Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2004
Title: Bactericidal properties of the "Geocid" preparation
Other Titles: Бактерицидні властивості препарату "Геоцид"
Бактерицидные свойства препарата "Геоцид"
Authors: Коваленко, Вячеслав Леонідович
Kovalenko, Viacheslav
Коваленко, Вячеслав Леонидович
Лясота, Василь Петрович
Liasota, Vasyl
Лясота, Василий Петрович
Балацький, Юрій Олександрович
Balatskiy, Yuriy
Балацкий, Юрий Александрович
Букалова, Наталія Володимирівна
Bukalova, Natalia
Букалова, Наталья Владимировна
Богатко, Надія Михайлівна
Bogatko, Nadiya
Богатко, Надежда Михайловна
Бахур, Тетяна Іванівна
Bakhur, Tetiana
Бахур, Татьяна Ивановна
Оніщенко, Любов Степанівна
Onishchenko, Liubov
Онищенко, Любовь Степановна
Ткачук, Світлана Алімівна
Tkachuk, Svitlana
Ткачук, Светлана Алимовна
Keywords: Regulation;регламентація;регламентация;sanitary and epidemiological expertise;санітарно-епідеміологічна експертиза;санитарноэпидемиологическая экспертиза;disinfection;дезінфекція;дезинфекция;aerosol;аерозоль;аэрозоль;bactericidal;бактерицидна дія;бактерицидное действие;gram positive;грампозитивна;граммположительная;gram negative microflora;грамнегативна мікрофлора;грамотрицательная микрофлора;"Heotsyd";«Геоцид»;«Геоцид»;test culture;тест-культура;тест-культура;virucidal;вірулецидні;вирулецидные;fungicidal;фунгіцидна;фунгицидная;insecticidal;інсектицидні;инсектицидные;prevention;профілактика;профилактика;environmental;екологічність;экологичность;Sanitary quality;санітарна якість;санитарное качество
Issue Date: 2019
Publisher: НУБіП України
Citation: Bactericidal properties of the "Geocid" preparation [Електронний ресурс] / V.L. Kovalenko, V.P. Liasota, Yu. O. Balatskiy and at. // Наукові доповіді НУБіП України. - 2019. - № 1 (77). Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/12597/10926
Abstract: Is an acute problem with unstuffy cient regulation of hazardous components disinfectants and regulations of the European Union. This makes the development of methodological approaches to rapid normalization of disinfectants and the need to prevent their harmful effects on human health during the application according to the purpose. Ensuring the deployment procedure of state sanitary and epidemiological expertise disinfectants to scientifically based risk analysis. Remains topical scientific substantiation of monitoring programs for sensitivity to infectious agents and disinfectants containing active substances in the environment. "Geocid" – a liquid concentrate transparent, light-yellow foam when shaking, has little odor, soluble in water. Working solutions anticorrosion and do not damage the painted surface of building structures, plastic and fabric. Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, a substance that has strong antibacterial properties. Synthetic pyrethroids – deltametryn during processing ensures evaporation material preparation for further cooling in air condensation aerosol is formed. Aerosol active substance deposited on technological equipment, walls, buildings, skin of animals and birds, penetrating through the respiratory system and digestive system of insects, causing their death and thus has required insecticidal effect. Note that deltametryn provides long residual effect on the treated surface, which gives it an edge over other insecticides. The drug is a disinfectant, it is inherent in washing performance, it can be used for preventive and forced disinfection of livestock, poultry, commercial and laboratory space, as well as disinfection of tools and equipment, railway cars, vehicles, objects of veterinary supervision. The drug is bactericidal, virucidal, fungicidal and insecticidal properties. Studied bactericidal disinfectant complex drug "Geocid" (0,5 % solution) based in Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride (PHMG-GC), benzalkonium chloride and deltametrynu.It is established that the presence of protein bactericidal action with respect to S. aureus is reduced to 0,69 times. The investigational drug is highly bactericidal, on S. aureus in 0,5% concentration. On the smooth surface of the tiles high bactericidal activity of the investigational product starts with a 0,3% concentration for 30 minutes of exposure. For the first time found that a new sanitizer "Geocid" 0,5 % concentration for 30 minutes exposure has effective antibacterial properties that ensure complete destruction of atypical mycobacteria – Mycobacterium fortuitum). Comprehensive disinfectants "Geocid" is a promising drug as a disinfectant.
Description: Гострою залишається проблема, пов'язана з недостатнім рівнем регламентації небезпечних компонентів дезінфікуючих засобів нормативноправовими актами країн Європейського Союзу. Це обумовлює розробку методичних підходів до прискореного нормування дезінфікуючих засобів і необхідності попередження їх шкідливого впливу на здоров'я людини за застосування відповідно до цільового призначення. Забезпечення базування процедури державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезінфекційних засобів на науково-обґрунтованому аналізі ризику. Актуальним залишається наукове обґрунтування програм моніторингу по чутливості збудників інфекційних хвороб до дезінфікуючих засобів і складу діючих речовин в об'єктах навколишнього середовища. «Геоцид» – це рідкий прозорий концентрат, світло-жовтого кольору, піниться під час збовтування, має слабкий специфічний запах, добре розчинний у воді. Робочі розчини антикорозійні але не пошкоджують зафарбовану поверхню будівельних конструкцій, пластмаси і тканини. Полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – це речовина, що володіє сильними бактерицидними властивостями. Синтетичний піретроїди – дельтаметрин у процесі обробки забезпечує випаровування речовини препарату, за подальшого охолодження у повітрі утворюється конденсаційний аерозоль. Аерозоль діючої речовини осідає на технологічному обладнанні, стінах приміщення, шкірному покриві тварин і птахів, проникаючи через органи дихання і травлення комах, викликає їх загибель і тим самим надає необхідний інсектицидний ефект. Слід зазначити, що дельтаметрин забезпечує тривалу залишкову дію на обробленій поверхні, що надає йому перевагу над іншими інсектицидами. Препарат є дезінфікуючим засобом, йому властива миюча дія, він може застосовуватися, як для профілактичної, так і вимушеної дезінфекції тваринницьких, птахівничих, торгових і лабораторних приміщень, а також під час дезінфекції інвентарю та обладнання, залізничних вагонів, автотранспорту, об'єктів ветеринарного нагляду. Препарат володіє бактерицидними, вірулецидними, фунгіцидними та інсектицидними властивостями. Досліджено бактерицидну дію комплексного дезінфікуючого препарату «Геоцид» (0,5 % розчин) на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду (ПГМГ-ГХ), бензалконію хлориду і дельтаметрину. Встановлено, що в присутності білка бактерицидна дія по відношенню до S. aureus знижується в 0,69 раза. Досліджуваний препарат має високу бактерицидністю, по відношенню до S. aureus в 0,5 % концентрації. На гладкій поверхні з плитки висока бактерицидна активність досліджуваного засобу розпочинається з 0,3% концентрації за експозиції 30 хвилин. Вперше встановлено, що новий дезінфікуючий засіб –«Геоцид», в 0,5 % концентрації за експозиції 30 хв, володіє ефективними бактерицидними властивостями, які забезпечують повне знищення атипових мікобактерій – Mycobacterium fortuitum. Комплексний дезінфікуючий препарат «Геоцід» є перспективним препаратом в якості дезінфікуючого засобу. Острой остается проблема, связанная с недостаточным уровнем регламентации опасных компонентов дезинфицирующих средств и нормативно-правовыми актами стран Европейского Союза. Это обусловливает разработку методических подходов к ускоренному нормирования дезинфицирующих средств и необходимости предупреждения их вредного воздействия на здоровье человека при применении в соответствии с целевым назначением. Обеспечение базирования процедуры государственной санитарноэпидемиологической экспертизы дезинфицирующих средств на научно-обоснованном анализе риска. Актуальным остается научное обоснование программ мониторинга по чувствительности возбудителей инфекционных болезней к дезенфицирующим средствам и содержанию действующих веществ в объектах окружающей среды. «Геоцид» – это жидкий прозрачный концентрат, светложелтого цвета, пенится при взбалтывании, имеет слабый специфический запах, хорошо растворимый в воде. Рабочие растворы антикоррозионные но не повреждают окрашеную поверхность строительных конструкций, пластмассы и ткани. Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – это вещество, обладающее сильными бактерицидными свойствами. Синтетический пиретроид – дельтаметрин в процессе обработки обеспечивает испарение вещества препарата, при дальнейшем охлаждении в воздухе образуется конденсационный аэрозоль. Аэрозоль действующего вещества оседает на технологическом оборудовании, стенах помещения, кожном покрове животных и птиц, проникая через органы дыхания и пищеварения насекомых, вызывает их гибель и тем самым оказывает необходимый инсектицидный эффект. Следует отметить, что дельтаметрин обеспечивает длительное остаточное действие на обработанной поверхности, что придает ему преимущество над другими инсектицидами. Препарат является дезинфицирующим средством, ему свойственно моющее действие, он может применяться как для профилактической, так и вынужденной дезинфекции животноводческих, птицеводческих, торговых и лабораторных помещений, а также при дезинфекции инвентаря и оборудования, железнодорожных вагонов, автотранспорта, объектов ветеринарного надзора. Препарат обладает бактерицидными, вирулецидными, фунгицидными и инсектицидными свойствами. Исследовано бактерицидное действие комплексного дезинфицирующего препарата «Геоцид» (0,5% раствор) на основе полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ-ГХ), бензалкония хлорида и дельтаметрина. Установлено, что в присутствии белка бактерицидное действие по отношению к S. aureus снижается в 0,69 раза. Исследуемый препарат обладает высокой бактерицидностью, по отношению к S. aureus в 0,5% концентрации. На гладкой поверхности из плитки высокая бактерицидная активность исследуемого средства начинается с 0,3% концентрации при экспозиции 30 минут. Впервые установлено, что новое дезинфицирующее средство – «Геоцид», в 0,5% концентрации при экспозиции 30 мин, обладает эффективными бактерицидными свойствами, которые обеспечивают полное уничтожение атипичных микобактерий – Mycobacterium fortuitum. Комплексный дезинфицирующий препарат «Геоцид» является перспективным препаратом в качестве дезинфицирующего средства.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2004
ISSN: 2223-1609
metadata.dc.identifier.udc: 619:615.28:636
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bactericidal_properties_of_geocidal.pdf415,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.