Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6107
Title: Продуктивність картоплі залежно від сортових особливостей за вирощування в Правобережному Лісостепу України.
Other Titles: Produktyvnist kartopli zalezhno vid sortovykh osoblyvostei za vyroshchuvannia v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrainy.
Authors: Остренко, Михайло Володимирович
Ostrenko, Mykhailo
Правдива, Людмила Анатоліївна
Pravdyva, Liudmyla
Федорук, Юрій Васильович
Fedoruk, Yurii
Грабовський, Микола Борисович
Hrabovskyi, Mykola
Правдивий, Сергій Петрович
Pravdyvij, Serhii
Keywords: Картопля;potato;сорти;varieties;виживання рослин;plant survival;маса бульб;tubers weight;продуктивність;productivity
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Продуктивність картоплі залежно від сортових особливостей за вирощування в Правобережному Лісостепу України / М. В. Остренко, Л.А. Правдива, Ю.В. Федорук та ін. // Агробіологія: зб. наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2020. - № 1. - С. 120–127.
Abstract: За географічним поширенням та обсягами споживання картопля займає одне з провідних місць у структурі продовольчої продукції в Україні. Значною мірою використовується і як фураж у тваринництві. За універсальністю використання у різних галузях народного господарства з картоплею не може зрівнятися жодна сільськогосподарська культура. Велике значення мають бульби картоплі як сировина для виробництва крохмалю, цукру, патоки, спирту, глюкози тощо. Значне скорочення товарного виробництва продовольчої картоплі у господарствах пов’язане з розв’язанням цілого комплексу важливих питань, зокрема питань насінництва, агротехніки вирощування, застосування високоефективних пестицидів, наявність сільськогосподарської техніки та матеріально-технічне забезпечення. Складна екологічна й енергетична ситуація, яка складається в сільському господарстві, доводить, що отримувати високі й сталі врожаї усіх культур можна лише за наявності у виробництві сортів, адаптованих до різних ґрунтово-кліматичних умов. Сорт є одним із важливих чинників стабільності урожайності та основних засобів сільськогосподарського виробництва. Сорт як генотип або сукупність дуже близьких генотипів існує в конкретному середовищі і взаємодіє з ним, зіштовхуючись зі складними сполученням, інтенсивністю і часом прояву, абіотичними і біотичними чинниками. Крім того, встановлюється зв’язок сорт–середовище, який впливає на формування та прояв морфологічних, господарських і біологічних ознак. Метою досліджень було вивчення росту, розвитку та врожайності ранньостиглих сортів картоплі в Правобережному Лісостепу України. У статті наведено дані досліджень щодо вирощування ранньостиглих сортів картоплі. Досліджено схожість та виживаність рослин картоплі, яка становила відповідно в сорту Скарбниця 89,5 та 87,3 %, Щедрик – 90,2 та 88,7 %, Дніпрянка – 88,6 та 86,5 %; пораховано кількість утворених стебел на одну рослину, яка становить 3,3 шт. – у сорту Скарбниця, 3,6 шт. – Щедрик та 2,7 шт. – у сорту Дніпрянка. Показано динаміку наростання маси та фракційний склад бульб картоплі. В середньому за роки досліджень маса бульб з куща найвищою була у сорту Щедрик і становила 616,2 г, дещо менші показники були у сортів Скарбниця (484,5 г) та Дніпрянка (397,8 г). Встановлено, що найвищу врожайність картоплі в досліді мав сорт Щедрик – 250,3 ц/га, у сортів Скарбниця та Дніпрянка врожайність становила 210,0 та 201,2 ц/га відповідно. In terms of geographical distribution and consumption, potatoes occupy one of the leading positions in the structure of food production in Ukraine. It is also used extensively as animal feed. The versatility of use in diff erent sectors of the economy with potatoes cannot be compared to any crop. Potato is of great importance as a raw material for the production of starch, sugar, molasses, alcohol, glucose and etc. A signifi cant reduction in the commodity production of food potatoe in farms is related to the solution a whole complex of important issues, in particular seed production, agro-technology of cultivation, application of highly eff ective pesticides, availability of agricultural machinery and material-technical support. The diffi cult ecological and energy situation in modern agriculture proves that it is possible to obtain high and stable yields of all crops only if there are varieties in production adapted to diff erent soil and climatic conditions. Variety is one of the important factors of yield stability and fi xed assets of agricultural production. A variety, as a genotype or a set of very close genotypes, exists in a specifi c environment and, moreover, interacts with it, encountering complex communication, intensity and time of manifestation, abiotic and biotic factors. At the same time, a connection is established between a variety and an environment that infl uences the formation and manifestation of morphological, economic and biological characters. The aim of the research was to study the growth, development and yield of early ripe potato varieties in the rightbank Forest-Steppe of Ukraine. The article presents the results of studies on the cultivation of early ripe varieties of potatoes. Namely, the germination and survival of potato plants was studied, which amounted to 89.5 and 87.3 % in the Skarbnytsa variety, 90.2 and 88.7 % in the Shchedryk variety, and 88.6 and 86.5 % in the Dnipryanka variety; the number of formed stems per plant is calculated, which is 3.3 in the Skarbnytsa variety, 3.6 in the Shchedryk variety and 2.7 in the Dniprianka variety. The dynamics of the mass increase and the fractional composition of potato tubers are shown. On average, during the research, the average weight of tubers from the bush was high for the Shchedryk variety and amounted to 616.2 g, somewhat less than those for the Skarbnytsa (484,5 g) and Dniprianka (397,8 g) varieties. It was established that the Shchedryk variety had the highest potato productivity in the experiment – 250.3 c/ha, in the Skarbnytsa and Dnipryanka varieties, the yield was 210.0 and 201.2 c/ha, respectively.
Description: Встановлено, що висока польова схожість (90,2 %) та виживаність рослин (88,7 %) спостерігається у сорту Щедрик, у інших сортів ці показники були дещо меншими: Скарбниця – 89,5 та 87,3 %, Дніпрянка – 88,6 та 86,5 % відповідно. Визначено, що середня маса бульб з куща у сорту Щедрик становила 616,2 г, Скарбниця – 484,5 г та у сорту Дніпрянка – 397,8 г. Середня кількість бульб з куща відповідно становила 6,3; 5,6 та 4,5 шт. Досліджено, що найвищу інтенсивність приросту та врожайність (250,3 ц/га) мав сорт Щедрик. Урожайність сорту Скарбниця (контроль) становила 210 ц/га, Дніпрянка – 201,2 ц/га. Дані досліджень мають не лише практичний, а й науковий інтерес і будуть використані для розширення характеристики вивчених сортів. Усі вивчені сорти мають порівняно високі показники продуктивності і рекомендовані до вирощування в зоні Правобережного Лісостепу України.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6107
metadata.dc.identifier.udc: 635.21:631.5
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ostrenko_1_2020.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.