Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/655
Title: Лісова ентомологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та лабораторно-практичних занять
Other Titles: Лесная энтомология: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы и лабораторно-практических занятий
Forest entomology: educational and methodical manual for independent work and laboratory and practical classes
Authors: Марченко, Алла Борисівна
Marchenko, Alla
Keywords: комахи лісу, біологія, екологія, шкідливість;насекомые леса, биология, экология, вредоносность;insects forest, biology, ecology, harmfulness
Issue Date: 2015
Publisher: КНТ м. Київ
Abstract: Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторно-практичних занять і самостійного навчання та оцінки рівня знань студентів з дисципліни «Лісова ентомологій». У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладені діагностичні ознаки та розповсюдження найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їх біології, екології та шкодочинності. Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения лабораторно-практических занятий и самостоятельного обучения и оценки уровня знаний студентов по дисциплине «Лесная энтомолог». В пособии представлены морфологию, анатомию, биологию размножения и развития, экологии и систематике насекомых, изложенные диагностические признаки и распространение важнейших видов вредных насекомых леса, данные по их биологии, экологии и вредоносности.
Description: Марченко А.Б. Лісова ентомологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та лабораторно-практичних занять студентів агробіотехнологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» за кредитно-модульною системою навчання / А.Б. Марченко. – Біла Церква, 2014 – 134 с.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/655
ISBN: 978-966-373-763-8
metadata.dc.identifier.udc: 630*41(076)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lisova entomolohiia.pdf4,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.