Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1760
Title: Наукове обґрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу України
Other Titles: Scientific substantiation of adaptive and resource-saving technologies for cultivating agricultural and bioenergetic crops under the conditions of the Central Forest-steppe of Ukraine
Authors: Вахній, Сергій Петрович
Ермантраут, Едуард Рудольфович
Хахула, Валерій Семенович
Панченко, Тарас Валентинович
Федорук, Юрій Васильович
Герасименко, Людмила Анатоліївна
Городецький, Олександр Степанович
Козак, Леонід Андрійович
Качан, Леся Михайлівна
Покотило, Ігор Анатолійович
Остренко, Михайло Володимирович
Vachnyu, Sergiy
Ermantraut, Eduard
Hahula, Valeriy
Panchenko, Taras
Fedoruk, Yurii
Gerasumenko, Ludmula
Gorodetskyi, Oleksandr
Kozak, Leonid
Kachan, Lesya
Pokotulo, Igor
Ostrenko, Myhailo
Keywords: звіт, науково-дослідна робота, адаптивні технології, ресурсозберігаючі технології, сільськогосподарські культури, біоенергетичні культури, центральний лісостеп України;report, research, adaptive technologies, resource-saving technologies, agricultural crops, bioenergy cultures, central forest-steppe of Ukraine
Issue Date: 20-Dec-2018
Abstract: Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний) «Наукове обґрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу України» Report on research work (intermediate) "Scientific substantiation of adaptive and resource-saving technologies for cultivating agricultural and bioenergetic crops under the conditions of the Central Forest-steppe of Ukraine"
Description: Актуальність теми. Робота спрямована на розробку науково-методичних основ щодо оптимізації адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування основних сільськогосподарських та біоенергетичних культур. Об'єкт дослідження Процеси росту, розвитку та формування продуктивності сільськогосподарських та біоенергетичних культур залежно від основних елементів технології вирощування. Реакція рослин досліджуваних культур на дію біотичних, абіотичних і антропогенних факторів в умовах Центрального Лісостепу України. Мета науково-дослідної роботи Розробити основні елементи технологій вирощування сільськогосподарських і біоенергетичних культур, а також цілісні технологічні системи, які б ґрунтувались на використанні біологічного потенціалу культур; науково обґрунтувати принципи добору культур для умов Центрального Лісостепу, шляхом проведення порівняльної оцінки потенціалу сучасних сортів і гібридів основних сільськогосподарських культур. Це сприятиме створенню науково-методичної бази для їх енергетичної оцінки та підвищення ефективності вирощування, зниженню матеріальних витрат і енергії на виробництво та зменшенню шкідливого впливу на навколишнє середовище. У процесі досліджень використовували такі методи: Польовий метод (для спостереження за ростом і розвитком рослин, формуванням урожайності, умовами зовнішнього середовища під час вирощування культури) та лабораторний метод (для визначення накопичення цукрів та вуглеводів, сухої речовини, крохмалю і інших якісних показників), Вимірювально-ваговий (визначення вологості ґрунту на період сівби та для обліку врожайності). Математично-статистичний (дисперсійний, кореляційний, кількісний, оцінка достовірності експериментальних даних). Розрахунково-порівняльний (встановлення економічної ефективності та енергетичної оцінки удосконалених елементів технології вирощування). Результати досліджень. За результатами першого року досліджень були отримані вихідні дані, розроблені методичні рекомендації з визначення економічної та енергетичної ефективності сільськогосподарських та біоенергетичних культур, проведені порівняльні оцінки ефективності вирощування сучасних сортів і гібридів в умовах Центрального Лісостепу України. Були встановлені закономірності росту і розвитку рослин під впливом різних елементів технології вирощування, факторів зовнішнього середовища, тощо. За результатами проведеної оцінки були розроблені рекомендації щодо сортового складу основних сільськогосподарських культур. Порівняльний аналіз був здійснений, як за показниками росту і розвитку рослин, так і за продуктивністю (урожайністю та якісними показниками). Публікації Actuality of theme. The work is aimed at developing scientific and methodological bases for optimization of adaptive and resource-saving technologies of cultivation of basic agricultural and bioenergetic cultures. Object of study Processes of growth, development and formation of productivity of agricultural and bioenergetic cultures depending on the main elements of cultivation technology. Response of plants of investigated cultures to the action of biotic, abiotic and anthropogenic factors in the conditions of the Central Forest-steppe of Ukraine. The purpose of research work To develop the main elements of agricultural and bioenergy cropping technologies as well as integrated technological systems based on the use of biological potential of crops; to scientifically substantiate the principles of selection of crops for conditions of the Central Forest-steppe, by comparative estimation of the potential of modern varieties and hybrids of the main crops. This will facilitate the creation of a scientific and methodological basis for their energy assessment and increase the efficiency of cultivation, reduce material costs and energy for production and reduce the harmful effects on the environment. In the process of research, the following methods were used: Field method (for monitoring the growth and development of plants, yield formation, environmental conditions during cultivation) and laboratory method (to determine the accumulation of sugars and carbohydrates, dry matter, starch and other qualitative indicators), Measuring-weighted (determination of soil moisture for the period of sowing and for the account of yield). Mathematical-statistical (dispersion, correlation, quantitative, estimation of reliability of experimental data). Calculation-comparative (establishment of economic efficiency and energy assessment of advanced elements of cultivation technology). Research results. According to the results of the first year of research, baseline data were obtained, methodological recommendations for the determination of economic and energy efficiency of agricultural and bioenergetic crops were developed, comparative estimations of the efficiency of cultivation of modern varieties and hybrids in the conditions of the Central Forest-steppe of Ukraine were conducted. The laws of growth and development of plants under the influence of various elements of cultivation technology, environmental factors, etc. were established. Based on the results of the evaluation, recommendations were made on the varietal composition of the main crops. The comparative analysis was carried out, both in terms of growth and development of plants, and in terms of productivity (yield and quality indicators). Publications
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1760
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проміжний звіт 2018.pdf269,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.