Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5959
Title: Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: організаційно-економічні аспекти функціонування та розвитку
Other Titles: Agricultural service cooperation: organizational and economic aspects of functioning and development
Authors: Варченко, Ольга Миронівна
Varchenko, Olga
Свиноус, Іван Вікторович
Svynous, Ivan
Корінець, Роман Ярославович
Korinets, Roman
Гринчук, Юлія Сергіївна
Grynchuk, Yulia
Скоцик, Віталій Єстафійович
Skotsyk, Vitalii
Рудич, Оксана Олександрівна
Rudych, Oksana
Артімонова, Ірина Вікторівна
Artimonova, Iryna
Герасименко, Ірина Олександрівна
Herasymenko, Iryna
Холоденко, Надія Іванівна
Kholodenko, Nadiya
Гаврик, Олеся Юріївна
Havryk, Olesya
Липкань, Олена Вікторівна
Lypkan, Olena
Микитюк, Дмитро Миколайович
Mykytiuk, Dmytro
Куць, Тетяна Валеріївна
Kyts, Tetyana
Шепель, Тетяна Павлівна
Shepel, Tetyana
Биба, Валентина Анатоліївна
Byba, Valentyna
Іщенко, Анастасія Валеріївна
Ishchenko, Anastasiia
Качан, Дмитро Анатолійович
Kachan, Dmytro
Keywords: сільськогосподарська кооперація;agricultural cooperation;продовольча безпека;food security;сільські території;country territories
Issue Date: 2017
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: організаційно-економічні аспекти функціонування та розвитку: монографія / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, Р.Я. Корінець та ін.; за ред. О.М. Варченко. – Київ, 2017. –304с
Abstract: Монографія присвячена питанням функціонування та розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації як основи соціально-економічного розвитку країни, підвищення її продовольчої безпеки та незалежності, а також розвитку сільських територій. Широко представлено вітчизняний та зарубіжний досвід споживчої кооперації, її нормативно-правову основу та організаційно-економічні засади розвитку. Особливу увагу приділено вивченню досвіду розвитку кооперації у Франції та обґрунтовано напрями його використання у вітчизняній практиці. Розглянуто інститути створення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, проаналізовано соціально-економічні передумови та умови їх формування. Запропоновано концептуальні підходи до інформаційного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та обґрунтовано розвиток інституційних засад сільськогосподарської кооперації.
Description: The monograph is devoted to the issues of functioning and development agricultural service cooperation as the basis of socio-economic development of the country, increasing its food security and independence, as well as development rural areas. Domestic and foreign consumer experience is widely represented cooperation, its legal framework and organizational and economic principles of development. Particular attention is paid to the study of the experience of cooperation in France and the directions of its use in domestic practice are substantiated.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5959
metadata.dc.identifier.udc: 338.436
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
silskohospodarska.pdf433,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.