармонізації програм їхньої діяльності та механізми коригування норм управління з урахуванням природної і антропогенної динаміки екологічних умов, лісових ресурсів, зміни базових стандартів природокористування та охорони навколишнього середовища. Документ містить пакет пропозицій з удосконалення лісового кадастру, сертифікаційного аудиту лісів, розвитку захисного лісорозведення та агролісомеліорації, збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, а також щодо узгодження секторальних управлінь лісовими ресурсами й супутніми екологічними загрозами на принципах сталого розвитку. Методичні рекомендації розроблено в Інституті агроекології і природокористування НААН у межах виконання Програми наукових досліджень ПНД 40 «Еколого-економічні засади збалансованого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій» («Економіка природокористування»), Підпрограми 2 «Економічні механізми реалізації екологічної політики у сільському господарстві», Завдання 40.02.02.02.Ф. «Розробити методологічні засади інтегрованого управління лісовими ресурсами» (№ держреєстрації: 0111U003182; науковий керівник – д.с.-г.н., проф. В. В. Лавров; 2011–2015 рр.). Для екологів, економістів, природоохоронців, фахівців аграрного виробництва та лісового господарства, працівників планових і керівних інституцій. Методические рекомендации посвящено внедрению в практику эколого-экономических механизмов интегрированного управления лесными ресурсами агросферы. На системологической, экологической и лесоведческой основе охарактеризованы научно-методические, законодательные и организационные принципы внедрения в практику стандартов устойчивого развития и интегрированного управления лесными ресурсами агросферы Украины. Определена информационно-аналитическая система применения эколого-экономических механизмов управления путем сотрудничества различных субъектов общественной деятельности благодаря согласованию их интересов. Обоснованы принципы взаимодействия субъектов, гармонизации программ их деятельности и механизмы корректировки норм управления с учетом природной и антропогенной динамики экологических условий, лесных ресурсов, изменения базовых стандартов природопользования и охраны окружающей среды. Документ содержит пакет предложений по совершенствованию лесного кадастра, сертификационного аудита лесов, развития защитного лесоразведения и агролесомелиорации, сохранению биотического и ландшафтного разнообразия, а также по согласованию секторальных управлений лесными ресурсами и сопутствующими экологическими угрозами на принципах устойчивого развития. Методические рекомендации разработаны в Институте агроэкологии и природопользования НААН в рамках выполнения Программы научных исследований ПНД 40 «Эколого-экономические основы сбалансированного развития агропромышленного производства, землепользования и сельских территорий» («Экономика природопользования»), Подпрограммы 2 «Экономические механизмы реализации экологической политики в сельском хозяйстве», Задачи 40.02.02.02.Ф. «Разработать методологические основы интегрированного управления лесными ресурсами» (№ госрегистрации: 0111U003182; научный руководитель – д.с.-х.н., проф. В. В. Лавров; 2011–2015 гг.). Для экологов, экономистов, специалистов по охране природы, аграрного производства и лесного хозяйства, работников плановых и руководящих
Description: The methodical recommendations are devoted to the introduction of ecological and economic mechanisms of forest resources integrated management of the agrosphere into practice. Scientific, methodological, legislative and organizational principles of balanced development and integrated management standards implementation of forest resources of the agrosphere in Ukraine have been described on systematic, ecological and forestry principles. The information-analytical system of ecological-economic management mechanisms application through various social activity subjects cooperation due to the coordination of their interests is determined. The principles of subjects interaction, harmonization of its programs and adjustment mechanisms of management norms, taking into account the natural and anthropogenic dynamics of ecological conditions, forest resources, changes in the basic standards of nature management and environmental protection are substantiated. The document contains a package of proposals for the improvement of the forest inventory, forest certification audit, the development of protective forest-growing and agroforestry, the preservation of biotic and landscape diversity, as well as the coordination of sectoral forest management with related environmental threats on the principles of sustainable development. The methodical recommendations were developed at the Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS in the framework of the Scientific Researches Program SRP40 "Ecological and economic principles of balanced development of agro-industrial production, land use and rural areas" ("Environmental economics"), Subprogramme 2 "Economic mechanisms of implementation of environmental policy in agriculture», Task 40.02.02.02.F. "To develop the methodological principles of integrated management of forest resources" implementation (№ of state registration: 0111U003182; scientific advisor – prof. V. Lavrov, 2011–2015). For ecologists, economists, environmentalists, specialists in agrarian production and forestry, planned and governing institutions
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2011
metadata.dc.identifier.udc: 303.732.4; 630*6; 630*9; 630*22; 630*116.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informatsiino_analitychna.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.