Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1660
Title: Вивчення токсичності вітамінно-мінерального концентрату
Other Titles: The study of foxicity of vitamine-mineral concentrate
Authors: Гарькавий, Віктор Олександрович
Garkaviy, Viktor
Гарькавый, Виктор Александрович
Головаха, Володимир Іванович
Holovakha, Volodymyr
Головаха, Владимир Иванович
Тишківський, Михайло Ярославович
Tishkivskiy, Mykhailo
Тышкивський, Михаил Ярославович
Щуревич, Григорій Панасович
Schurevych, Grygoriy
Щуревич, Григорий Афанасьевич
Абдуллаєв, Шихкарим Махієвич
Abdullaev, Shikhkarim
Keywords: токсичность;toxicity;вітамінно-мінеральний концентрат;витаминно-минеральный концентрат;vitamin and mineral concentrate;телята;calves
Issue Date: 2000
Publisher: ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького
Citation: Вивчення токсичності вітамінно-мінерального концентрату / В.О. Гарькавий, В.І. Головаха, М.Я. Тишківський та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2000. -Т.2, № 2, Ч. 1. - С. 43-45.
Abstract: Особливістю незаразної патології є прихований перебіг багатьох хвороб, які характеризуються порушенням білкового, вітамінного, вуглеводного та мінерального обміну речовин. Нестачу життєво необхідних речовин компенсують включенням до складу комбікормів преміксів. Однією з умов застосування преміксу є відсутність токсичного впливу на організм тварин при довготривалому згодовуванні в оптимальних кількостях. Ця умова є особливо важливою при використанні преміксів для молодняку, структури якого більш чутливі до негативного впливу, оскільки дезінтоксикаційні механізми недосконалі. Зокрема відомо, що аранцева ( венозна ) протока облітерується поступово і частина крові надходить у загальний кровообіг, обминаючи печінку. Окрім того, в період новонародженості у більшості телят реєструють шлунково-кишкові хвороби різної етіології, які спричиняють розвиток патології печінки та інших структур, що беруть участь у знешкодженні ксенобіотиків. Метою нашої роботи було вивчення токсичності вітамінно-мінерального концентрату ( ВМК ), який призначений для забезпечення біологічно активними речовинами телят з 30-денного віку шляхом згодовування в кількості 1,5 % від норми концентратів. Особенностью незаразной патологии является скрытое течение многих болезней, которые характеризуются нарушением белкового, витаминного, углеводного и минерального обмена веществ. Недостаток жизненно необходимых веществ компенсируют включением в состав комбикормов премиксов. Одним из условий применения премикса является отсутствие токсического воздействия на организм животных при длительном скармливании в оптимальных количествах. Это условие особенно важно при использовании премиксов для молодняка, структуры которого более чувствительны к негативному воздействию, поскольку дезинтоксикационные механизмы несовершенны. В частности известно, что аранцева (венозная) протока облитеруеться постепенно и часть крови поступает в общий кровоток, минуя печень. Кроме того, в период новорожденности у большинства телят регистрируют желудочно-кишечные болезни различной этиологии, вызывающие развитие патологии печени и других структур, участвующих в обезвреживании ксенобиотиков. Целью нашей работы было изучение токсичности витаминно-минерального концентрата (ВМК), который предназначен для обеспечения биологически активными веществами телят с 30-дневного возраста путем скармливания в количестве 1,5% от нормы концентратов.
Description: There was studied the chronic foxicity of vitamine-mineral concentrates on the hemopoetic function, liver an kidneys in 1-3 mounth calves.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1660
metadata.dc.identifier.udc: 619:615.35/.9:636
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyvchennja_toksychnosti_vitaminno-mineral'nogo_koncetratu.pdf306,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.