Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6117
Title: Баланс гумусу в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу України залежно від систем удобрення чорнозему типового
Other Titles: Humus balance in a short crop rotation of Right Bank Forest Steppe of Ukraine depending on fertilization systems of typical chornozemic soil
Authors: Примак, Іван Дмитрович
Primak, Ivan
Панченко, Олександр Борисович
Panchenko, Olexandr
Войтовик, Михайло Вікторович
Voitovyk, Mykhailo
Ображій, Сергій Володимирович
Obrazhiy, Sergey
Панченко, Інна Анатоліївна
Panchenko, Inna
Keywords: баланс гумусу;humus balance;грунт;soil;добрива;fertilizers;урожай;crop;побічна продукція;by-products;рослинні рештки;plants matter;сівозміна;crop rotation;культури;grain crops;коефіцієнт екологізації;index of ecologization;продуктивність;productivity
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Баланс гумусу в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу України залежно від систем удобрення чорнозему типового / І.Д. Примак, О.Б. Панченко, М.В. Войтовик та ін. // Агробіологія: Збірник наукових праць. - Біла Церква: БНАУ, 2020. - № 1. - С. 151–159.
Abstract: Чотирирічними (2015–2018 рр.) дослідженнями Білоцерківського НАУ доведено, що важливим джерелом утворення грунтового гумусу є рослинні рештки і нетоварна продукція культур польової п’ятипільної зернопросапної сівозміни. На неудобрених ділянках, удобрених 8 т/га гною + N76P64K57, 12 т/га гною + N95P82K72 і 16 т/га гною + N112P100K86, частка гумусу, утвореного завдяки гуміфікації рослинних решток, становила відповідно 51,4; 40,3; 37,7 і 36,1 %, гною – 0; 15,3; 17,2 і 18,7 %, побічної продукції рільництва – 44,0; 40,8; 41,7 і 42,1 %, зеленої маси гірчиці білої – 4,6; 3,6; 3,4 і 3,1 %. З підвищенням рівня внесених добрив цей показник щодо рослинних решток і зеленого добрива зменшується, а гною – дещо зростає. На неудобрених варіантах баланс гумусу під просапними (соняшником і кукурудзою) від’ємний, під рештою культур сівозміни – додатний. На удобрених ділянках під всіма культурами цей показник додатний. За внесення найвищої норми добрив щорічний приріст маси грунтового гумусу становить 1,1 т/га. За умови відчуження з полів сівозміни нетоварної продукції рільництва баланс гумусу від’ємний на всіх варіантах досліду. З рослинними рештками, побічною рослинницькою продукцією і зеленою масою гірчиці білої надійшла до грунту така кількість гумусу, яка рівноцінна внесенню відповідно 14–33, 12–36 і 1,3–2,6 т гною на гектар ріллі. За нульового, першого, другого і третього рівнів удобрення до грунту надійшло відповідно 4,08; 5,98; 7,46 і 8,73 т рослинних решток, з яких 68–71 % кореневі, а решта (29–32 %) – наземні. З підвищенням рівня внесених добрив зростає частка побічної продукції культур сівозміни. У сої, пшениці озимої, соняшнику і ячменю ярого з підвищенням норм добрив більший приріст наземної, ніж кореневої маси. Найвища продуктивність одного гектара ріллі сівозміни (5,63 т сухої речовини, 7,84 т кормових одиниць, 0,671 т перетравного протеїну) отримана за внесення 16 т гною + N112P100K86, однак найбільш економічно доцільною нормою добрив є 12 т гною + N95P82K72.
Description: Four year research (2015–2018) at Bila Tserkva National Agrarian University proved that plant residues and non-market products of the field five course grain rowrotation are important sources for soil humus formation. On the unfertilized areas, fertilized withn8 t/ha of animal manure + N76P64K57, 12 t/ha of animal manure + N95P82K72 and 16 t/ha of animal manure + N112P100K86 humus percentage formed due to humification of plants matter was correspondently 51.4; 40.3; 37.7 and 36.1 %, with animal manure – 0; 15.3; 17.2 and 18.7 %, with by-products of farming – 44.0; 40.8; 41.7 and 42.1 %, with herbage of white mustard – 4.6; 3.6; 3.4 and 3.1 %. With the increase of fertilizers level this index regarding plants matter and green manure decreases, while animal manure provides for the index slight increase. On the unfertilized areas humus balance under cultivated crops as sunflower and corn is negative, but under other crops in rotation it is positive. On the fertilized areas under all crops this index is positive. When applying the biggest amount of fertilizers, annual gain in soil humus is 1.1 t/ha. Humus balance is negative on all the variants of research under the condition of disposal of non-market products from the fields of crop rotation. Along with plants matter, plant by-products and herbage of white mustard the amount of humus provided to the soil was equal to the application of correspondently 14–33, 12–36 and 1.3–2.6 t of animal manure per hectare of tilled field. Under zero, the first, the second and the third levels of soil fertilization, soil received correspondently 4.08; 5.98; 7.46 and 8.73 t of plants matter 68–71 % of which are root and the others are above surface. The percentage of by-products of crops in the rotation increases with fertilizers amount increase. Soy, winter wheat, sunflower and spring barley have a bigger gain in above surface rather than root mass due to increase of fertilizers amount. The highest productivity from one hectare of tilled field in a crop rotation (5.63 t of dry matter, 7.84 t of fodder units, 0.671 t of digestible protein) is gained due to application of 16 t/ha of animal manure + N112P100K86, though the most economically viable amount is 12 t/ha animal manure + N95P82K72.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6117
metadata.dc.identifier.udc: 631. 417.2/. 582:631.872(477.4)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
balans_gumusu.pdf908,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.