Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5631
Title: Використання смартаміну в раціонах корів
Other Titles: Use of smartamin in the rations of cows
Authors: Горчанок, Анна Володимирівна
Horchanok, Anna
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Kuzmenko, Oksana
Keywords: корови;молочна продуктивність;перетравність;obesity;амінокислоти;метіонін;кетоз;ожиріння;cows;milk productivity;digestibility;aminoacids;methionine;ketosis
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Горчанок А.В. Використання смартаміну в раціонах корів / А.В.Горчанок, О.А.Кузьменко // Інноваційні рішення ефективного виробництва у тваринництві: тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 29 березня 2018 р .- Дніпро, 2018 .- С. 40-42.
Abstract: Дослідженнями встановлено, що корови, раціон яких містив препарат Смартамін мали вищий показник перетравності сирого протеїну, сирого жиру та сирої клітковина, відповідно на – 3,94, 4,85 і 2,46 % (Р>0,95). Надій молока натуральної жирності у дослідній групі перевищував контрольну на – 10,06 %, а надій корів з 4 %-ї жирності молока на – 12,50 % (28 кг) за впливу препарату Смартамін. Також, було відзначено збільшення вмісту у молоці жиру та білка на – 1,68 і 4,11 % відповідно. Таким чином, за згодовування «захищеного» метіоніну відбулася інтенсифікація обміну речовин, особливо білкового та ліпідного, у результаті чого збільшився вихід молочного жиру та білку. Встановлено, що перевага за вмістом жиру у молоці під дією препарату Смартаміну склала на – 1,68 % та білка – 4,11% порівняно з контрольними тваринами, які не отримували у раціоні метіонін. Для стабілізації обміну поживних речовин, зокрема для зменшення небезпеки кетозу й “ожиріння” печінки та інших пов’язаних з порушеннями рекомендуємо згодовувати у раціоні корів “захищений” метіонін у гранулах препарату Смартамін – 12 г на 1 гол. за добу.
Description: Studies have shown that cows whose diet contained the drug Smartamine had a higher digestibility of crude protein, crude fat and crude fiber, respectively - 3.94, 4.85 and 2.46% (P>0.95). The milk hopes of the cows of the experimental group exceeded the control by - 10.06%, and the hopes of cows with 4% milk fat by - 12.50% (28 kg) under the influence of the drug Smartamine. Also, there was an increase in milk fat and protein content by - 1.68 and 4.11%, respectively. Thus, the feeding of "protected" methionine intensified metabolism, especially protein and lipid, resulting in increased yields of milk fat and protein. It was found that the advantage in terms of fat content in milk under the action of the drug Smartamine was - 1.68% and protein - 4.11% compared to control animals that did not receive methionine in the diet. To stabilize the metabolism of nutrients, in particular to reduce the risk of ketosis and "obesity" of the liver and other related disorders, we recommend feeding cows "protected" methionine in granules of the drug Smartamine - 12 g per 1 goal. per day.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5631
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.084.087.7
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_smartaminu.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.