Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1549
Title: Методика наукових досліджень в агрономії
Other Titles: Methodology of scientific research in agronomy
Authors: Ермантраут, Едуард Рудольфович
Ermantraut, Eduard
Карпук, Леся Михайлівна
Karpuk, Lesia
Вахній, Сергій Петрович
Vachniy, Sergiy
Козак, Леонід Андрійович
Kozak, Leonid
Павліченко, Андрій Андрійович
Pavlichenko, Andriy
Філіпова, Лариса Миколаївна
Filipova, Larysa
Keywords: польовий дослід;field experiment;полевой опыт;планування;planning;планирование;статистичний аналіз;statistical analysis;статистический анализ;кореляція;correlation;корреляция;регресія;regression;регрессия
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ " Білоцерківдрук"
Citation: Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / Е.Р. Ермантраут, Л.М. Карпук, С.П. Вахній, та ін. – Біла Церква, 2018.– 104 с.
Abstract: У навчальному посібнику викладено сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту та основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп’ютерної програми, які застосовуються для оцінки та інтерпретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічному експерименту. Навчальний посібник відповідає програмі курсу “Методика наукових досліджень в рослинництві”. Розрахований на студентів вищих аграрних закладів освіти IІI–IV рівнів акредитації за напрямом 6.130100 “Агрономія”. . The textbook outlines modern methods of general science and special methods of research in agronomy, the theoretical basis for experiment planning and the basic methods of statistical analysis using an applied computer program that are used to evaluate and interpret the results of field, vegetation and laboratory experiments that are inherent in agronomic experiment The training manual corresponds to the program of the course "Methodology of scientific research in plant growing". It is designed for students of higher educational establishments of education of ІІІ-IV levels of accreditation in the direction of 6.130100 "Agronomy".
Description: В учебном пособии изложены современные методы общенаучные вых и специальных методов исследований в агрономии, теоретические основы планирования эксперимента и основные методы статистического анализа с использованием прикладной компьютерной программы, которые применяются для оценки и интерпретации результатов полевых, вегетационных и лабораторных опытов, присущие агрономическом эксперимента. Учебное пособие соответствует программе курса "Методика научных исследований в растениеводстве". Рассчитано на студентов высших аграрных учебных заведений IІI–IV уровней аккредитации по направлению 6.130100 "Агрономия".
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1549
ISBN: 978-966-2122-47-3
metadata.dc.identifier.udc: 631.523:519.8:631.527 (075.8)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodyka_nauk_dosl.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.