Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5470
Title: Клітинний захист організму відлучених поросят за дії пробіотика
Other Titles: The cell protection of weated pigs for probiotics
Authors: Бондаренко, Леся Вікторівна
Bondarenko, Lesia
Keywords: пробіотик;фагоцитоз;фагоцитарний індекс;фагоцитарне число;фагоцитарна активність лейкоцитів;клітинний імунітет;поросята;probiotic;phagocytosis;phagocytic index;phagocytic number;phagocytic activity of leukocytes;cellular immunity;piglets
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Бондаренко Л. В. Клітинний захист організму відлучених поросят за дії пробіотика / Л.В.Бондаренко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2020 .- № 2(158) .- С. 111-119. doi: 10.33245/2310-9270-2020-158-2-112-120
Abstract: Імунна система забезпечує сталість гомеостазу організму. Стан природної резистентності організму визначається комплексом захисних механізмів неспецифічного характеру. У підтриманні імунітету активно беруть участь лімфоцити та фагоцити. Лімфоцити розпізнають антигени патогенних мікроорганізмів, а фагоцити поглинають та руйнують самих збудників. Під час відлучення поросят від свиноматки спостерігається зниження захисних сил їх організму. У цей період знижується природна резистентність організму поросят через стресову ситуацію, спричинену зміною умов утримання, переходом на повнораціонний корм та відсутністю свиноматки. Імунна система відлучених поросят відносно слабка, тому за впливу екологічних і технологічних стрес-чинників вони стають сприйнятливі до різних захворювань. Використання пробіотичних препаратів стимулює активність імунної системи, запобігає виникненню стресів та імунодефіцитів. Одним із таких препаратів є пробіотик вітчизняного виробництва Протекто-актив. Під час дослідження впливу пробіотика Протекто-актив на показники неспецифічної резистентності організму молодняку свиней на дорощуванні у поросят дослідної групи відмічали збільшення бактерицидної активності сироватки крові на 12,10 % (Р<0,05) та лізоцимної активності – на 3,71 % проти контролю, що свідчить про активацію захисних сил організму та нарощування адаптаційної здатності. Важливим етапом дослідження впливу пробіотика Протекто-актив на стан імунної системи є визначення фагоцитарної активності нейтрофілів, фагоцитарного індексу та фагоцитарного числа. У дослідній групі поросят, яким згодовували пробіотик Протекто-актив, установлено підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів на 9,0 % (Р<0,001), фагоцитарного індексу – на 51,7 % (Р<0,001) та фагоцитарного числа – на 24,8 % (Р<0,01), порівнюючи з контрольною групою. Отже, у разі застосування пробіотика Протекто-актив збільшуються всі показники фагоцитозу: кількість фагоцитів, їх здатність до захоплення мікроорганізмів та перетравна здатність, бактеріальна та лізоцимна активність сироватки крові, що позитивно впливає на імунологічну реактивність організму поросят у період відлучення.
Description: The immune system is central to ensuring the consistency of the body's homeostasis. The state of the body's natural resistance is determined by a set of non-specifi c protective mechanisms. Lymphocytes and phagocytes are actively involved in maintaining immunity. Lymphocytes recognize the antigens of pathogenic microorganisms, and phagocytes absorb and destroy the pathogens themselves. During the weaning of piglets from sows there is a decrease in the protective forces of their body. During this period, the natural resistance of the piglets is reduced due to the stressful situation caused by changing conditions of confi nement, the transition to full feed and lack of sows. The immune system of weaning pigs is relatively weak, so when exposed to environmental and technological stressors, they become susceptible to various diseases. The use of probiotic drugs stimulates the activity of the immune system, prevents stress and immunodefi ciency. One of these probiotics is the probiotic of domestic production Protecto-active. It w observed the the infl uence of the probiotic Protecto-active on the indices of nonspecifi c resistance of the young pigs organism to the growth. An increase in bactericidal activity of blood serum by 12.10% (P <0.05) and lysozyme activity of blood in the piglets of the experimental group was increased by 3.71% compared to control, which indicates the activation of the body's defenses and the increase in adaptive capacity. An important step in the study of the infl uence of the probiotic Protekto-active on the state of the immune system is to determine the phagocytic activity of neutrophils, phagocytic index and phagocytic number. In the experimental group of piglets that were fed the probiotic Protecto-active, we found an increase in leukocyte phagocytic activity by 9.0% (P <0.001), a phagocytic index by 51.7% (P<0.001) and a phagocytic number by 24.8% ( P <0.01) compared with the control group. Thus, using a probiotic Protecto-active, all indicators of phagocytosis increase: the number of phagocytes increases, their ability to capture microorganisms and increases their digestive capacity, it increases the bacterial and lysozyme activity of blood serum, which is positively refl ected in the immunobiosity.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5470
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.053.087.8:612.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klitynnyi_zakhyst.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.