Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11447
Title: Продуктивність і удобрювальна цінність післяжнивної гірчиці білої на зелене добриво залежно від попередників, систем основного обробітку і удобрення
Other Titles: Productivity and fertilizer value of white mustable mustard on green fertilizer depending on preparators, main processing systems and processing
Authors: Примак, Іван Дмитрович
Панченко, Олександр Борисович
Панченко, Інна Анатоліївна
Федорук, Юрій Васильович
Ображій, Сергій Володимирович
Войтовик, Михайло Вікторович
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prymak, Ivan
Panchenko, Oleksandr
Panchenko, Inna
Fedoruk, Yurii
Obrazhyi, Serhii
Voytovyk, Mykhailo
Prysyazhnyuk, Nataliia
Keywords: грунт, сівозміна, гірчиця біла, обробіток, добрива, попередники, урожай, кореневі рештки;soil, crop rotation, white mustard, treatment, fertilizers, predecessors, yield, root residues
Issue Date: 2021
Publisher: Агробіологія, 2021, № 2
Citation: Продуктивність і удобрювальна цінність післяжнивної гірчиці білої на зелене добриво залежно від попередників, систем основного обробітку і удобрення / Примак І.Д., Панченко О.Б., Панченко І.А., та ін. // Агробіологія: зб.наук. праць. – 2021. – № 2. – С. 124–136.
Abstract: Трирічні (2019–2021 рр.) дослідження в стаціонарній польовій зернопросапній п’ятипільній сівозміні на чорноземі типовому мало гумусному середньосуглинковому дослідного поля Білоцерківського НАУ вказують на вищу продуктивність гірчиці білої на зелене добриво за сівби після пшениці озимої, ніж ячменю ярого. За безполицевого і систематичного мілкого обробітку в сівозміні вона істотно знижує урожай і суху масу коріння. Після ярого попередника маса сидерату істотно вища, а після озимого – неістотно нижча за диференційованого, ніж полицевого обробітку в сівозміні. За чизельного і особливо постійного мілкого обробітку в сівозміні ефективність добрив з підвищенням норм їх внесення знижується. Із підвищенням норм добрив темпи наростання надземної маси вищі, ніж кореневої системи. Вони зазвичай нижчі за сівби капустяної рослини після ячменю ярого, ніж пшениці озимої. Суха маса кореневих решток гірчиці білої після озимої культури майже на одному рівні за полицевого і полицево-безполицевого обробітку, а після ярої – істотно вища за диференційованого обробітку, ніж на контролі. За вказаних попередників суха маса кореневих решток післяжнивної рослини в орному шарі грунту становила відповідно 3,03 і 2,59 т/га. Приріст вмісту гумусу в орному шарі за полицевого, безполицевого, диференційованого і дискового обробітків у сівозміні становив відповідно 532, 503, 525 і 474 кг/га за сівби досліджуваної культури після пшениці озимої тата 453, 403, 488 і 393 кг/га – після ячменю ярого. На дату сівби капустяної рослини після пшениці озимої запаси доступної вологи у верхньому шарі грунту за безполицевого обробітку істотно нижчі, а за диференційованого – істотно вищі, ніж на контролі. За сівби гірчиці білої після ячменю ярого цей показник найнижчий за полицевого, а найвищий – за полицево-безполицевого обробітку в сівозміні. Three-year (2019–2021) studies in a stationary field grain-planted five-field crop rotation on typical low-humus medium-loam chernozem of the experimental field of the Bila Tserkva NAU indicate a higher productivity of white mustard for green fertilizer when sown after winter wheat than spring barley. On no-till and systematic shallow tillage in the rotation, it significantly reduces the yield and dry weight of the roots. After the spring precursor sideratu mass is significantly higher after the winter one – not significantly lower on differentiated than the shallow tillage in the rotation. On cheisel and especially permanent shallow tillage in the rotation the effectiveness of fertilizers with increasing rates of their application decreases. With increasing fertilizer rates, the rate of growth of above-ground mass is higher than that of the root system. They tend to be lower when cabbage plants are sown after spring barley than winter wheat. Dry mass of root residues of white mustard after winter crops is practically at the same level on ploughed and ploughed-free tillage, and after spring – significantly higher on differentiated tillage than on thecontrol. The dry mass of root residues of a crop plant in the arable soil layer was 3.03 and 2.59 t/ha, respectively, under the above precursors. The gain of humus content in arable layer by sowing the investigated crop after the winter wheat and after rotation without plowing, differentiated and disk tillage was respectively 532, 503, 525 and 474 kg/ha and after sowing the investigated crop after the spring barley – 453, 403, 488 and 393 kg/ha. At the date of sowing of cabbage plants after winter wheat, the reserves of available moisture in the upper layer of the soil under tillage are significantly lower, and under differentiated – significantly higher than in the control. When sowing white mustard after spring barley, this figure is the lowest for shelf cultivation, and the highest – for shelf-shelfless cultivation in crop rotation.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11447
metadata.dc.identifier.udc: 631. 524.84 /. 582: 631.874.4 : 633.844.3
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.