Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1551
Title: Особливості мікроклонального розмноження представників роду Actinidia
Other Titles: Microclonal propagation features of Actinidia genus
Authors: Скрипченко, Надія Василівна
Skrypchenko, Nadiy
Мацкевич, Вячеслав Вікторович
Matskevych, Vyacheslav
Філіпова, Лариса Миколаївна
Filipova, Larysa
Кибенко, Іван Іванович
Kybenko, Ivan
Keywords: актинідія;Actinidia;актинидия;експлант;explant;эксплант;мікроклональне розмноження;microclonal propagation;микроклональное размножение;деконтамінація;decontamination;деконтаминация;ризогенез;rhizogenesis;ризогенез;фенолутворення;phenol formation;фенолобразование
Issue Date: 2017
Publisher: Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка
Citation: Скрипченко Н.В. Особливості мікроклонального розмноження представників роду Actinidia / Н.В.Скрипченко, В.В. Мацкевич , Л.М. Філіпова, І.І. Кибенко // Інтродукція рослин. - Київ: Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка, 2017. - N 1. - С. 88-96.
Series/Report no.: Інтродукція рослин: Міжнародний науковий журнал. - Київ: Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка2017. - N 1. - С. 88-96;
Abstract: Подано результати досліджень з розробки елементів промислової технології мікроклонального розмноження актинідії видів А. arguta (сорти Оригінальна, Scarlet september), A. chinensis (жіночі форми № 1, № 2 і чоловіча форма), A. deliciosa (сорти Hayward і Atlas). При введенні в асептичну культуру вивчена ефективність застосування живильних середовищ, експлантів, відмінних за місцем ізоляції, строків ізоляції експлантів, застосовування антиоксидантів та регуляторів росту, а також досліджено вплив видових і сортових особливостей. Для отримання асептичної культури первинних експлантів встановлено, що верхівкові експланти порівняно із медіальними за умов успішної деконтамінації та застосування заходів боротьби з самоотруєнням фенолоподібними речовинами швидко регенерували рослини in vitro. Відмічено вплив термінів ізоляції експлантів на регенераційну здатність пробіркових рослин. Особливо інтенсивне фенолутворення за першого відбору було в експлантів A.chinensis апікального походження. Для подолання явища самотруєння ізольовані експланти занурювали в антиоксидантний розчин. Встановлено високу залежність показника деконтамінування експлантів від способу стерилізації, біологічні особливості різних видів і сортів впливали на деконтамінування у меншій мірі (табл. 1). Серед досліджуваних способів найвища ефективність звільнення від контамінант була за обробки рослин гіпохлоритом натрію та додавання у живильне середовище за першого культивування біоциду РРМ. На етапі мультиплікації встановлено найвищу ефективність від застосування середовища МК. Для ризогенезу доцільно застосовувати середовище Куаріна і Лепувра з половинним вмістом мінеральних елементів та додаванням ауксину ІМК. Ключові слова: The paper highlights the results of studies on the development of industrial technology elements of Actinidia speciesA. arguta (Original, Scarlet septembervarieties), A. chinensis (female forms number 1, № 2 and male form), A. deliciosa (Hayward and Atlasvarieties)microclonal breeding.The efficiency of using the medium, explants, other than the place of isolation, explantsisolationterms, antioxidants and growth regulatorsunder their introduction into the aseptic culture has been studied along with the influence of specific and varietal characteristics. To obtain aseptic culture of primary explants it is revealed that apical explants as compared with medial ones in vitro plants regenerated quicklyunder successful decontamination conditions and applying phenol substances self-poisoning control. The effect of explants isolation terms on regenerative ability of the in vitro plants is revealed. Phenol formation was particularly intensive in the first selection of A.chinensisexplants of apical origin. The isolated explants were immersed in anantioxidant solutionto overcome the self-poisoning effect. The high dependence of the explants decontaminationindex on the sterilization method is noted while biological characteristics of different species and varieties influenced decontaminationto a lesser extent (Table. 1). Among the studied ways the highest efficiency of contaminants cleaning is revealed under plants processing with sodium hypochlorite and adding PPM biocide into the culture medium under the first cultivation. The highest efficiency of MCenvironmentsapplicationon the multiplication step is revealed. Kuarin and Lepuvr environmentwith half contents of mineral elements and with adding IMC auxin is advisable to use for rhizogenesis.
Description: Представлены результаты исследований по разработке элементов промышленной технологии микроклонального размножения актинидии видов А. arguta (сорта Оригинальное, Scarlet september), A. chinensis (женские формы № 1, № 2 и мужская форма), A. deliciosa (сорта Hayward и Atlas). При введении в асептическую культуру изучена эффективность применения питательных сред, эксплантов, отличных по месту изоляции, сроков изоляции эксплантов, применения антиоксидантов и регуляторов роста, а также исследовано влияние видовых и сортовых особенностей. Для получения асептической культуры первичных эксплантов установлено, что верхушечные экспланты по сравнению с медиальными в условиях успешной деконтаминации и применения мер борьбы с самоотравлением фенолоподибнимы веществами быстро регенерировали растения in vitro. Отмечено влияние сроков изоляции эксплантов на регенерационные способность пробирочных растений. Особенно интенсивное фенолутворення при первом отбора было в эксплантов A.chinensis апикального происхождения. Для преодоления явления самотруення изолированные экспланты погружали в антиоксидантный раствор. Установлена высокая зависимость показателя деконтаминации эксплантов от способа стерилизации, биологические особенности различных видов и сортов влияли на деконтаминування в меньшей степени (табл. 1). Среди исследуемых способов самая высокая эффективность освобождение от контаминантов была при обработке растений гипохлоритом натрия и добавления в питательную среду с первого культивирования биоцида РРМ. На этапе мультипликации установлено высочайшую эффективность от применения среды МК. Для ризогенезу целесообразно применять среду Куарина и Лепувра с половинным содержанием минеральных элементов и добавлением ауксина ИМК.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1551
ISSN: ISSN 1605-6574
metadata.dc.identifier.udc: УДК 581.143.6
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osobly`vosti mikroklonal`nogo.pdf4,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.