Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10344
Title: Агрофізичні властивості ґрунту залежно від рівня удобрення та системи основного обробітку ґрунту
Other Titles: Agrophysical properties of the soil depends on the level fertilizer and systems of main tillage
Authors: Примак, Іван Дмитрович
Карпук, Леся Михайлівна
Павліченко, Андрій Андрійович
Філіпова, Лариса Миколаївна
Кулик, Роман Михайлович
Караульна, Віталіна Миколаївна
Єзерковська, Людмила Вікторівна
Панченко, Інна Анатоліївна
Тітаренко, Оксана Станіславівна
Prymak, Ivan
Karpuk, Lesia
Pavlichenko, Andrii
Filipova, Larysa
Kulyk, Roman
Karaulyna, Vitalina
Ezerkovsyka, Lydmula
Panchenko, Inna
Titarenko, Oksana
Keywords: об’ємна маса;загальна пористість;капілярна і некапілярна пористість ґрунту;рівень удобрення;система основного обробітку ґрунту
Issue Date: 2021
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Примак І.Д., Карпук Л.М., Павліченко А.А., Філіпова Л.М., Кулик Р.М., Караульна В.М., Єзерковська Л.В., Панченко І.А., Тітаренко О.С. Агрофізичні властивості ґрунту залежно від рівня удобрення та системи основного обробітку грунту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: (Біла Церква, 16-17 вересня 2021 р.). – Біла Церква: БНАУ, 2021. – 84-86 с.
Abstract: Досліджено зміну показників об’ємної маси, загальної пористості, капілярної і некапілярної пористості ґрунту залежно від системи обробітку і удобрення чорнозему типового. The change in indicators of volumetric mass, total porosity, capillary and non-capillary porosity of the soil depending on the system of cultivation and fertilization of typical chernozem was studied.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10344
metadata.dc.identifier.udc: 631.51.021:631.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Агрофізичні властивості грунту.pdf300,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.