Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5460
Title: Моніторинг вмісту нітрифікуючих мікроорганізмів на різних наповнювачах біофільтра
Other Titles: Monitoring of the content of nitrificing microorganisms on different biofilter fillers
Authors: Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliia
Димань, Тетяна Миколаївна
Dyman, Tatyana
Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliia
Мазур, Тетяна Григорівна
Mazur, Tetyana
Keywords: бактерії нітрифікації;установки замкнутого водопостачання;наповнювач біофільтра;біоплівка;райдужна форель;nitrification bacteria;recirculating aquatic system;biofilter filler;biofilm;rainbow trout
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Моніторинг вмісту нітрифікуючих мікроорганізмів на різних наповнювачах біофільтра // Н.Є. Гриневич, Т.М. Димань, О.А. Хом’як та ін. // Водні біоресурси та аквакультура: науковий журнал . – 2020. - № 2. – С. 101-111. doi:10.32851/wba.2020.2.10
Abstract: Особливістю вирощування риби в рециркуляційних аквасистемах є вико-ристання мінімальної кількості води. Проте в процесі життєдіяльності риби у воді систем замкнутого водопостачання (УЗВ) накопичується амоній, нітрити, нітрати і завислі речовини, які тією чи іншою мірою впливають на здоров’я риби. Значну небезпеку у воді чинить нітроген у формі вільного амоніаку, який є токсичний для риб і має бути перетворений у біологічному фільтрі в нешкідливий нітрат. Біофільтр складається з циліндричного реактора, де розміщується наповнювач, призначений для збільшення контактної поверхні і забезпечення росту бактерій. У біофільтрі від-буваються аеробні та анаеробні процеси, які забезпечують видалення забруднень у вигляді амонію, що продукується рибою, і вуглекислого газу, який утворюється із неспожитих кормів і фекалій. Процес перетворення нітритів в нітрати відбувається за участі нітрифікуючих мікроорганізмів, які засиляють наповнювач реактора бі-офільтру. Надалі денітрифікуючі бактерії перетворюють нітрати до атмосферного азоту. Від наповнювача біофільтра залежить швидкість нітрифікуючих і денітрифі-куючих процесів в реакторі УЗВ. Нами було досліджено вплив різних видів напов-нювачів реактора біофільтра на кількісний вміст нітрифікуючих мікроорганізмів за введення наповнювача в технологічний процес і тривалості досліду 25 діб. Моніторинг вмісту мікроорганізмів-нітрифікаторів у воді реактора біофіль-тра УЗВ впродовж основного періоду запуску (25 діб) показав, що за використання різних наповнювачів процеси колонізації біофільтра мікроорганізмами-нітрифіка-торами можуть перебігати з різною інтенсивністю. Найінтенсивніше колонізація біофільтра відбувалась за використання наповнювача Kar-sib (Україна), дещо повільніше ‒ за використання наповнювачів AQ-15 (Данія) та Aquamag (Україна), однак виявлені відмінності незначні. Загалом кількість бактерій нітрифікації у воді реактора біофільтра з різ-ними пропіленовими наповнювачами на 25-у добу використання становила 8,1‒8,5 log КУО/см3. Отримані результати доводять, що наповнювачі біофільтра вітчизняного виробництва не поступаються за своїми виробничими характерис-тиками зарубіжним аналогам, можуть успішно використовуватись в установках замкнутого водопостачання і бути взаємозамінними.
Description: A feature of fish farming in recirculating aquasystems is the use of a minimum amount of water. However, ammonium, nitrites, nitrates and suspended solids accumulate in the RAS and the life of fish, which to some extent affect the health of fish. Nitrogen in the form of free ammonia, which is toxic to fish and must be converted into a harmless nitrate in a biological filter, poses a significant danger to water. The biofilter consists of a cylindrical reactor, which houses a filler designed to increase the contact surface and ensure the growth of bacteria. Aerobic and anaerobic processes take place in the biofilter, which ensure the removal of contaminants in the form of ammonium produced by fish and carbon dioxide, which is formed from unconsumed feed and feces. The process of conversion of nitrites into nitrates occurs with the participation of nitrifying microorganisms, which enhance the filler of the biofilter reactor. In the future, denitrifying bacteria convert nitrates to atmospheric nitrogen. The rate of nitrifying and denitrifying processes in the ultrasonic reactor depends on the biofilter filler. We investigated the effect of different types of fillers on the biofilter reactor on the quantitative content of nitrifying microorganisms during the introduction of the filler into the process and the duration of the experiment was 25 days. Monitoring of the content of nitrifying microorganisms in the water of the ultrasonic biofilter reactor during the main start-up period (25 days) showed that with the use of different fillers the processes of colonization of the biofilter by nitrifying microorganisms can proceed with different intensity. The most intensive colonization of the biofilter took place with the use of Kar-sib filler (Ukraine), somewhat slower – with the use of AQ-15 fillers (Denmark) and Aquamag (Ukraine), but the differences were insignificant. In general, the number of nitrification bacteria in the water of the biofilter reactor with different propylene fillers on the 25th day of use was 8.1‒8.5 log CFU / cm3. The obtained results prove that biofilter fillers of domestic production are not inferior in their production characteristics to foreign analogues, can be successfully used in closed water supply systems and are interchangeable.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5460
ISSN: 2663-5283
metadata.dc.identifier.udc: 619:614.777:639.2.09
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monitorynh_vmistu.pdf576,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.