Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5630
Назва: Regulation of redox processes in biological systems with the participation of the Keap1/Nrf2/ARE signaling pathway, biogenic selenium nanoparticles as Nrf2 activators
Інші назви: Регулювання окислювально-відновних процесів у біологічних системах за участю сигнального шляху Keap1/Nrf2/ARE, біогенні наночастинки селену як активатори Nrf2
Регуляция окислительно-восстановительных процессов в биологических системах с участием сигнального пути Keap1/Nrf2/ARE, биогенные наночастицы селена как активаторы Nrf2
Автори: Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Тимошок, Наталія Олександрівна
Tymoshok, Natalia
Співак, Микола Якович
Spivak, Mykola
Ключові слова: redox processes;reactive oxygen species;nanotechnology;“green chemistry”;biogenic nanoselen;cytoprotectiveproteins;antioxidant proteins;окисно-відновні процеси;активні форми оксигену;нанотехнології;“Зелена хімія”;біогенний наноселен;цитопротекторні білки;антиоксидантні білки;окислительно-восстановительные процессы;активные формы кислорода;нанотехнологии;«Зеленая химия»;биогенный наноселен;цитопротективные протеины;антиоксидантные белки
Дата публікації: 2020
Видавництво: Dnipro National University
Бібліографічний опис: Regulation of redox processes in biological systems with the participation of the Keap1/Nrf2/ARE signaling pathway, biogenic selenium nanoparticles as Nrf2 activators / V.S. Bityutsky, S.I.Tsekhmistrenko, O.S. Tsekhmistrenko and ohter / Regulatory Mechanisms in Biosystems .- 2020 .- № 11(4) .- P. 483–493. . doi:10.15421/022074
Короткий огляд (реферат): The article is devoted to the mechanisms of regulation of redox processes in cells, a review of the Keap1 / Nrf2 / ARE redox-sensitive signaling system as a fundamental pathway that plays a key role in maintaining cellular redox homeostasis under stressful, inflammatory, carcinogenic and proapoptotic conditions. The structure of the cysteine-rich repressor protein Keap1, which is responsible for sensory perception of electrophiles and reactive oxygen species, the structure and functions of the transcription factor Nrf2, mechanisms of Nrf2 activation through the Keap1 / Nrf2 / ARE signaling system, which regulates the transcription and expression of cellular cytoprotective and antioxidant proteins, are described. Published data on the specificity of the interaction of the components of this cellular signaling pathway, the mechanisms of Keap1 dependent and independent adaptive response to the action of inductors, the role of biogenic selenium nanoparticles synthesized by green chemistry with the participation of bacteria in these processes are analyzed; features of Nrf2 induction depending on the type of bacteria and the stabilizing shell. It has been shown that biogenic sele-nium nanoparticles (BNSe), synthesized by different types of bacteria, activate the transcription factor Nrf2 using the Keap1-independent activation pathway through mitogen-protein kinases (MAPK): p38, ERK1/2 and AKT-mediated phosphorylation of Nrf2, protect the intestinal epithelial barrier function from the effects of oxidative damage, normalize mitochondrial function. A detailed understanding of thiol-dependent and independent redox signaling mechanisms under physiological and pathological conditions will lead to a deeper understanding of the redox component in human and animal diseases. The use of biogenic nanoselen, synthesized with the participation of various bacterial species, has been demonstrated to activate the Keap1 / Nrf2 / ARE signaling pathway, which may be of practical interest as a therapeutic target for many redox-mediated diseases.
Опис: Стаття присвячена механізмам регуляції окислювально-відновних процесів у клітинах, огляду редокс-чутливої системи сигналізації Keap1/Nrf2/ARE як фундаментального шляху, який відіграє ключову роль у підтримці клітинного окисно-відновного гомеостазу в умовах стресових, запальних, канцерогенних та проапоптотичні умови. Описана структура багатого цистеїном білка-репресора Keap1, який відповідає за сенсорне сприйняття електрофілів та активних форм кисню, структура та функції фактора транскрипції Nrf2, механізми активації Nrf2 через систему сигналізації Keap1/Nrf2/ARE, який регулює описані транскрипцію та експресію клітинних цитопротекторних та антиоксидантних білків. Опубліковані дані про специфіку взаємодії компонентів цього клітинного сигнального шляху, механізми Keap1-залежної та незалежної адаптаційної реакції на дію індукторів, роль біогенних наночастинок селену, синтезованих зеленою хімією за участю бактерій у цих процесах аналізуються; особливості індукції Nrf2 залежно від виду бактерій та стабілізуючої оболонки. Було показано, що біогенні наночастинки селенію (BNSe), синтезовані різними типами бактерій, активують фактор транскрипції Nrf2, використовуючи незалежний від Keap1 шлях активації через мітоген-протеїнкінази (MAPK): p38, ERK1/2 та AKT-опосередковане фосфорилювання Nrf2, захищають бар’єрну функцію кишкового епітелію від наслідків окисного пошкодження, нормалізують функцію мітохондрій. Детальне розуміння тіол-залежних та незалежних окислювально-відновних механізмів сигналізації у фізіологічних та патологічних умовах призведе до глибшого розуміння окислювально-відновного компоненту при захворюваннях людини та тварин. Було продемонстровано, що використання біогенного наноселену, синтезованого за участю різних видів бактерій, активізує сигнальний шлях Keap1/Nrf2/ARE, що може представляти практичний інтерес як терапевтична мішень для багатьох окисно-відновних захворювань.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5630
ISSN: 2519-8521 (Print)
2520-2588 (Online)
УДК: 577.15:549.23
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Regulation_of_redox.pdf1,4 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.