Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/725
Title: Особливості морфології печінки окремих видів трирічок родини коропових
Other Titles: Morphology of certain types of liver in three years old carp family
Authors: Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliia
Онищенко, Любов Степанівна
Onyshchenko, Liuba
Keywords: печінка;підшлункова залоза;гепатопанкреас;печінкові пластинки;центральна вена;морфометрія;гепатоцит;панкреатоцит;печінкова часточка;liver;pancreas;hepato-pancreas;liver plates;central vein;liver lobule;hepatocyte;pancreatocyte;morphometry;печеночная долька;гепатоцит;панкреатоцит
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Abstract: Відзначено, що найважливішими факторами, що визначають продуктивні якості риби є процеси, пов’язані з живленням гідробіонтів. Через споживання корму здійснюється один з найбільш суттєвих зв’язків організму з навколишнім середовищем. Характер живлення є видовою властивістю риб. Кожний об’єкт вирощування, виходячи з біологічних особливостей, для свого нормального існування вимагає певну кількість і співвідношення повноцінного білка жиру, вуглеводів і мінеральних речовин. Проведені дослідження показали, що печінка трьохліток родини коропові неістотно різнилася за топографо-анатомічними та органолептичними показниками. Доведено, що належність риб до певної таксономічної групи не впливає на анатомічне розмежування печінки та підшлункової залози. Встановлено, що для більшості представників родини коропових характерним є наявність гепатопанкреасу. The most essential factors, which determine productive qualities of fish are processes, which are related with feed of gidrobiontes. One of the most substantial connections of organism is carried out with an environment through the consumption of forage. Character of feed is specific property of finfishes. Every object of growing, coming from biological features requires certain amount and correlation valuable an albumen, fat, carbohydrates and mineral matters for the normal existance. This investigation showed that different fish species have distinct liver anatomic-topographic and organoleptic parameters. Belonging to definite taxonomic group stated to have no influence on anatomic liver and pancreas differentiation. According to our investigation, detached glands are presented in while Cyprinidae possess hepato-pancreas. Отмечено, что наиболее важными факторами, определяющими продуктивные качества рыбы являются процессы, связанные с питанием гидробионтов. Из-за потребления корма осуществляется один из наиболее существенных связей организма с окружающей средой. Характер питания является видовым свойством рыб. Каждый объект выращивания, исходя из биологических особенностей, для своего нормального существования требует определенное количество и соотношение полноценного белка жира, углеводов и минеральных веществ. Проведенные исследования показали, что печень у разных видов рыб семейства карповых существенно не отличалась по топографо-анатомическим и органолептическим показателям. Доказано, что принадлежность рыб к определенной таксономической группе не влияет на анатомическое разграничение печени и поджелудочной железы. Для большинства представителей семейства карповых характерно наличие гепатопанкреаса.
Description: Присяжнюк Н.М. Особливості морфології печінки окремих видів трирічок родини коропових / Н.М.Присяжнюк, Онищенко Л.С //Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК .- Дніпропетровськ, 2016 .- Т.4, №1 .- С. 198 – 201.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/725
ISSN: 2409 - 9023
metadata.dc.identifier.udc: 639.312 : 611.36
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_morf.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.