Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5852
Title: Фенотипова і генотипова мінливість кількості зерен з рослини в різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої
Other Titles: Фенотипической и генотипическая изменчивость количества зерен с растения в разных по скороспелости сортов пшеницы мягкой озимой
Phenotypic and genotypic variability of the number of grains from the plant in different early maturing varieties of soft winter wheat
Authors: Устинова, Галина Леонідівна
Ustynova, Halyna
Панченко, Тарас Валентинович
Panchenko, Taras
Keywords: пшениця м’яка озима;кількість зерен з рослини;фенотипова і генотипова мінливість;скоростиглість сортів;коефіцієнт варіації;пшеница мягкая озимая;количество зерен с растения;фенотипическая и генотипическая изменчивость;скороспелость сортов;коэффициент вариации;soft winter wheat;number of grains from the plant;phenotypic and genotypic variability;early maturity of varieties;coefficient of variation
Issue Date: 11-Mar-2021
Publisher: Інститут овочівництва і баштанництва, дослідна станція "Маяк"
Abstract: У 2017-2020 рр. досліджено особливості прояву і норму реакції за кількістю зерен з рослини в різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої. Встановлено, що більшість ранньостиглих, середньоранніх сортів мали незначну фенотипову мінливість кількості зерен з рослини. При цьому в середньостиглих і середньопізніх сортів встановлена середня і значна фенотипова мінливість. Генотипова мінливість ранньостиглих, середньоранніх і середньостиглих сортів була незначною, а середньопізніх середньою. В результаті досліджень виділені сорти пшениці м’якої озимої з високим і стабільним проявом кількості зерен з рослини.В 2017-2020 гг. Исследованы особенности проявления и норму реакции по количеству зерен с растения в разных по скороспелости сортов пшеницы мягкой озимой. Установлено, что большинство раннеспелых, среднеранние сорта имели незначительную фенотипическая изменчивость количества зерен с растения. При этом в среднеспелых и среднепоздних сортов установлена ​​средняя и большая фенотипическая изменчивость. Генотипическая изменчивость раннеспелых, среднеранние и среднеспелых сортов была незначительной, а среднепоздних средней. В результате исследований выделены сорта пшеницы мягкой озимой с высоким и стабильным проявлением количества зерен с растения.In 2017-2020, the peculiarities of the manifestation and the reaction rate by the number of grains from the plant in different early-maturing varieties of soft winter wheat were studied. It was found that most early-maturing, middle-early varieties had insignificant phenotypic variability in the number of grains per plant. At the same time in medium-ripe and medium-late varieties the average and considerable phenotypic variability is established. Genotypic variability of early-ripening, middle-early and middle-ripening varieties was insignificant, and medium-late varieties. As a result of research, varieties of soft winter wheat with a high and stable number of grains from the plant were selected.
Description: Устинова Г.Л. Фенотипова і генотипова мінливість кількості зерен з рослини в різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої / Г.Л. Устинова , Т.В. Панченко // Основні малопоширені і нетрадиційні види рослин - від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. 11 березня 2021 р. – с. Крути, Чернігівська область, 2021. – С. 130-134.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5852
metadata.dc.identifier.udc: 631.524.01/.02:633.111”324“
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fenotypova i henotypova minlyvist.pdf403,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.