Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5651
Title: Economic aspects of efficient milk production in Ukraine
Other Titles: Економічні аспекти ефективного виробництва молока в Україні
Authors: Svynous, Ivan
Свиноус, Іван Вікторович
Mykytyuk, Dmytro
Микитюк, Дмитро Миколайович
Semysal, Anna
Семисал, Анна Вікторівна
Keywords: dairy cattle breeding;молочне скотарство;agricultural enterprises;сільськогосподарське підприємство;households;господарство населення;government support;державна підтримка;milk processing plant;молокопереробне підприємство
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Svynous I. Economic aspects of efficient milk production in Ukraine / I. Svynous, D. Mykytyuk, A. Semysal // Ekonomika ta upravlinnja APK. - 2020. - No 2. - P. 83–94.
Abstract: The article considers the issues of increasing the e൶ciency of dairy production in agricultural enterprises and households. The main stages and their features in dairy farming development of the country and their impact on the e൶ciency of milk production in agricultural enterprises and households were highlighted. The reasons which cause decrease of cow livestock in both agricultural enterprises and households were identi¿ed. The inhibitory factors in the development of dairy cattle breeding were identi¿ed and the directions of its revival were outlined. It was substantiated that considering the current state and trends of dairy farming in Ukraine, its e൶ciency, government support measures should be aimed at increasing production mainly in farms of the corporate sector of the agricultural economy, which in the nearest future will become major producers of raw milk. It was determined that without the introduction of an e൵ective system of government support for milk producers, which ¿rstly will include the restoration of the special VAT regime, ¿nancing of dairy breeding revival at the state and regional level, it is impossible to have positive changes in increasing cows amount and increasing production e൶ciency, in addition the population of cows will continue to fall in the households. It is proved that today the system of breeding service, which was previously in Ukraine and allowed to conduct breeding at the appropriate level, is destroyed and does not work. It was concluded that further productivity growth and reproduction of animal’s livestock is extremely problematic due to the lack of a modern selection system in animal husbandry. It was established that the current level of pro¿tability allows to ensure only simple reproduction in independent agricultural enterprises, mostly small and medium.It is true that in this situation, most farms in the corporate sector of the agricultural economy are trying to become part of vertically integrated structures of preserving and expanding their production activities on a qualitatively new material and technical base in the future.It was proved that the innovative type of dairy cattle breeding development will ensure the pro¿tability of production and, accordingly, the growth of the income level of rural residents who are the employees of an agricultural enterprise. Measures of state and regional support of milk production in Ukraine were o൵ered.
Description: У статті розглянуто питання підвищення ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення. Висвітлено основні етапи та їх особливості у розвитку молочного скотарства країни та їх вплив на ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення. Встановлено першопричини зниження поголів’я корів як в сільськогосподарських підприємствах так і господарствах населення. Ідентифіковано гальмівні чинники у розвитку племінного молочного скотарства та окреслено напрями його відродження.Обґрунтовано, що враховуючи сучасний стан та тенденції розвитку молочного скотарства України, його ефективність, заходи державної підтримки мають бути спрямованими на нарощення обсягів виробництва, переважно у господарствах корпоративного сектору аграрної економіки, які в найближчій перспективі стануть основними товаровиробниками молочної сировини. Встановлено, що без запровадження ефективної системи державної підтримки виробників молока, яка буде включати насамперед відновлення спеціального режиму ПДВ, фінансування на державному та регіональному рівні відродження племінної справи в молочному скотарстві, позитивних змін у нарощенні поголів’я корів та підвищенні ефективності виробництва в господарствах корпоративного сектору спостерігатися не буде, а в господарствах населення буде продовжуватися тенденція до зниження чисельності корів. Доведено, що нині система племінної служби, яка існувала раніше в Україні і давала змогу вести племінну справу на належному рівні, зруйнована і не діє. Зроблено висновок про те, що подальше зростання продуктивності та покращення показників відтворення тварин є вкрай проблематичним через відсутність сучасної системи селекції у тваринництві. Встановлено, що нинішній рівень рентабельності дозволяє забезпечити лише просте відтворення в самостійних сільськогосподарських підприємствах, здебільшого малих та середніх. Аргументовано, що саме за такої ситуації нині більшість господарств корпоративного сектору аграрної економіки намагаються ввійти до складу вертикально-інтегрованих структур зі збереження та розширення в подальшому своєї виробничо-господарської діяльності на якісно новій матеріально-технічній базі. Доведено, що інноваційний тип розвитку молочного скотарства забезпечить прибутковість виробництва і відповідно зростання рівня доходів сільських жителів – працівників сільськогосподарського підприємства. Запропоновано заходи державної та регіональної підтримки виробництва молока в Україні.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5651
metadata.dc.identifier.udc: 338.439.4(477)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
economic_aspects.pdf2,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.