Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1988
Title: Актуальні питання формування структурно-логічної схеми навчальних дисциплін документознавчого циклу та їх міжпредметних зв’язків при підготовці фахівців спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність»
Other Titles: Topical issues of the formation of the structural-logical scheme of educational disciplines of the document research cycle and their relationship between subject relations in the training of specialists specializing in Documentation and Information Activity
Authors: Цвид-Гром, Олена Петрівна
Tsvid-Grom, Elena
Keywords: документознавство;інформаційна діяльність;вищий навчальний заклад;структурно-логічна схема;міжпредметні зв’язки;спеціалізація;documentary studies;informational activity;institution of higher education;structural-logical scheme;interpersonal relationships;specialization
Issue Date: 2017
Publisher: Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»
Citation: Цвид-Гром О.П. Актуальні питання формування структурно-логічної схеми навчальних дисциплін документознавчого циклу та їх міжпредметних зв’язків при підготовці фахівців спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» / О.П.Цвид-Гром // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доп. XIX міжнар. наук.-практ. конф. (25-27 травня 2017, м.Біла Церква). – Біла Церква: Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна», 2017. – С. 46-49.
Abstract: Досліджено, що структурно-логічна схема спеціальності є алгоритмом реалізації навчального плану та освітньо-професійної програми для формування у випускників знань та умінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою. З’ясовано, що саме в структурно-логічній схемі відображаються міжпредметні зв’язки на весь період навчання студента. Водночас, міжпредметна інтеграція є важливою складовою підготовки майбутнього фахівця спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» і дозволяє показати значимість кожної дисципліни документознавчого блоку, що викладається у вищому навчальному закладі, показує причинно-наслідкові зв’язки, спонукає студента до систематизації знань із документознавчих дисциплін.
Description: It was investigated that the structural-logical scheme of the specialty is an algorithm for the implementation of the curriculum and an educational and professional program for the formation of the knowledge and skills required by the graduates for the qualification characteristic. It was found out that it is in the structural-logical scheme that interdisciplinary connections are displayed for the whole period of studying the student. At the same time, interdisciplinary integration is an important part of the training of a future specialist in the field of Documentation and Information Activity and allows you to show the significance of each discipline of the document research unit being taught at a higher educational institution, shows causal relationships, induces a student to systematize knowledge of documentary disciplines .
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1988
metadata.dc.identifier.udc: 378
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktualʹni_pytannya.PDF559,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.