Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6477
Title: Tilmicosin Intake and Distribution in Healthy Broiler Chickens’ Organisms
Other Titles: Засвоєння та розподіл тилмікозину в організмі здорових курчат бройлерів
Усвоения и распределение тилмикозина в организме здоровых цыплят бройлеров
Authors: Tyshkivska, Anna
Тишківська, Анна Михайлівна
Dukhnytsky, Volodymyr
Духницький, Володимир Богданович
Ishchenko, Vadym
Іщенко, Вадим Дмитрович
Tyshkivsky, Mykhailo
Тишківський, Михайло Ярославович
Tyshkivska, Natalia
Тишківська, Наталія Василівна
Shahanenko, Raisa
Шаганенко, Раїса Володимирівна
Bakhur, Tetiana
Бахур, Тетяна Іванівна
Keywords: Broiler chickens;Кури-бройлери;Цыплята-бройлеры;Bioavailability;Біодоступність;Биодоступность;Distribution;Розподіл;Распределение;Pharmacokinetics;Фармакокінетика;Фармакокинетика;Tilmox 25%;Тілмокс 25 %;Тилмокс 25 %;Withdrawal period;період каренції;Период каренции
Issue Date: 25-Jun-2021
Publisher: SCIENCELINE
Citation: Tilmicosin Intake and Distribution in Healthy Broiler Chickens’ Organisms / V. B. Dukhnytsky, V. D. Ishchenko, A. M. Tyshkivska et al. // Journal of World’s Poultry Research, 2021. - V. 11 (2). - P. 174-182. DOI: 10.36380/jwpr.2021.21
Abstract: Detection of the time required to reach the maximum concentration in the organs promotes better prediction of antibiotics activity for the treatment of infectious diseases in broiler chickens. The current article presented the research results of the intake, distribution, and elimination of the antibiotic Tilmox 25% (the active ingredient is tilmicosin phosphate (TPh)) from the body of healthy broiler chickens (cross COBB-500) during oral administration. The findings of the current study indicated the rapid absorption of TPh from the digestive tract of a fowl and its intake into the internal organs. The maximum TPh content was observed in the lungs and liver 2 hours after the start of the Tilmox solution using which amounted to 17.02 ± 0.24 and 12.78 ± 0.22 μg/g, respectively. The maximum values of 8.25 ± 0.19μg/g were recorded for the kidneys after 26 hours, and for the pectoral muscles and heart after 52 hours (6.19 ± 0.28 and 5.23 ± 0.39 μg/g, respectively). The content of TPh in the lungs, liver, and kidneys did not depend on the duration of Tilmox watering when clinically healthy broiler chickens were watered with 25% Tilmox solution. In some periods of the experiment, the TPh content increased in the pectoral and cardiac muscles, compared with the indicators 2-4 hours from the beginning of watering. The highest content of TPh was observed in the broiler chickens’ lungs during 96 hours of watering with the Tilmox solution which indicated its organ affiliation. After the poultry stopped drinking the 25% Tilmox solution, there was a significant decrease in the concentration of the active substance (TPh) within the organs. Thus, 24 hours after the cessation of drinking a 25% Tilmox solution (for 120 hours of the experiment), the content of TPh in the lungs was 1.9 times less than the previous indicators (for 96 hours), and it was estimated as 1.6, 1.4, 1.7, and 1.3 times in the liver, kidneys, pectoral muscles, and heart, respectively. Moreover, 5 days after the cessation of watering broiler chickens with Tilmox solution, the residual amounts of TPh in the organs under study were estimated as 1.20 ± 0.03 μg/g in the lungs, 1.01 ± 0.02 μg/g in the liver, and 0.91 ± 0.03 in kidneys. In the course of the research, the smallest content of TPh was detected only in one heart sample as 0.02 μg/g, and the drug was not detected in the pectoral muscles.
Description: Визначення часу, необхідного для досягнення максимальної концентрації в органах, сприяє кращому прогнозування активності антибіотиків для лікування інфекційних захворювань у курчат-бройлерів. У даній статті представлені результати дослідження засвоєння, розподілу і виведення антибіотика Тілмокс 25% (активний інгредієнт - фосфат тілмікозіна (ТФ)) з організму здорових курчат-бройлерів (крос COBB-500) при пероральному прийомі. Результати цього дослідження показали швидке всмоктування ТФ з травного тракту птиці і його надходження у внутрішні органи. Максимальний вміст ТФ спостерігався в легенях та печінці через 2 години після початку застосування розчину Тілмокса, що склало 17,02 ± 0,24 і 12,78 ± 0,22 мкг / г відповідно. Максимальні значення 8,25 ± 0,19 мкг / г були зареєстровані для нирок через 26 годин, а для грудних м'язів і серця через 52 години (6,19 ± 0,28 і 5,23 ± 0,39 мкг / г відповідно) . Уміст ТФ в легенях, печінці та нирках не залежав від тривалості випоювання тілмокса, коли клінічно здорових курчат-бройлерів поїли 25% розчином тілмокса. В окремі періоди досліду вміст ТФ збільшувалася в грудних і серцевих м'язах, порівняно з показниками через 2-4 години від початку випоювання. Найбільший уміст ТФ спостерігалося в легких курчат-бройлерів протягом 96 годин від початку застосування розчину Тілмокса, що вказувало на його прихильність до цих органів. Після того, як птахи перестали отримувати 25% розчин тілмокса, спостерігалося значне зниження концентрації активної речовини (ТФ) в органах. Таким чином, через 24 години після припинення вживання 25% розчину тілмокса (через 120 годин від початку експерименту) уміст ТФ в легенях був у 1,9 рази меншим від попередніх показників (через 96 годин) і оцінювався як 1,6, 1,4, 1,7 і 1,3 рази в печінці, нирках, грудних м'язах і серці відповідно. Більш того, через 5 днів після припинення випоювання курчатам-бройлерам розчину Тілмокса, залишкові кількості ТФ в досліджуваних органах були оцінені як 1,20 ± 0,03 мкг / г в легенях, 1,01 ± 0,02 мкг / г в печінці і 0,91 мкг / г ± 0,03 в нирках. У ході дослідження, найменший уміст ТФ було виявлено в пробах серця - 0,02 мкг / г, у грудних м'язах препарат не виявлявся. Определение времени, необходимого для достижения максимальной концентрации в органах, способствует лучшему прогнозированию активности антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний у цыплят-бройлеров. В данной статье представлены результаты исследования усвоения, распределения и выведения антибиотика Тилмокс 25% (активный ингредиент - фосфат тилмикозина (ТФ)) из организма здоровых цыплят-бройлеров (кросс COBB-500) при пероральном приеме. Результаты настоящего исследования показали быстрое всасывание ТФ из пищеварительного тракта птицы и его поступление во внутренние органы. Максимальное содержание ТФ наблюдалось в легких и печени через 2 часа после начала применения раствора Тилмокса, которое составило 17,02 ± 0,24 и 12,78 ± 0,22 мкг / г соответственно. Максимальные значения 8,25 ± 0,19 мкг / г были зарегистрированы для почек через 26 часов, а для грудных мышц и сердца через 52 часа (6,19 ± 0,28 и 5,23 ± 0,39 мкг / г соответственно). Содержание ТФ в легких, печени и почках не зависело от продолжительности выпаивания тилмокса, когда клинически здоровых цыплят-бройлеров поили 25% раствором тилмокса. В отдельные периоды опыта содержание ТФ увеличивалось в грудных и сердечных мышцах по сравнению с показателями через 2-4 часа от начала выпаивания. Наибольшее содержание ТФ наблюдалось в легких цыплят-бройлеров в течение 96 часов от начала применения раствора Тилмокса, что указывало на его приверженость к органам. После того, как птица перестала получать 25% раствор тилмокса, наблюдалось значительное снижение концентрации активного вещества (ТФ) в органах. Таким образом, через 24 часа после прекращения употребления 25% раствора тилмокса (через 120 часов от начала эксперимента) содержание ТФ в легких было в 1,9 раза меньше предыдущих показателей (через 96 часов) и оценивалось как 1,6, 1,4, 1,7 и 1,3 раза в печени, почках, грудных мышцах и сердце соответственно. Более того, через 5 дней после прекращения выпаивания цыплятам-бройлерам раствора Тилмокса, остаточные количества ТФ в исследуемых органах были оценены как 1,20 ± 0,03 мкг / г в легких, 1,01 ± 0,02 мкг / г в печени и 0,91 мкг / г ± 0,03 в почках. В ходе исследования, наименьшее содержание ТФ было обнаружено только в пробах сердца - 0,02 мкг / г, в грудных мышцах препарат не обнаруживался.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6477
metadata.dc.identifier.udc: 636.52/.58.053.09:615.33
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tilmicosin_intake_and_distribution_in_healthy_broiler_chickens’_organisms.pdf588,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.