Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5825
Title: Analytics of competitiveness management of Ukrainian agrarian higher education institutions
Other Titles: Аналіз управління конкурентоспроможністю українських аграрних закладів вищої освіти
Authors: Vasylenko, Olena
Василенко, Олена Ігорівна
Keywords: analytics;competitiveness management;criteria of competitiveness;higher education institution;SWOT-analytics;аналітика;управління конкурентоспроможністю;критерії конкурентоспроможності;заклад вищої освіти;SWOT-аналітика;аналитика;управления конкурентоспособностью;критерии конкурентоспособности;высшее учебное заведение;SWOT-аналитика
Issue Date: 27-Nov-2020
Publisher: Szent Istvan University
Abstract: Competitiveness on the market of educational services has become vitally important for Ukrainian agrarian higher education institutions. Ensuring competitiveness is a continuous process of management decisions modeling and introducing steps for their implementation. An institution competitiveness can not be ensured without sustainable quality management system and a clearly defined process model of quality management, which must be consistent with the institution mission and strategy. It is possible to ensure compliance with these requirements by carrying out high-quality analysis of the institution's activities and the market of educational services. The paper deals with the agrarian higher education institutions analysis and the approaches to establishing the leaders and potential competitors. The main criteria of competitiveness of agrarian higher education institutions were determined, the main directions of strategic plans development were analyzed. The model of agrarian higher education institutions management was supplemented and detailed.Based on the results of the study, possible components of the SWOT-analysis of agrarian higher education institutions were proposed: the evaluation criteria were determined; the capabilities of the institution if the criterion is a strength; threats to the institution if the criterion is a weakness; mutual influence of various criteria. For the period 2020-2025, agrarian higher education institutions consider international activity, internationalization, scientific and educational activities quality, changes in the management system, the institution branding as the primary vectors of its development. Having analyzed the market of educational services, agrarian higher education institutions envisage a reduction in the contingent of applicants for higher education. In this regard, strategic development plans involve reorientation and expansion of educational services, including increased number of foreign students, the introduction of distance and dual forms of education, establishing retraining and advanced training programs. In addition, the development of additional new sources of funding such as the commercialization of research, participation in international projects and grant programs, partnerships with industrial and agricultural enterprises are considered in the strategic development plans. Methods of analysis, generalization, modelling, as well as the principle of statistical information processing were used during the study. Сьогодні для аграрних закладів вищої освіти України стало важливим бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг. Забезпечення конкурентоспроможності є безперервним процесом моделювання управлінських рішень та формування кроків їх реалізації. Конкурентоспроможність організації не можливо забезпечити без реальної постійно діючої системи управління якістю та чітко визначеної процесної моделі управління якістю, яка обов'язково має відповідати місії і стратегії закладу. Забезпечити виконання даних вимог можливо при здійсненні якісної аналітики діяльності закладу та ринку освітніх послуг. Було проведеного аналіз ринку освітніх послуг аграрної сфери, сформовано підходи до встановлення лідерів і потенційних конкурентів, визначено основні критерії конкурентоспроможності аграрних ЗВО, проаналізовано основні напрямки розвитку стратегічних планів, доповнено і деталізовано модель управління конкурентоспроможністю аграрних ЗВО. За результатами проведеного дослідження було запропоновано можливі компоненти SWOT-аналізу аграрного ЗВО: визначено критерії оцінки; можливості закладу, якщо критерій є сильною стороною; загрози закладу, якщо критерій є слабкою стороною; взаємний вплив декількох критеріїв. На період 2020-2025 рр. аграрні ЗВО найчастіше векторами розвитку визначають розвиток міжнародної діяльності, інтернаціоналізацію, якість наукової і освітньої діяльності, зміни в системі управління, передбачається робота над бренгдінгом і іміджем закладу. Провівши аналіз ринку освітніх послуг аграрні ЗВО передбачають зменшення контингенту здобувачів вищої освіти. У зв’язку з цим в стратегічні плани розвитку закладають переорієнтацію і розширення освітніх послуг, зокрема збільшення контингенту іноземних студентів, запровадження дистанційної і дуальної форм навчання, відкриття програм перепідготовки і підвищення кваліфікації. Крім того, закладається розвиток додаткових новітніх джерел фінансування: комерціалізація наукових розробок, участь в міжнародних проєктах і грантових програмах, партнерство з промисловими і аграрними підприємствами. Під час дослідження використовувалися методи аналізу, узагальнення, моделювання, а також принцип статистичної обробки інформації.
Description: Olena Vasylenko. Analytics of competitiveness management of Ukrainian agrarian higher education institutions: Conference Proceedings of the "Challenges and changes under the shadow of COVID-19" 7th VUA YOUNTH scientific session (Nitra, 27 November, 2020) / O. Vasylenko. - Hungary, 2020. - P. 304 - 311.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5825
ISBN: 978-963-269-930-1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
analytics_competitiveness.pdf790,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.