Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6342
Title: Рентгенографічна, макроморфологічна і гематологічна оцінка гідроксиапатитної кераміки з різними фізико-хімічними властивостями
Other Titles: Radiographic, macromorphological and hematological evaluation of hydroxyapatite ceramics with diff erent physicochemical properties
Authors: Чемеровський, Валерій Олексійович
Сhemerovskiy, Valeriy
Keywords: переломи;кролі;еритроцити;лейкоцити;тромбоцити;гемоглобін;переломы;гемоглобин;кролики;эритроциты;лейкоциты;тромбоциты;fractures;hemoglobin;rabbits;erythrocytes;leukocytes;platelets
Issue Date: 2020
Publisher: БНАУ
Citation: Чемеровський В.О. Рентгенографічна, макроморфологічна і гематологічна оцінка гідроксиапатитної кераміки з різними фізико-хімічними властивостями / В.О. Чемеровський // Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2020. - №1. - С. 140-152. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-4902-2020-154-1-140-152
Abstract: За лікування складних осколкових переломів, внаслідок втрати регенеративного потенціалу кісткової тканини, виникає необхідність застосування різноманітних композитних матеріалів. Серед усього їх загалу перспективною вважається кераміка на основі синтетичного гідроксиапатиту та трикальційфосфатів. Сформували 3 дослідних і контрольну групу кролів. Сформовані дефекти першої дослідної заповнювали ГТ +α-ткф-500, другої – ГТлКг-2 і третьої – ГТлКг-700, останні композити були леговані кремнієм. У тварин контрольної групи кісткові дефекти залишали загоюватися під кров’яним згустком. Під час проведення досліджень усі тварини перебували в однакових умовах. Кров для гематологічного дослідження відбирали із зовнішньої яремної вени до анестезій та на 3-ю, 7-, 14-, 21-, 42-у добу. Рентгенологічний контроль здійснювали на 14-у, 21- та 42-у добу, виводили тварин з досліду на 21-у та 42-у добу і зразки досліджували макроморфологічно. Рентгенологічно усі композитні матеріали мають остеокондуктивні властивості, а леговані кремнієм набувають остеоіндуктивної. У компактній кістковій тканині на 42-у добу в 1-й і 3-й дослідних групах це характеризувалось утворенням точкового остеосклерозу з ущільненим контуром періосту, а у 2-й дослідній відмічали лише ущільнення контуру періосту. Проте у губчастій кістковій тканині рентгенологічно на 42-у добу в тварин 1-ї дослідної групи утворився точковий остеосклероз, в якому візуалізовувались окремі гранули композита, а у 2-й – в місці дефекту біле п’ятно, яке було окресленої форми і однорідної структури, і в 3-й – утворився чітко обмежений точковий остеосклероз, в структурі якого були помітні гранули кераміки. Макроморфологічно при застосуванні ГТ +α-ТКФ-500 відмічали міцне з’єднання гранул із сформованою кістковою тканиною без будь-яких розростань періосту, під час застосування ГТлКл-2 місця дефектів були ідентичні не травмованим ділянкам променевих кісток, а у 3-й – кістковий дефект виповнений до рівня площини поверхні кістки та вкритий періостом без видимих його розростань, гранули композита рівномірно розподілені у регенераті і зв’язані із кістковою тканиною. За аналізу гематологічних показників принципових їх відмінностей не виявлено, однак використання гідроксиапатитних імплантів не супроводжується, на відміну від спонтанного репаративного остеогенезу, розвитком лейкоцитозу, що свідчить про помірний перебіг його запально-ної стадії. Натомість остання супроводжується тромбоцитарною реакцією, найбільш вираженою за використання імплантів, що, ймовірно, зумовлено впливом тромбоцитарних факторів і є непрямим свідченням ранньої остеобластичної реакції. За лечения сложных осколочных переломов, вследствие потери регенеративного потенциала костной ткани, возникает необходимость применения различных композитных материалов. Среди них перспективной считается керамика на основе синтетического гидроксиапатита и трикальцийфосфата. Проведено исследование репаративного остеогенеза в губчатой и компактной костной ткани кроликов за использования 3-композитных материалов с различными физико-химическими свойствами. Контроль течения репаративного остеогенеза осуществляли клинико-рентгенологичнески и макроморфологически. Влияние композитных материалов на организм исследовали путем определения динамики гематологических показателей крови в течение всего срока исследования. Cформировали 3 исследовательские и контрольную группу кроликов. Сформированые дефекты первой опытной заполняли ГТ + α-ТКФ-500, второй – ГТлКг-2 и третьей – ГТлКг-700, последние композитные материали были легованные кремнием. У животных контрольной группы костные дефекты оставляли заживать под кровяным сгустком. При проведении исследований все животные находились в одинаковых условиях. Кровь для гематологического исследования отбирали с наружной яремной вены до анестезии и на 3-и, 7-, 14-, 21- и 42-е сутки. Рентгенологический контроль осуществляли на 14-у, 21- и 42-е сутки, выводили животных с опыта на 21-е и 42-е сутки и образцы исследовали макроморфологично. Рентгенологически все композитные материалы обладают остеокондуктивными свойствами, а леговованные кремнием приобретают остеоиндуктивные. В компактной костной ткани на 42-е сутки в 1-й и 3-й опытных группах это характеризовалось образованием точечного остеосклероза с уплотнённым контуром периоста, а во 2-й опытной отмечали только уплотнение контура периоста. Однако в губчатой костной ткани рентгенологически на 42-е сутки у животных 1-й опытной группы образовался точечный остеосклероз, в котором визуализовувались отдельные гранулы композита, а во 2-й – в месте дефекта белое пятно, которое было очерченной формы и однородной структуры и в 3-й – образовался четко ограничен точечный остеосклероз, в структуре которого были заметны гранулы керамики. Макроморфологично при применении ГТ + α-ТКФ-500 отмечали прочное соединение гранул из сформировавшейся костной тканью без каких-либо разрастаний периоста, во время применения ГТлКл-2 места дефектов были идентичны не травмированым участкам лучевых костей, а в 3-й – костный дефект наполненный до уровня плоскости поверхности кости и покрыт периостом без видимых его разрастаний, гранулы композита равномерно распределены в регенерате и связанные с костной тканью. За анализа гематологических показателей принципиальных их различий не выявлено, однако использование гидроксиапатитных имплантов не сопровождается, в отличие от спонтанного репаративного остеогенеза, развитием лейкоцитоза, что свидетельствует об умеренном течение его воспалительно-резорбтивной стадии. Зато последняя сопровождается тромбоцитарной реакцией, наиболее выраженной при использовании имплантов, что, вероятно, обусловлено влиянием тромбоцитарных факторов и является косвенным свидетельством ранней остеобластической реакции.
Description: Treatments of fragmentary fractures in case of loss regenerative potential of bone tissue require usingdiff erent composite materials. Among all of them, ceramics based on synthetic hydroxyapatite and tricalcium phosphate are considered promising. To realize this scheme was formed a 3 experimental groups and one control group of rabbits. The created defects of animals of fi rst experimental group were fi lled out with GT + α-TKF-500, thedefects of second oneanimals group fi lled out with GTlKl-2, and defects ofthird oneanimals group fi lled out with GTlKg-700. The GTlKl-700materials were doped with silicon. In control animals, bone defects were allowed to heal under a blood clot. During the studies, all animals were located in the same environment conditions. A blood samples for hematological investigation was taken from the external jugular vein before anesthesia and at the 3rd, 7th, 14th, 21st and 42nd day after surgery. X-ray examination was performed on 14th, 21st, and 42nddays.The animals were removed from the experiment on 21stand 42nd days. The samples were examined by macromorphologic method. By radiologic examination was found that composite materials had osteoconductive properties except the silicondoped example which hadosteoinductive properties. The samples of compact bone tissue of 1st and 3rd experimental groups characterized by formation of punctate osteosclerosis with a compacted contour of the periosteumon the 42nd day. But the bone samples of 2nd experimental group had compacted contours of the periosteum only. However, in the cancellous bone tissue on the 42nd day in the animals of the 1st experimental group developed point osteosclerosis, which visualized as individual granules of the composite.But in the animals of 2nd group thewhite spot which was outlined shape and homogeneous structure at the defect was found. The bone samples of 3rd animals group shoved a clearly limited point osteosclerosisforming were was found ceramic granules.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6342
metadata.dc.identifier.udc: 619:616-073.75:612.12:615.464-033.5:636.92
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rentgenografichna,_makromorfologichna.pdf4,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.