Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6407
Title: Heat stress in dairy cows
Other Titles: Тепловий стрес у дійних корів
Authors: Iqbal, Aamir
Ікбал, Амір
Qudoos, Abdul
Квадос, Абдул
Bayram, Ismail
Байрам, Ісмаіл
Tytariova, Olena
Титарьова, Олена Михайлівна
Bomko, Vitalii
Бомко, Віталій Семенович
Kuzmenko, Oksana
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Cherniavskyi, Oleksandr
Чернявський, Олександр Олександрович
Keywords: dairy cows;heat stress;thermoregulatory mechanism;water;feed consumption;mineral elements;дійні корови;тепловий стрес;механізм теплорегуляції;вода;споживання корму;мінеральні елементи
Issue Date: 2021
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Heat stress in dairy cows / Aamir Iqbal, Abdul Qudoos, Ismail Bayram and other // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2021 .- № 1 (164) .- С. 7-13. doi: 10.33245/2310-9289-2021-164-1-7-13
Abstract: This review includes an analysis of the literature on various influencing factors influencing heat stress in lactating dairy cows and the way it affects milk production. Signs and symptoms of heat stress in cows are reduced feed consumption and decreased milk yield, elevated breathing rate, increased body temperature and reduced reproductive overall performance. There are other problems for example, a seasonal growth in bulk tank somatic cell counts. The birth weight is decreased in cows which have been exposed to heat stress throughout the dry length. It is established that the most critical is the heat accumulated via direct radiation from the solar. It was found out that high feed consumption results in raised metabolic heat increment. High metabolic warmness increment requires powerful thermoregulatory mechanisms to maintain body temperature in a thermoneutral area and in physiological homeostasis. It is confirmed that heat stress is complicated because the responses to heat stress have an effect on not best the energy stability, but also water, sodium, potassium and chlorine metabolism. Plasma progesterone degrees may be elevated or reduced depending on whether or not the heat pressure is acute or chronic. Water, sodium, potassium and chlorine are vital constituents of sweat, and sweating is a chief, if not the most important, thermoregulatory mechanism used to burn up extra body heat. Strategies to reduce heat stress must be evolved to enable cows to express their full genetic ability.
Description: В огляді міститься аналіз літературних джерел щодо чинників, які зумовлюють тепловий стрес у дійних корів у період лактації та наслідки їх впливу на виробництво молока. Ознаками та симптомами теплового стресу у корів є зменшення споживання корму та зниження надоїв молока, підвищення частоти дихання та температури тіла, а також погіршення репродуктивної функції. Є також інші проблеми, наприклад, сезонне зростання кількості соматичних клітин у загальному молоці, зібраному з корів. Вага під час народження зменшується у корів, які зазнали впливу теплового стресу впродовж сухостійного періоду. Встановлено, що найбільш критичним є тепло, накопичене від дії прямого сонячного випромінюванням. З’ясовано, що високе споживання корму призводить до збільшення накопичення метаболічного тепла. Це, зі свого боку, вимагає потужних механізмів терморегуляції для підтримання температури тіла в термонейтральній зоні та фізіологічному гомеостазі. Доведено, що тепловий стрес ускладнений тим, що негативно впливає на енергетичну стабільність, а також на обмін води, Натрію, Калію та Хлору. Ступінь плазмового прогестерону може бути підвищеним або зниженим залежно від того, є тепловий стрес гострим чи хронічним. Вода, Натрій, Калій та Хлор є життєво важливими складниками поту, а потовиділення є основним, якщо не найважливішим,механізмом терморегуляції, який використовується для видалення зайвого тепла з тіла. Отже, необхідно розробити стратегії зменшення теплового стресу, щоб дати коровам змогу проявити на повну силу свій генетичний потенціал продуктивності.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6407
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 636.2:612-017
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heat_stress.pdf865,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.