Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6508
Title: Influence of the prebiotic Bio-active on natural resistance, safety and productivity of young pigs
Other Titles: Вплив пребіотика Біо-актив на природну резистентність, збереженість і продуктивність молодняку свиней
Влияние пребиотика Био-актив на естественную резистентность, сохранность и продуктивность молодняка свиней
Authors: Lyasota, Vasily
Лясота, Василь Петрович
Malyna, Vasily
Малина, Василь Вікторович
Bondarenko, Lesia
Бондаренко, Леся Вікторівна
Balytskyi, Yuri
Балацький, Юрій Олександрович
Bukalova, Natalia
Букалова, Наталія Володимирівна
Bogatko, Nadiіa
Богатко, Надія Михайлівна
Khitska, Oksana
Хіцька, Оксана Анатоліївна
Tkachuk, Svetlana
Ткачук, Світлана Алімівна
Keywords: industrial pig breeding;safety;rearing young pigs;housing conditions;gastrointestinal canal;prebiotic;immunobiological reactivity;metabolism;промислове свинарство;збереженість;молодняк свиней на дорощуванні;умови утримання;шлунково-кишковий канал;пребіотик;метаболізм;імунобіологічна реактивність;промышленное свиноводство;сохранность;молодняк свиней на доращивании;условия содержания;желудочно-кишечный канал;пребиотик;иммунобиологическая реактивность;метаболизм
Issue Date: 2021
Publisher: БНАУ
Citation: Influence of the prebiotic Bio-active on natural resistance, safety and productivity of young pigs / V. Lyasota, V. Malyna, L. Bondarenko et al. // Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2021. - №1. - С. 37-49. Doi: 10.33245/2310-4902-2021-165-1-37-49
Abstract: The primary task of the livestock industry is to provide the population with high-quality food products, and the industry with raw materials. For this, it is necessary to ensure a high level of productivity and safety of young pigs. Studies carried out in recent years indicate an increase in the incidence of gastrointestinal diseases among young farm animals, leading to a decrease in the immunobiological reactivity of the piglets' organism and significant damage to farms. When performing the research, we used zootechnical, zoohygienic, biochemical, immunological and variational-statistical research methods. Research work was carried out during 2010-2018 at the Department of Animal Hygiene and Fundamentals of Veterinary Medicine of the Bila Tserkva National Agrarian University. Scientific and economic experiments and production tests were carried out in the farms of Progress LLC (Uzin, Bila Tserkva district) and Denisenko LLC (Skvirsky district, Kyiv region). Experimental studies were carried out in the Problem Laboratory of Immunology, Department of Animal Hygiene and Fundamentals of Veterinary Medicine, interfaculty laboratory of biochemical and histochemical research methods. For the first time, the prebiotic Bio-active was used as a feed additive in the diet of young pigs on growing at industrial keeping, its positive effect on the safety, productivity, physiological and immunological state of their body was proved. For the first time, the optimal dose of the prebiotic Bio-active for growing pigs was established and a method of its use was developed. The optimal dose of the prebiotic Bio-active for growing young pigs is 5 g (5x107 CFU) per 10 kg of body weight when fed with compound feed once a day for 30 days, which contributes to an increase in the average daily weight gain of piglets by 17.2 % (P <0.01) and 16.6 % (P <0.05) on the 30th and 60th days of the study, respectively. Feeding pigs with Bio-active promotes an increase in the content of total blood serum protein by 7.2 % (P <0.05), albumin – by 5.2 %, γ-globulins – by 6.3 %, an increase in AST activity – by 23, 1 % (P <0.05) and ALT – by 22.4 % (P <0.01). In the peripheral blood of rearing pigs under the influence of the prebiotic Bio-active, the proliferation, differentiation and specialization of immunocompetent cells increase: an increase in the total number of T-lymphocytes by 5.43 % (P <0.05), B-lymphocytes by 2.85 %, a decrease in the content of 0-lymphocytes – by 8.29 % (P <0.05). The number of medium-avid T-lymphocytes also increases – by 9.19 % (P <0.05) and B-lymphocytes – by 10.28 % (P <0.05) due to a decrease in the level of low-avid immunocompetent cells. The use of the prebiotic Bio-active in an optimal dose promotes the activation of metabolic processes, antigen-nonspecific immunity and an increase in the body weight of pigs.
Description: Першочергове завдання галузі тваринництва – забезпечення населення якісними продуктами харчування, а промисловості – сировиною. Для цього необхідним є забезпечення високого рівня продуктивності та збереженості молодняку свиней. Дослідження, проведені за останні роки, свідчать про збільшення частоти шлунково-кишкових захворювань серед молодняку сільськогосподарських тварин, що призводять до зниження імунобіологічної реактивності організму поросят та значних збитків господарствам. Науково-дослідну роботу виконано впродовж 2010–2018 рр. на кафедрі гігієни тварин і основ ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Науково-господарські досліди та виробничі випробування проведено в господарствах ТОВ «Прогрес» (м. Узин Білоцерківського району) та ПП «Денисенко» (Сквирський район Київської області). Експериментальні дослідження проводили в проблемній лабораторії імунології кафедри гігієни тварин та основ ветеринарної медицини, міжфакультетській лабораторії біохімічних та гістохімічних методів досліджень. Під час виконання досліджень використовували зоотехнічні, зоогігієнічні, біохімічні, імунологічні та варіаційно-статистичні методи досліджень. Уперше використано вітчизняний пребіотик Біо-актив, як кормову добавку до раціону молодняку свиней на дорощуванні за промислового утримання, доведено його позитивний вплив на збереженість, продуктивність, фізіологічний та імунологічний стан їх організму. Уперше встановлено оптимальну дозу пребіотика Біо-актив для молодняку свиней на дорощуванні та розроблено спосіб його застосування. Установлено, що оптимальною дозою пребіотика Біо-актив для молодняку свиней на дорощуванні є 5 г (5х107 КУО) на 10 кг маси тіла за згодовування з комбікормом один раз на добу впродовж 30-ти діб, що сприяє збільшенню середньодобових приростів маси тіла поросят на 17,2 (Р<0,01) та 16,6 % (Р<0,05) на 30- і 60-ту добу досліджень, відповідно. Згодовування свиням Біо-активу сприяє збільшенню вмісту загального білка сироватки крові на 7,2 % (Р<0,05), альбумінів – на 5,2 %, γ-глобулінів – на 6,3 %, підвищенню активності АсАТ – на 23,1 % (Р<0,05) та АлАТ – на 22,4 % (Р<0,01). У периферичній крові молодняку свиней на дорощуванні під дією пребіотика Біо-актив відбувається посилення проліферації, диференціації та спеціалізації імунокомпетентних клітин. Показники периферичної крові молодняку свиней, які отримували пребіотик Біо-актив, характеризувалися збільшенням загальної кількості Т-лімфоцитів (на 5,43 %), В-лімфоцитів (на 2,85 %), зниженням кількості 0-лімфоцитів (на 8,29 %) унаслідок посилення процесів проліферації, диференціації та спеціалізації імунокомпетентних клітин. Завдяки зниженню рівня низькоавідних імунокомпетентних клітин збільшилася чисельність середньоавідних Т-лімфоцитів (на 9,19 %) і В-лімфоцитів (на 10,28 %). Застосування пребіотика Біо-актив у оптимальній дозі сприяє активації метаболічних процесів, антиген-неспецифічного імунітету та збільшенню маси тіла свиней. Первоочередная задача отрасли животноводства – обеспечение населения качественными продуктами питания, а промышленности – сырьем. Для этого необходимо обеспечение высокого уровня производительности и сохранности молодняка свиней. Исследования, проведенные за последние годы, свидетельствуют об увеличении частоты желудочно-кишечных заболеваний среди молодняка сельскохозяйственных животных, приводящие к снижению иммунобиологической реактивности организма поросят и значительному ущербу хозяйствам. При выполнении исследований использовали зоотехнические, зоогигиенические, биохимические, иммунологические и вариационно-статистические методы исследований. Научно-исследовательскую работу выполнено в течение 2010–2018 гг. на кафедре гигиены животных и основ ветеринарной медицины Белоцерковского национального аграрного университета. Научно-хозяйственные опыты и производственные испытания проведены в хозяйствах ООО «Прогресс» (г. Узин Белоцерковского района) и ООО «Денисенко» (Сквирский район Киевской области). Экспериментальные исследования проводили в проблемной лаборатории иммунологии кафедры гигиены животных и основ ветеринарной медицины, межфакультетской лаборатории биохимических и гистохимических методов исследований. Впервые использовано пребиотик Био-актив как кормовую добавку в рацион молодняка свиней на доращивании при промышленном содержании, доказано его положительное влияние на сохранность, продуктивность, физиологическое и иммунологическое состояние их организма. Впервые установлено оптимальную дозу пребиотика Био-актив для молодняка свиней на доращивании и разработан способ его применения. Оптимальной дозой пребиотика Био-актив для молодняка свиней на доращивании является 5 г (5х107 КОЕ) на 10 кг массы тела при скармливании с комбикормом один раз в сутки в течение 30-ти суток, что способствует увеличению среднесуточных приростов массы тела поросят на 17,2 (Р <0,01) и 16,6 % (Р <0,05) на 30- и 60-е сутки исследований, соответственно. Скармливания свиньям Био-актива способствует увеличению содержания общего белка сыворотки крови на 7,2 % (Р <0,05), альбуминов – на 5,2 %, γ-глобулинов – на 6,3 %, повышению активности АсАТ – на 23,1 % (Р <0,05) и АЛТ – на 22,4 % (Р <0,01). В периферической крови молодняка свиней на доращивании под действием пребиотика Био-актив происходит усиление пролиферации, дифференциации и специализации иммунокомпетентных клеток: повышение общего количества Т-лимфоцитов на 5,43 % (Р <0,05), В-лимфоцитов – на 2,85 %, снижение содержания 0-лимфоцитов – на 8,29 % (Р <0,05). Также увеличивается количество среднеавидных Т-лимфоцитов – на 9,19 % (Р <0,05) и В-лимфоцитов – на 10,28 % (Р <0,05) за счет снижения уровня низкоавидных иммунокомпетентных клеток. Применение пребиотика Био-актив в оптимальной дозе способствует активации метаболических процессов, антиген-неспецифического иммунитета и увеличению массы тела свиней.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6508
ISSN: 2310-4902
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.09:639.3.04.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence_o_ the_prebiotic.pdf698,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.