Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/946
Title: Зміни показників ренальної системи у козематок
Other Titles: Changes in the parameters of the renal system in measles
Изменения показателей почечной системы в козематок
Authors: Головаха, Володимир Іванович
Holovakha, Volodymyr
Слюсаренко, Сергій Володимирович
Slyusarenko, Sergii
Піддубняк, Оксана Володимирівна
Piddubnyak, Oksana
Слюсаренко, Алла Олександрівна
Slyusarenko, Alla
Тишківський, Михайло Ярославович
Tyshkivsʹkyy, Mykhailo
Паценко, Дмитро Андрійович
Patsenko, Dmytro
Keywords: козематки;окот;codemates;ocot;козематки;окот;кітність;ренальна система;chitnity;renal system;китнисть;почечная система;нефрон;сечовина;nefron;urea;нефрон;мочевина;креатинін;АсАТ;creatinine;AsAT;креатинин;АсАТ;АлАТ;ГГТП;AlAT;GGPP;АлАТ;ГГТП;геморенальні індекси;hemorenal indices;геморенальные индексы
Issue Date: 2014
Publisher: Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет»
Abstract: У козематок в останні місяці кітності виявлені зміни у функціональному стані ренальної системи. Зокрема встановили зменшення концентраційної здатності нефронів , на що вказують гіпостенурія, знижений зміст сечовини в сечі та індекс СсСк посилюється фільтраційна функція нирок (збільшується креатин в крові і сечі).Крім того у тварин у цей фізіологічний період відбуваються зміни на клітинному рівні, про що свідчить гіперферментурія ГГТП, АсКТ,АлАТ. На 10 день після окоту концентраційна, фільтраційна та реабсорційна здатність нефронів посилюються, свідченням чого є збільшення сечовини та креатиніну в сечі та індексів Кро/Крк, ККР.Стабілізація цих функцій нефронів та відновлення їх клітинної структури відбувається до 30-го дня після родів. In the measles in recent months, changes in the functional state of the renal system have been detected. In particular, a decrease in the concentration capacity of the nephrons, as indicated by gipostenuria, decreased urinary content in urine and the index CsSk, increased the filtration function of the kidneys (increased creatine in the blood and urine) .. In addition, animals in this physiological period there are changes in the cellular level, as testifies giperfermentii GGTP, ASAT, ALAT. The concentration, filtration and reabsorption capacity of the nephrons is increased on the 10th day after the incubation, indicating an increase in urea and creatinine in the urine and Crocus / Krk indices. The stabilization of these functions of the nephrons and the restoration of their cellular structure occurs until the 30th day after delivery. В козематок в последние месяцы китности обнаружены изменения в функциональном состоянии почечной системы. В частности установили уменьшение концентрационной способности нефронов, на что указывают гипостенурия, снижено содержание мочевины в моче и индекс Мм/Мк усиливается фильтрационная функция почек (увеличивается креатин в крови и моче). Кроме того у животных в этот физиологический период происходят изменения на клеточном уровне, о чем свидетельствует гиперферментурия ГГТП, АcАТ, АлАТ. На 10 день после окота концентрационный, фильтрационная и реабсорцийна способность нефронов усиливаются, свидетельством чего является увеличение мочевины и креатинина в моче и индексов Крм / Крк, ККР. Стабилизация этих функций нефронов и восстановления их клеточной структуры происходит до 30-го дня после родов.
Description: Зміни показників ренальної системи у козематок / В.І. Головаха, С.В. Слюсаренко, О.В. Піддубняк та ін. // Наукові праці ПФ НУБіП України "КАТУ" Сер. Ветеринарні науки: збірник наукових праць.- 2014.-Вип.160.- С.30-39.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/946
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.36-002/.61-002:616-056.2:636.39
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmíni pokaznikív renal'noí̈ sistemi u kozematok.pdf9,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.