Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10047
Title: Рекомендації з технології вирощування та використання павловнії в умовах Лісостепу України
Other Titles: Recommendations on the technology of cultivation and use of paulownia in the conditions of the forest-steppe of Ukraine
Authors: Кукош, Олена Юріївна
Kukosh, Olena
Роїк, Микола Володимирович
Roik, Mykola
Шафаренко, Юрій Анатолійович
Shafarenko, Yurii
Бондар, В. С.
Bondar, V
Гончарук, Григорій Семенович
Honcharuk, Hryhorii
Лопушняк, Василь Іванович
Lopushnyak, Vasyl
Балагура, Олег Вікторович
Balagura, Oleh
Грищенко, Ольга Миколаївна
Hryshchenko, Olha
Мандровська, Світлана Миколаївна
Mandrovska, Svitlana
Корнєєва, Мирослава Олександрівна
Korneyeva, Myroslava
Ковальчук, Наталія Степанівна
Kovalchuk, Nataliya
Гументик, Володимир Михайлович
Hymentyk, Volodymyr
Фучило, Ярослав Дмитрович
Fuchylo, Yaroslav
Сінченко, Віктор Миколайович
Sinchenko, Victor
Ганженко, Олександр Миколайович
Hanzhenko, Oleksandr
Фурса, Анатолій Васильович
Fursa, Anatolii
Квак, Володимир Михайлович
Kvak, Volodymyr
Харитонов, Микола Михайлович
Kharytonov, Mykola
Федорчук, Михайло Іванович
Fedorchuk, Myhailo
Сторожик, Лариса Іванівна
Storozhyk, Larysa
Чернуський, Вадим Вікторович
Chernuskyi, Vadym
Бех, Наталія Степанівна
Bekh, Natalya
Кателевський, Валерій Миколайович
Katalevskyi, Valerii
Гументик, Михайло Ярославович
Humentyk, Myhailo
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Abstract: Екологічні проблеми планети спонукають людство знаходити все нові джерела енергії: води, вітру, сонця, геотермальних вод, а також біоенергетичних культур, які використовуються для виробництва біопалива та зменшують негативний вплив шкідливих викидів на довкілля. Високопродуктивні біоенергетичні культури сприяють поглинанню значних обсягів вуглекислого газу з атмосфери та виділенню кисню. Найбільш інтенсивно поглинають вуглекислий газ культури що відносяться до виду С4 за фотосинтезом. До основних переваг даних культур як джерела альтернативної енергії належать екологічна чистота їх викидів порівняно з викопними видами палива. Під час згоряння біопалива на основі біоенергетичних культур в атмосферу виділяється значно менше вуглекислого газу, ніж поглинається рослинами в процесі фотосинтезу, утворюється у 20-30 разів менше оксиду сірки й у 3-4 разу менше золи порівняно з вугіллям. У процесі згоряння твердого біопалива побічним продуктом є органічна речовина, яку можна використовувати як добриво [1;2;3]. Вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива сприяє підвищенню рівня зайнятості населення та є джерелом додаткового доходу, зокрема в сільській місцевості, де гостро відчувається нестача робочих місць. Україна відзначається значним потенціалом біоенергетичних ресурсів, але за темпами розвитку біоенергетики все ще відчутно відстає від європейських країн, окремі з яких вже досягли заміщення понад 50% викопних видів палива на біологічні. На даний час в Україні виробляється лише 3,8% енергії з біопалива від загального обсягу спожитої [4; 5]. The ecological problems of the planet encourage humanity to find new sources of energy: water, wind, sun, geothermal waters, as well as bioenergy crops, which are used for the production of biofuels and reduce the negative impact of harmful emissions on the environment. High-performance bioenergy crops contribute to the absorption of significant volumes of carbon dioxide from the atmosphere and the release of oxygen. Carbon dioxide is most intensively absorbed by crops belonging to the C4 type of photosynthesis. The main advantages of these crops as a source of alternative energy include the ecological purity of their emissions compared to fossil fuels. During the combustion of biofuel based on bioenergy crops, much less carbon dioxide is released into the atmosphere than is absorbed by plants in the process of photosynthesis, 20-30 times less sulfur oxide is formed and 3-4 times less ash compared to coal. In the process of combustion of solid biofuel, the by-product is an organic substance that can be used as a fertilizer [1;2;3]. The cultivation of bioenergy crops, the production and use of biofuels contributes to increasing the level of employment of the population and is a source of additional income, in particular in rural areas, where the lack of jobs is acutely felt. Ukraine is marked by a significant potential of bioenergy resources, but in terms of the pace of development of bioenergy, it still significantly lags behind European countries, some of which have already achieved the replacement of more than 50% of fossil fuels with biological ones. Currently, only 3.8% of energy from biofuels is produced in Ukraine from the total volume of energy consumed [4; 5].
Description: Рекомендації з технології вирощування та використання павловнії в умовах Лісостепу України / [М.В. Роїк, Ю.А. Шафаренко. В.М. Сінченко, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко, Я.Д. Фучило В.С. Бондар, А.В. Фурса, В.М. Квак, Г.С. Гончарук, М.М. Харитонов, В.І. Лопушняк, О.В. Балагура, В.В. Чернуський, С.М. Мандровська, Н.С. Ковальчук, Н.С. Бех, М.О. Корнєєва, В.М. Кателевський, В.М. Гументик, О.Ю. Кукош (Бордусь)] ; за ред. М. Я. Гументик, О.О. Ягольник. – К.:ЦП «Компринт», 2020. – 67 с.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10047
ISBN: 978-617-8007-33- 1
metadata.dc.identifier.udc: 633.282: 620.95
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAVLOVNIYA_26_03_2021.pdfРекомендації з технології вирощування та використання павловнії в умовах Лісостепу України3,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.