Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11411
Title: Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин
Other Titles: Adverse meteorological conditions in agriculture: protection of cultivated plants from them
Authors: Примак, Іван Дмитрович
Вергунов, Віктор Анатолійович
Ковбасюк, Павло Ульянович
Андрієнко, Володимир Володимирович
Іваніна, Вадим Віталійович
Лі, Майкл
Метьюз, Генрі
Ткачук, Василь Микитович
Рошко, Володимир Гаврилович
Гамалій, Ірина Петрівна
Примак, Олена Іванівна
Prymak, Ivan
Verhunov, Viktor
Kovbasiuk, Pavlo
Andriienko, Volodymyr
Ivanina, Vadym
Li, Maikl
Metiuz, Henri
Tkachuk, Vasyl
Roshko, Volodymyr
Hamalii, Iryna
Prymak, Olena
Keywords: слова: посухи і суховії, заморозки, град, ерозія, вимерзання;droughts and droughts, frost, hail, erosion, freezing
Issue Date: 2006
Publisher: Київ Кондор
Citation: Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, П.У. Ковбасюк та ін.; За ред. І.Д. Примака. - Київ: Кондор, 2006. - 314 с.
Abstract: У посібнику глибоко висвітлені питання походження, повторюваності і впливу на продуктивність культурних рослин та якість урожаю несприятливих метеорологічних умов в землеробстві: посух, суховіїв, перезволоження, зниження температури, заморозків, сильних вітрів, граду, ожеледі, вимерзання рослин, вимокання рослин, випирання рослин, льодової кірки, зимового нагріву і висушування рослин, ерозії і дефляції грунту. Дається кліматична оцінка несприятливих метеорологічних явищ. Викладений і всебічно обгрунтований комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних і організаційних заходів, спрямований на послаблення або усунення негативного впливу несприятливих метеорологічних умов на продуктивність землеробства і якість сільськогосподарської продукції. Авторський колектив висловлює щиру подяку програмі ТЕМПУС ТАСІС за надану фінунсову підтримку у виданні даного посібника. The manual deeply covers the issues of origin, recurrence and impact on the productivity of cultivated plants and crop quality of adverse meteorological conditions in agriculture: droughts, dry spells, waterlogging, temperature drop, frost, strong winds, hail, ice, freezing of plants, wetting of plants, bulging of plants, ice crust, winter heating and drying of plants, soil erosion and deflation. A climatic assessment of adverse meteorological phenomena is given. A detailed and comprehensively substantiated complex of interrelated agrotechnical, remedial and organizational measures aimed at weakening or eliminating the negative impact of adverse meteorological conditions on agricultural productivity and the quality of agricultural products. The author's team expresses sincere gratitude to the TEMPUS TACIS program for the financial support provided in the publication of this manual.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11411
ISBN: 966-351-157-5
metadata.dc.identifier.udc: 551.515:631:633/.635:632(075.8)
Appears in Collections:Навчальні виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.