Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5681
Title: Економіка і організація торгівлі. Методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Other Titles: Economics and organization of trade. Methodical instructions for practical classes and independent study of discipline by students of the first (bachelor's) level of higher education of a specialty 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activity"
Authors: Сатир, Лариса Михайлівна
Satyr, Larysa
Стаднік, Леонід Іванович
Stadnik, Leonid
Шевченко, Алла Олексіївна
Shevchenko, Alla
Задорожна, Руслана Павлівна
Zadorozhna, Ruslana
Кепко, Валентина Миколаївна
Kepko, Valentyna
Непочатенко, Андрій Вікторович
Nepochatenko, Andriy
Василенко, Олена Ігорівна
Vasylenko, Olena
Keywords: екокоміка і організація торгівлі;eco-economy and trade organization;бакалавр;bachelor;практичні заняття;practical training
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Економіка і організація торгівлі. Методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Л.М. Сатир, Л.І. Стаднік, В.М. Кепко та ін. – Біла Церква, 2020. – 125 с.
Abstract: Однією з найпоширеніших форм підприємництва в Україні є торговельна діяльність. Формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про економіку, організацію і технологію торгових процесів забезпечується в процесі вивчення дисципліни «Економіка і організація торгівлі». Основними завданнями при цьому є набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та здобуття необхідних практичних навичок, формування у студентів знань щодо основ організації функціонування підприємств торгівлі, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати економічно обґрунтовані господарські рішення.
Description: One of the most common forms of entrepreneurship in Ukraine is trade. The formation of students' modern scientific worldview and system of deep special knowledge about economics, organization and technology of trade processes is provided in the process of studying the discipline "Economics and organization of trade". The main tasks are the acquisition of competencies based on the acquisition of basic theoretical principles and the acquisition of the necessary practical skills, the formation of students' knowledge of the basics of the organization of the functioning of trade enterprises
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5681
metadata.dc.identifier.udc: 339.18(076)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ekonomika_i_organizaciya_torgivli.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.