Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/904
Title: Клінічний прояв бабезіозу коней
Other Titles: Clinical manifestation of babesiosis of horses
Клиническое проявление бабезиоза лошадей
Authors: Лігоміна, Ірина Павлівна
Ligomina, Irina
Лигомина, Ирина Павловна
Соловйова, Людмила Миколаївна
Soloviova, Lyudmila
Соловйова, Людмила Николаевна
Keywords: коні;сечовина;печінка;нирки;діагностика;ферменти;креатинін;гепатит;бабезіоз;horses;diagnosis;liver;kidneys;enzymes;urea;creatinine;babesiosis;hepatitis;бабезиоз;мочевина;лошади;диагностика;почки;печень;ферменты;креатинин
Issue Date: 2017
Publisher: БНАУ
Abstract: Проведені клінічні, морфологічні та біохімічні дослідження крові коней при бабезіозі, а також дослідження сечі хворих тварин. Особливістю при розвитку бабезіозу у коней є: тьмяність шерстного покриву, блідість видимих слизових оболонок, зниження апетиту, гіпертермія, спрага, в подальшому розвивається апатія, анорексія, болючість у ділянці печінки, іктеричність кон'юнктиви, тахікардія, коричнево-червоний колір сечі. Біохімічні показники сироватки крові виявлено підвищення активності одного з інформаційно-діагностичних ензимів – АсАТ, що свідчить про розвиток запальних процесів і є наслідком гепатиту, який характеризується цитолітичним синдромом. Патологія нирок супроводжується порушенням кровообігу зі зниженням їх фільтраційної, екскреторної та реабсорбційної функцій, що проявляється гіперазотемією та гіперкреатинемією. Conducted clinical, morphological and biochemical studies of blood of horses at babesiosis, as well as urine examination of diseased animals. A peculiarity in the development of baccidiosis in horses is: dimness of the fur coat, pallor of the visible mucous membranes, loss of appetite, hyperthermia, thirst, later on develop apathy, anorexia, pain in the liver, conjunctiva icteric, tachycardia, brownish-red color of urine. Biochemical parameters of blood serum revealed an increase in the activity of one of the information-diagnostic enzymes - AsAT, which indicates the development of inflammatory processes and is a consequence of hepatitis, which is characterized by a cytolytic syndrome. Kidney pathology is accompanied by a violation of blood circulation with a decrease in their filtration, excretory and reabsorption functions, which is manifested by hyperazotemia and hyperkeratinemia. Проведенные клинические, морфологические и биохимические исследования крови лошадей при бабезиозе, а также исследование мочи больных животных. Особенностью при развитии бабезиоза у лошадей являются: тусклость шерстного покрова, бледность видимых слизистых оболочек, снижение аппетита, гипертермия, жажда, в дальнейшем развивается апатия, анорексия, болезненность в области печени, иктеричность конъюнктивы, тахикардия, коричнево-красный цвет мочи. Биохимические показатели сыворотки крови обнаружено повышение активности одного из информационно-диагностических энзимов - АсАТ, что свидетельствует о развитии воспалительных процессов и является следствием гепатита, который характеризуется цитолитического синдромом. Патология почек сопровождается нарушением кровообращения со снижением их фильтрационной, экскреторной и реабсорбционной функций, проявляется гиперазотемией и гиперкреатининемии.
Description: Лігоміна І.П. Клінічний прояв бабезіозу коней / І.П. Лігоміна, Л.М. Соловйова // Наук. вісник вет. мед.: зб-к наук. праць. – Біла Церква: БНАУ, 2017. – Вип. 1 (133). – С. 100–105.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/904
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.993.6:636.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття бабезіоз коней.pdf544,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.