Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6069
Title: Вплив згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану та кобальту на продуктивність корів, перетравність кормів та обмін нітрогену в останній період лактації
Other Titles: Influence of feeding of mixed-ligande complexes of zinc, manganese and cobalt on cow productivity, feed digestibility and nitrogen metabolism in the last period of lactatio
Authors: Кропивка, Юрій Григорович
Kropyvka, Yurii
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Keywords: корови;цинк;манган;кобальт;купрум;Суплекс селен;йодит калію;змішанолігандні комплекси;баланс нітрогену;cows;zinc;manganese;cobalt;copper;Suplex selenium;potassium iodide;mixed ligand complexes;nitrogen balance
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України
Citation: Кропивка Ю. Г. Вплив згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану та кобальту на продуктивність корів, перетравність кормів та обмін нітрогену в останній період лактації / Ю.Г. Кропивка, В.С. Бомко // Корми і кормовиробництво.- 2020 .- Вип. 90 .- С. 179-190. DOI: 10.31073/kormovyrobnytstvo202090-16
Abstract: Мета. Вивчення ефективності згодовування високопродуктивним коровам у останні 100 днів лактації різних рівнів та джерел цинку, мангану і кобальту та встановлення їх впливу на молочну продуктивність, перетравність кормів та баланс нітрогену. Методи. Для досліду в ТОВ «Терезине» Білоцерківського району Київської області за принципом аналогів відібрали п’ять груп високопродуктивних корів (одну контрольну і чотири дослідні) голштинської, української червоно рябої та української чорно-рябої молочних порід. Піддослідних корів годували однаковими раціонами. Різниця полягала у різних дозах змішанолігандних комплексів мікроелементів у складі преміксу.Контролем служила оптимальна доза змішанолігандних комплексів цинку, мангану й кобальту, яка була встановлена в попередньому досліді з концентрацією в 1 кг сухої речовини (СР) кормосуміші (КС), мг: цинку – 50, мангану – 50 і кобальту – 0,78. Результати. Встановлено, що застосування в годівлі корів різних доз змішанолігандних комплексів цинку, мангану і кобальту з використанням Суплекс селену і сульфату купруму та йодиту калію в останні 100 днів лактації неоднаково вплинули на їхню молочну продуктивність. Якщо від кожної корови контрольної групи за цей період було надоєно 2320 кг молока, то від корів 2-5-ї дослідних груп на 40-220 кг більше. Різниця у середньодобових надоях молока 4%-ї жирності склала 0,5-2,67 кг і вона була достовірною (Р < 0,001). Із результатів балансового досліду видно, що тварини дослідних груп краще перетравлювали поживні речовини кормів та засвоювали нітроген. Так у корів 2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп нітрогену відклалося в тілі більше на 2,1, 4,1, 7,3 і 12,8 г відповідно, що є статистично значущим (Р < 0,05) порівняно з тваринами контрольної групи. Висновки. Використання змішанолігандних комплексів цинку, мангану і кобальту сприяє підвищенню молочної продуктивності корів, зменшенню витрат кормів на 1 кг продукції та зменшує потребу тварин у цих елементах. Найкращі результати продуктивності отримано в 4-й дослідній групі, тваринам якої згодували кормосуміш, що містила в 1 кг СР, мг: цинку – 35; мангану – 35; кобальту – 0,4; селену – 0,3; купруму – 9 і йоду – 0,8.
Description: Purpose. To study of the effectiveness of feeding high-yielding cows in the last 100 days of lactation of different levels and sources of zinc, manganese and cobalt and establish their impact on milk productivity, feed digestibility and nitrogen balance. Methods. Five groups of highly productive cows (one control and four experimental) of Holstein, Ukrainian red-spotted and Ukrainian black-spotted dairy breeds were selected for the experiment at “Terezyne” farm, Bila Tserkva district, Kyiv region. Experimental cows were fed the same rations. The difference was in different doses of mixed ligand complexes of trace elements in the premix. The control was the optimal dose of mixed-ligand complexes of zinc, manganese and cobalt, which was established in a previous experiment with a concentration of 1 kg of dry matter (DM) of feed, mg: zinc – 50, manganese – 50 and cobalt – 0.78. Results. It was found that the use of different doses of mixed ligand complexes of zinc, manganese and cobalt using Suplex selenium and copper sulfate and potassium iodide in feeding cows in the last 100 days of lactation have differently affected their milk productivity. If 2320 kg of milk was milked from each cow of the control group during this period, then from cows of the 2nd-5th experimental groups – 40-220 kg more. The difference in the average daily milk yield of 4% fat was 0.5-2.67 kg and it was significant (P <0.001). The results of the balance experiment show that the animals of the experimental groups better digested feed nutrients and absorbed nitrogen. Thus, in cows of the 2nd, 3rd, 4th and 5th experimental groups nitrogen was deposited in the body respectively by 2.1, 4.1, 7.3 and 12.8 g more, and it was statistically significant (P <0,05) compared with animals of the control group. Conclusions. The use of mixed ligand complexes of zinc, manganese and cobalt helps to increase milk productivity of cows, reduce feed consumption per 1 kg of product and reduces the need of animals for these elements. The best performance results were obtained in the 4th experimental group, the animals of which were fed with a feed mixture containing 1 kg of DM, mg: zinc – 35; manganese – 35; cobalt – 0.4; selenium – 0.3; copper – 9 and iodine – 0.8.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6069
ISSN: 0135-2377
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.084.1/087.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_zghodovuvannia.pdf420,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.