Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/541
Title: Етіологія, клініко-функціональні методи діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів та їх лікування
Other Titles: Этиология, клинико-функциональные методы диагностики миокардиодистрофии у высокопродуктивных коров и их лечение
Ethyology, clinical and functional diagnostics of myo-cardiodystrophy in highly productive cows and its treatment
Authors: Шарандак, Павло Васильович
Sharandak, Pavlo
Keywords: міокардіодистрофія;миокардиодистрофия;myocardial dystrophy;тахікардія;тахикардия;tachycardia;артеріальний кров'яний тиск;артериальное кровяное давление;arterial blood pressure;електрокардіографія;электрокардиография;electrocardiography;креатинкіназа;креатинкиназа;creatine kinase;лактатдегідрогенеза;лактатдегидрогеназа;lactate dehydrogenase;гепатокардіальний синдром;гепатокардиальный синдром;hepatocardial syndrome
Issue Date: 2007
Publisher: Білоцерківський ДАУ
Abstract: Незбалансованість раціону за поживними речовинами, інтоксикація, що розвивається внаслідок порушення обміну речовин (кетоз, остеодистрофія, метаболічний ацидоз), структури і функцій печінки, гнійно-некротичних процесів в області пальців; мертвороди, аборти, крупнопліддя, ендометрити і мастити - фактори розвитку міокардіодистрофії у високопродуктивних корів. Деякі з них (ендометрит, мастит, гнійно-некротичні процеси в області пальців) протікають одночасно з міокардіодистрофією, ускладнюючи патологічний процес в міокарді, оскільки йде абсорбція токсинів і продуктів розпаду тканин. Для діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів необхідно враховувати ослаблення серцевого поштовху, зміни тонів (ослаблення, посилення, розщеплення, а іноді роздвоєння), тахікардію (виражена у 41,2% хворих тварин), зниження систолічного артеріального тиску (менше 100 мм рт. Ст. ). При електрокардіографічної дослідженні у 18,8% хворих тварин зубець Т негативний у другому відведенні, зменшується тривалість серцевого циклу (RR) у 58,1% тварин (за рахунок скорочення діастоли у 51,5%), збільшується відносна атриовентрикулярная провідність у 50,0 % дійних корів і систолічний показник - у 45,5% глибокотільних. Комплексна терапія, яка включає використання серцевих глікозидів строфанта, енергетичного матеріалу (10% -ний розчин глюкози) і вітамінів, міокардіодистрофії і множинної патології (гепато-кардіальний синдром) нормалізує частоту скорочень серця, артеріальний тиск, знижує активність лактатдегідрогенази, креатинкінази, їх кардіальних изоферментов , відновлює функціональний стан гепатоцитів, сприяє збільшенню молочної продуктивності тварин на 10 і 19,7%. Аналіз електрокардіограми корів показує, що використання комплексної терапії сприяє поліпшенню основних функцій міокарда у тварин, які хворіли міокардіодистрофією, і з гепатокардіальним синдромом. Несбалансированность рациона за питательными веществами, интоксикация, что развивается вследствие нарушения обмена веществ (кетоз, остеодистрофия, метаболический ацидоз), структуры и функций печени, гнойно-некротических процессов в области пальцев; мертвороды, аборты, крупноплодие, эндометриты и маститы – факторы развития миокардиодистрофии у высокопродуктивных коров. Некоторые из них (эндометрит, мастит, гнойно-некротические процессы в области пальцев) протекают одновременно с миокардиодистрофией, усложняя патологический процесс в миокарде, поскольку идет абсорбция токсинов и продуктов распада тканей. Для диагностики миокардиодистрофии у высокопродуктивных коров необходимо учитывать ослабление сердечного толчка, изменения тонов (ослабление, усиление, расщепление, а иногда раздвоение), тахикардию (выражена у 41,2 % больных животных), снижение систолического артериального давления (менее 100 мм рт. ст.). При электрокардиографическом исследовании у 18,8 % больных животных зубец Т отрицательный во втором отведении, уменьшается длительность сердечного цикла (R-R) у 58,1 % животных (за счет сокращения диастолы у 51,5 %), увеличивается относительная атриовентрикулярная проводимость у 50,0 % дойных коров и систолический показатель – у 45,5 % глубокостельных. Комплексная терапия, которая включает использование сердечных гликозидов строфанта, энергетического материала (10 %-ный раствор глюкозы) и витаминов, миокардиодистрофии и множественной патологии (гепато-кардиальный синдром) нормализует частоту сокращений сердца, артериальное давление, снижает активность лактатдегидрогеназы, креатинкиназы, их кардиальных изоферментов, восстанавливает функциональное состояние гепатоцитов, способствует увеличению молочной продуктивности животных на 10 и 19,7 %. Анализ электрокардиограммы коров показывает, что использование комплексной терапии способствует улучшению основных функций миокарда у животных, которые болели миокардиодистрофией, и с гепатокардиальным синдромом. The thesis has experimental and theoretically substantiated informational content of cardiac isoenzymes of creatine kinase and lactate dehydrogenase for diagnostics myocardiodystrophy of highly productive cows. It’s set physiological limits of heart beets, arterial blood pressure, CK-MB and LDG1 activity. Myocardiodystrophy is ill by 51,7 % of animals, liver and cardiac syndrome by 8,3 % on each development influence roped keeping of cows, unbalance of feeding, toxicity. For diagnostics of illness must used data of clinical investigations, tonometry, EKG, CK-MB, LDG1 activity, about disturbances of heart and liver tells hepatomegalia, hyper- and dysproteinemia, high rate of AsAt activity. Complex therapy normalize heart function, makes low rates of CK and LDG1, make normal functional activity of liver cells, increase cow’s milk production.
Description: Шарандак П.В. Етіологія, клініко-функціональні методи діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів та їх лікування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: [спец.] 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / Павло Васильович Шарандак; М-во аграрної політики України, БНАУ. - Біла Церква, 2007. - 23 с.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/541
metadata.dc.identifier.udc: УДК 619:616.12–071.4/071.6–073.7–079.4:636.2.03
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.