Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1859
Title: Особливості формування урожайності бульб картоплі різних сортів в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ
Other Titles: Особенности формирование урожайности клубней картофеля разных сортов в условиях НПЦ Белоцерковского НАУ
Peculiarities of the production of potato tubers of different varieties in the conditions of the Scientific-Production Center of the Belotserkiv NAU
Authors: Федорук, Юрій Васильович
Панченко, Тарас Валентинович
Покотило, Ігор Анатолійович
Лозінська, Тетяна Павлівна
Герасименко, Людмила Анатоліївна
Fedoruk, Uriy
Panchenko, Taras
Pokotilo, Igor
Lozinska, Tetiana
Gerasimenko, Ludmila
Keywords: картопля;сорт;густота стеблостою;площа листкової поверхні;урожайність;картофель;сорт;плотность стеблестоя;площадь листовой поверхности;урожайность
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Особливості формування урожайності бульб картоплі різних сортів в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ / Федорук Ю.В., Панченко Т.В., Покотило І.А. та ін. // Агробіологія: зб-к наук. праць.- Біла Церква: БНАУ, 2017. - Вип. 2. - С. 54-59.
Abstract: В статті наведені результати досліджень ранньостиглих сортів картоплі в умовах Центральної частини Лісостепу України. Матеріалом для проведення досліджень була еліта ранніх сортів картоплі: Серпанок (st.), Повінь N, Тирас, Подолянка, Глазурна. Зокрема, показано дані стосовно настання фенологічних фаз росту і розвитку рослин, густоти стеблостою, площі листкової поверхні та урожайності насаджень картоплі різних сортів, а також дані дисперсійного аналізу. Відмічено, що максимальна тривалість вегетації в середньому за два роки була відмічена в сортів Тирас та Глазурна, порівняно з іншими сортами. В середньому за два роки зафіксовано вищі показники густоти стеблостою в усіх дослідних сортів, порівняно з сортом-стандартом Серпанок, проте він значно краще формували площу листкової поверхні, порівняно з ними. Встановлено що в 2016 році за урожайністю з досліджуваних сортів сорт Повінь суттєво перевищував сорт-стандарт Серпанок і формував найвищу врожайність – 337,2 ц/га, що на 35 ц/га більше порівняно з сортом стандартом. Доведено, що у 2017 році сорт-стандарт Серпанок суттєво перевищували сорти Глазурна, Тирас і Подолянка. Сорт Повінь формував однакову урожайність із сортом-стандартом. В статье приведены результаты исследований раннеспелых сортов картофеля в условиях Центральной части Лесостепи Украины. Материалом для проведения исследований была элита ранних сортов картофеля: Серпанок (st.), Повинь N, Тирас, Подолянка, Глазурная. В частности, показано данные о наступления фенологических фаз роста и развития растений, густоты стеблестоя, площади листовой поверхности и урожайности насаждений картофеля разных сортов, а также данные дисперсионного анализа. Отмечено, что максимальная продолжительность вегетации в среднем за два года была отмечена у сортов Тирас и Глазурной по сравнению с другими сортами. В среднем за два года зафиксировано более высокие показатели густоты стеблестоя во всех исследовательских сортов по сравнению с сортом-стандартом Серпанок, однако он значительно лучше формировал площадь листовой поверхности, по сравнению с ними. Установлено, что в 2016 году по урожайности из исследуемых сортов сорт Повінь существенно превышал сорт-стандарт Серпанок и формировал наивысшую урожайность - 337,2 ц / га, что на 35 ц / га больше по сравнению с сортом стандартом. Доказано, что в 2017 году сорт-стандарт Серпанок существенно превышали сорта Глазурная, Тирас и Подолянка. Сорт Повинь формировал одинаковую урожайность с сортом-стандартом.
Description: Встановлено що в 2016 році за урожайністю з досліджуваних сортів сорт Повінь суттєво перевищував сорт-стандарт Серпанок і формував найвищу врожайність – 337,2 ц/га, що на 35 ц/га більше порівняно з сортом стандартом. Доведено, що у 2017 році сорт-стандарт Серпанок суттєво перевищували сорти Глазурна, Тирас і Подолянка. Сорт Повінь формував однакову урожайність із сортом-стандартом. Одержані матеріали дослідів мають не лише практичний, а й науковий інтерес і будуть використані для розширення характеристики вивчених сортів.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1859
metadata.dc.identifier.udc: УДК 635.21:631.526.3.001.45(477.41)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblivosti hvormyvanny.pdf4,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.