Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/542
Title: Клініко-біохімічне обґрунтування методів діагностики та профілактики порушень фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмінів у курей-несучок
Other Titles: Клинико-биохимическое обоснование методов диагностики и профилактики нарушений фосфорно-кальциевого и D-витаминного обменов у кур-несушек
Clinical and biochemical substantiation of diagnostic and prophylactic methods of disturbances of phosphorus, calcium and vitamin D exchanges in laying hens
Authors: Мельник, Андрій Юрійович
Melnyk, A.
Keywords: кальцій;кальций;calcium;фосфор;phosphorus;вітамін D3;витамин D3;vitamin D3;D-гіповітаміноз;D-гиповитаминоз;D-hypovitaminosis;ізоферменти лужної фосфатази;изоверменты щелочной фосфатазы;isoenzymes of alkaline phosphatase
Issue Date: 2008
Publisher: Білоцерківський НАУ
Abstract: На підставі біохімічних досліджень встановлено, що фізіологічна гіперкальціємія у курей протягом продуктивного періоду супроводжується перерозподілом в сироватці крові окремих фракцій кальцію: концентрація ультрафільтрованої, нейтральної та білокзв’язаної форм достовірно збільшується на 150-й з подальшим зменшенням в період з 410 по 480-й дні. Відносний вміст нейтральної форми кальцію збільшується на 150-й день до 72,0±1,53% від кількості ультрафільтрованої (на 44,7%), що пояснюється підвищенням (р<0,001) рівня естрадіолу в цей період продуктивного періоду, який позитивно корелював (r=0,63) з концентрацією нейтрального кальцію. Вміст кальцитоніну в період 150 і 284-го дня не змінювався, Т3 – зменшувався (150-й день) з подальшим збільшенням (р<0,001) на 284-й день, а рівень Т4 і прогестерону знижувався. Рівень 25ОНD3 в сироватці крові 90-денної птиці становив 16,58±0,44 нг/мл, а в 150-денному виявляли лише його "сліди". Збільшення його концентрації до 34,8±1,55 пг/мл на 284-й день не відновлює показника іонної кальціємії, про що свідчить зменшення (р<0,05) іонізованого кальцію. Підвищення (в 2,12 рази) активності загальної лужної фосфатази (ЛФ) у птиці 150-денного віку, порівняно з передкладковим періодом, збігається зі змінами концентрації ультрафільтрованої фракції кальцію. Відбувається це в основному за рахунок її кісткового ізоферменту (+59,8%) і в меншій мірі – кишкового. Слід зазначити слабкий кореляційний зв'язок (r=0,42) між активністю кісткового ізоферменту ЛФ у птиці 150-денного віку з концентрацією естрадіолу. Гідролазна активність кишкової фракції ЛФ проявляється збільшенням рівня неорганічного фосфору у птиці 150-денного віку (r=0,32). Одночасно з цим відбувається збільшення активності кислої фосфатази в 5,33 рази. Вміст кальцію, його фракцій, активність лужної і кислої фосфатаз з віком (480 день) достовірно зменшується. Встановлена добова динаміка показників фосфорно-кальцієвого обміну. Вмісту загального і ультрафільтрованого кальцію найбільше з 14 до 21 години з подальшим зниженням (р<0,05) в 03.00. У проміжку найбільшої кальціємії (о 18.00) встановлена максимальна активність кісткового ізоферменту ЛФ (198,0±16,7 Од/л, порівняно з 165,0±19,6 Од/л о 14.00). Активність кишкового ізоферменту ЛФ була найбільшою в 21.00, що зумовило максимальне підвищення концентрації неорганічного фосфору в опівночі (00.00). Експериментально відтворений на курей-несучках D3-гіповітаміноз (500 МО) показав, що активність кісткового ізоферменту ЛФ підвищується в 1,46 і 1,4 рази (р<0,001) відносно попереднього показника групи контролю вже на 195-й день досліджень, а вміст ультрафільтрованої фракції кальцію зменшувалася (р<0,05) дещо пізніше (- 23%) – на 280-й день. Зниження (в 1,33 рази; р<0,001) рівня неорганічного фосфору було встановлено на 195 день (1,24±0,08 ммоль/л). Достовірним підтвердженням гіпофосфатемії було зниження на 47,2%, проти групи контролю, активності кишкової фракції ЛФ. Таким чином, для діагностики D3-гіповітамінозу у курей-несучок на початку продуктивного періоду інформативним є гіпофосфатемія і підвищення активності ЛФ, особливо її кісткового ізоферменту. Внесення в комбікорм препарату РОВИМИКС D3-500 в дозі 3800 МО в період 12 днів позитивно вплинуло на фосфорно-кальцієвий обмін в організмі птиці. Це проявлялося збільшенням (р<0,01) в 1,35 рази, відносно групи контролю, фізіологічно активної фракції кальцію у 133-денних курей-несучок. Достовірно більше вміст цієї фракції було відзначено і на 145 день. Рівень неорганічного фосфору в сироватці крові птиці експериментальної групи (3800 МО холекальциферолу) 133-денного віку збільшувався інтенсивніше (+29,3%) порівняно з контрольної групою (+11,6%), про що свідчить підвищення активності кишкової фракції ЛФ до 406±14,8 Од/л проти 155 1,3 Од/л. На основании биохимических исследований установлено, что физиологическая гиперкальциемия у кур на протяжении продуктивного периода сопровождается перераспределением в сыворотке крови отдельных фракций кальция: концентрация ультрафильтрованной, нейтральной и белоксвязанной форм достоверно увеличивается на 150-й с последующим уменьшением в период с 410 по 480-й дни. Относительное содержание нейтральной формы кальция увеличивается на 150-й день до 72,0±1,53 % от количества ультрафильтрованной (на 44,7 %), что объясняется повышением (р<0,001) уровня эстрадиола в этот период продуктивного периода, который позитивно коррелировал (r=0,63) с концентрацией нейтрального кальция. Содержание кальцитонина в период 150 и 284-го дня не изменялось, Т3 − уменьшалось (150-й день) с последующим увеличением (р<0,001) на 284-й день, а уровень Т4 и прогестерона снижался. Уровень 25ОНD3 − в сыворотке крови 90-дневной птицы составлял 16,58±0,44 нг/мл, а в 150-дневном выявляли лишь его “следы”. Увеличение его концентрации до 34,8±1,55 пг/мл на 284-й день не восстанавливает показателя ионной кальциемии, о чем свидетельствует уменьшение (р<0,05) ионизированного кальция. Повышение (в 2,12 раза) активности общей щелочной фосфатазы (ЩФ) у птицы 150-дневного возраста, в сравнении с предкладковым периодом, совпадает с изменениями концентрации ультрафильтрованной фракции кальция. Происходит это в основном за счет ее костного изофермента (+59,8 %) и в меньшей мере − кишечного. Следует отметить слабую корреляционную связь (r=0,42) между активностью костного изофермента ЩФ у птицы 150-дневного возраста с концентрацией эстрадиола. Гидролазная активность кишечной фракции ЩФ проявляется увеличением уровня неорганического фосфора у птицы 150-дневного возраста (r=0,32). Одновременно с этим происходит увеличение активности кислой фосфатазы в 5,33 раза. Содержание кальция, его фракций, активность щелочной и кислой фосфатаз с возрастом (480 день) достоверно уменьшается. Установлена суточная динамика показателей фосфорно-кальциевого обмена. Содержание общего и ультрафильтрованного кальция наибольшее с 14 до 21 часа с последующим снижением (р<0,05) в 03.00. В промежутке наибольшей кальциемии (в 18.00) установлена максимальна активность костного изофермента ЩФ (198,0±16,7; Ед/л, по сравнению с 165,0±19,6 Ед/л в 14.00). Активность кишечного изофермента ЩФ была наибольшей в 21.00, что обусловило максимальное повышение концентрации неорганического фосфора в полночь (00.00). Экспериментально воспроизведенный на курах-несушках D3-гиповитаминоз (500 МЕ) показал, что активность костного изофермента ЩФ повышается в 1,46 и 1,4 раза (р<0,001) относительно предыдущего и показа-теля группы контроля уже на 195-й день исследований, а содержание ультрафильтрованной фракции кальция уменьшалось (р<0,05) несколько позже (− 23 %) − на 280-й день. Снижение (в 1,33 раза; р<0,001) уровня неорганического фосфора было установлено на 195 день (1,24±0,08 ммоль/л). Достоверным подтверждением гипофосфатемии была пониженная на 47,2 %, против группы контроля, активность кишечной фракции ЩФ. Таким образом, для диагностики D3-гиповитаминоза у кур-несушек в начале продуктивного периода информативным является гипофосфатемия и повышение активности ЩФ особенно ее костного изофермента. Внесение в комбикорм препарата Ровимикс D3-500 в дозе 3800 МЕ в период 12 дней позитивно повлияло на фосфорно-кальциевый обмен в организме птицы. Это проявлялось увеличением (р<0,01) в 1,35 раза, относительно группы контроля, физиологически активной фракции кальция у 133-дневных кур-несушек. Достоверно больше содержание этой фракции было отмечено и на 145 день. Уровень неорганического фосфора в сыворотке крови птицы экспериментальной группы (3800 МЕ холекальциферола) 133-дневного возраста увеличивался интенсивнее (+29,3 %) по сравнению с контрольной группой (+11,6 %), о чем свидетельствует повышение активности кишечной фракции ЩФ до 406±14,8 Ед/л против 155±21,3 Ед/л. The dissertation includes experimental and theoretical substantiation of biochemical indexes of blood serum that characterize the methods of early detection and prophylactic of metabolism disturbances of phosphorus, calcium and vitamin D in the laying hens. The dynamics of fractions of calcium, 25OHD3, estradiol, progesterone, calcitonin, triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), activity of general alkaline phosphatase and its isoenzymes (bony, intestinal) were studied in blood serum of laying hens over a productive period. Critical period of oviposition according to accumulation and usage of mineral matters in the organism were established using content of active metabolite of vitamin D – 25OHD3. This gave the possibility to use physiological correction of vitamins and minerals nutrition during oviposition. Most informative diagnostics criteria of disturbance in calcium metabolism with experimental D-hypovitaminosis were determined. On the base of conducted experiments there were proved two prophylactic schemes of phosphorus, calcium and vitamin D metabolism disturbances. Finding results are used in research, scientific work and for teaching disciplines: „Clinical diagnostic of animals diseases” „Clinical biochemistry”, „Internal diseases of poultry”, „Chemicotoxicological investigation of eggs” in Bila Tserkva National Agrarian University, south branch of the NAU, „Crimean Agrotechnological University”, „Zhitomir Agroecological University”, “Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj”.
Description: Мельник А.Ю. Клініко-біохімічне обґрунтування методів діагностики та профілактики порушень фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмінів у курей-несучок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: [спец.] 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / Андрій Юрійович Мельник; М-во аграрної політики України, БНАУ. - Біла Церква, 2008. - 22 с.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/542
metadata.dc.identifier.udc: УДК 619:616−008.0−071:616.391:636.5
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kliniko-biohimichne_obg'runtuvannja_metodiv_diagnostyky_ta_profilaktyky.pdf460,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.