Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5598
Title: Ектопаразитози домашніх і продуктивних тварин та засоби захисту
Other Titles: Ectoparasitoses of domestic and productive animals and ways to defend
Эктопаразитозы домашних и продуктивных животных и способы защиты
Authors: Артеменко, Людмила Павлівна
Гончаренко, Володимир Петрович
Букалова, Наталія Володимирівна
Бахур, Тетяна Іванівна
Антіпов, Анатолій Анатолійович
Лясота, Василь Петрович
Литвиненко, Олег Петрович
Білан, Аліна Сергіївна
Artemenko, Liudmyla
Goncharenko, Volodymyr
Bukalova, Natalia
Bakhur, Tetiana
Antipov, Anatoliy
Lyasota, Vasyl
Litvinenko, Oleg
Bilan, Alina
Keywords: інсектоакарициди;инсектоакарициды;insecticides;Екстразоль-М;Екстразоль-М;"Extrazol-M";Неостомазан;Неостомазан;"Neostomazan";синтетичні піретроїди;синтетические пиретроиды;synthetic pyrethroids;ектопаразити;эктопаразиты;ectoparasites;блохи;блохи;fleas;воші;вши;lice;малофаги;малофаги;malophages;клопи;клопы;bedbugs
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Ектопаразитози домашніх і продуктивних тварин та засоби захисту / Л. П. Артеменко, В. П. Гончаренко, Н. В. Букалова та ін. // Науковий вісник ветеринарної медицини - 2020. - № 2. - С. 65-76. DOI: 10.33245/2310-4902-2020-160-2-65-76
Abstract: У матеріалах представлених досліджень висвітлені питання поширення ентомозів у домашніх і продуктивних тварин, визначення ефективності дії інсектоакарицидів ряду синтетичних піретроїдів до ектопаразитів наступних видів: воша свиняча, блоха собак і котів; малофаги (пухо-, перо-, волосоїди курей, великої рогатої худоби, коней), клопи курей, кровососка (овечий рунець). У ході досліджень установлено, що серед продуктивних і домашніх тварин найпоширенішими ентомозами є блошина інвазія, вошивість та малофагоз, а рівень поширення ліногнатозу і триходектозу відносно низький. Для визначення терапевтичної ефективності синтетичних піретроїдів – препаратів Екстразоль-М і Неостомазан, використовували тварин із симптомами ектопаразитарних захворювань. Установлено, що інсектоакарицидні препарати Екстразоль-М та Неостомазан ефективні щодо ектопаразитів. Терапевтична ефективність Екстразолю-М становить 100 % після однієї обробки – за блошиної інвазії та двох – за сифункулятозів і малофагозів. Висока ефективність лікування ентомозів інсектоакарицидом Екстразоль-М досягається комбінацією в його складі 3-х синтетичних піретроїдів. Препарат має перевагу й через дешевизну і можливість тривалого зберігання. Неостомазан теж проявляє достатню терапевтичну ефективність, але має короткий репелентний період після обробки тварин, а їх власники мають ретельно дотримуватися рекомендацій щодо концентрації робочого розчину препарату та підсушування шерсті тварин для мінімізації ризику його потрапляння в організм тварини. Діючі речовини випробовуваних препаратів піретроїдного ряду забезпечують репелентний ефект, відлякуючи паразитів і попереджуючи їх укус, адже у деяких тварин, схильних до алергічних реакцій, навіть одного укусу ектопаразитів досить для запуску процесу розвитку алергічного дерматиту. Препарати синтетичних піретроїдів більш ефективні під час лікування дерматологічних пацієнтів з діагнозом блошиний алергодерматит або за алергічних реакцій унаслідок паразитування вошей та волосоїдів і, на відміну від системних інсектоакарицидів, діють на ектопаразитів контактно. В материалах представленных исследований освещены вопросы распространения энтомозов в домашних и продуктивных животных, определение эффективности действия инсектоакарицидов ряда синтетических пиретроидов к эктопаразитам следующих видов: вошь свиная, блоха собак и кошек; малофаги (пухо-, перо-, власоеды кур, крупного рогатого скота, лошадей), клопы кур, кровососка (овечий рунец). В ходе исследований установлено, что среди продуктивных и домашних животных наиболее распространенными энтомозами являются блошиная инвазия, вшивость и малофагоз, а уровень распространения линогнатоза и триходектоза относительно низкий. Для определения терапевтической эффективности синтетических пиретроидов – препаратов Екстразоль-М и Неостомазан, использовали животных с симптомами эктопаразитарных заболеваний. Установлено, что инсектоакарицидные препараты Екстразоль-М и Неостомазан эффективны в отношении эктопаразитов, но терапевтическая эффективность Екстразоль-М составляет 100 % после одной обработки – для блошиной инвазии и двух – для сифункулятозов и малофагозав. Высокая эффективность лечения энтомозов инсектоакарицидом Екстразоль-М достигается комбинацией в его составе 3-х синтетических пиретроидов. Препарат имеет преимущество из-за дешевизны и возможности длительного хранения. Неостомазан также проявляет достаточную терапевтическую эффективность, но имеет короткий репеллентный период после обработки животных, а их владельцы должны тщательно соблюдать рекомендации по концентрации рабочего раствора препарата и подсушивания шерсти животных для минимизации риска его попадания в организм животного. Действующие вещества испытуемых препаратов пиретроидного ряда обеспечивают репеллентный эффект, отпугивая паразитов и предупреждая их укус, ведь у некоторых животных, склонных к аллергическим реакциям, даже одного укуса эктопаразитов достаточно для запуска процесса развития аллергического дерматита. Препараты синтетических пиретроидов более эффективны при лечении дерматологических пациентов с диагнозом блошиный аллергодерматит или аллергических реакций вследствие паразитирования вшей и власоедов и, в отличие от системных инсектоакарицидов, действуют на эктопаразитов контактно.
Description: The materials of the presented research cover the issues of entomoses prevalence in domestic and productive animals, determining the eff ectiveness of synthetic pyrethroids insecticides to ectoparasites of the following species: swine lice, canine and feline fl ea; malophages (chewing lice of chickens, cattle, horses), chicken bedbugs, sheep bloodsuckers. Studies have shown that the most common entomoses among productive and domestic animals are fl ea infestation, lice and malophagosis, and the prevalence of linognatosis and trichodectosis agents is relatively low. To determine the therapeutic effi cacy of synthetic pyrethroids – "Extrazol-M" and "Neostomazan", animals with symptoms of ectoparasitic diseases were used. It was found that insecticides "Extrazol-M" and "Neostomazan" are eff ective against ectoparasites. The therapeutic effi cacy of "Extrazol-M" is 100% after one treatment – for fl ea infestation and two – for sifunculatosis and malophagoses. High effi ciency of animals’ with entomoses treatment with insecticide "Extrazol-M" is achieved by a combination of 3 synthetic pyrethroids. The drug has an advantage due to its cheapness and long-term storage. "Neostomazan" has suffi cient therapeutic effi cacy also, but has a short repellent period after treatment of animals. Thus, their owners must carefully follow the recommendations for the working solution concentration and drying of animal fur to minimize the risk of entering the animal. The active substances of the tested drugs of the pyrethroid series provide a repellent eff ect, scaring away parasites and preventing their bite. because in some animals prone to allergic reactions, even a single bite of ectoparasites is enough to start the process of allergic dermatitis. Synthetic pyrethroid drugs are more eff ective in the treatment of dermatological patients diagnosed with fl ea allergodermatitis or allergic reactions due to parasitism of sucking and chewing lice and, in contrast to systemic insecticides, act on ectoparasites by contact.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5598
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.995.7:636
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ectoparazytozy_domashnikh_i_produktyvnykh_tvaryn.pdf648,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.