Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5283
Title: Вплив наночастинок діоксиду церію на біохімічні показники в організмі курчат-бройлерів
Other Titles: Influence of cerium dioxide nanoparticles on biochemical indicators in the organism of broiler chicken
Влияние наночастиц диоксида церия на биохимические показатели в организме цыплят-бройлеров
Authors: Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Оksana
Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Співак, Микола Якович
Spivak, Mykola
Keywords: наночастинки;діоксид церію;біотрансформація;продуктивність;білки;ліпіди;nanoparticles;cerium dioxide;biotransformation;productivity;proteins;lipids
Issue Date: 2020
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Citation: Вплив наночастинок діоксиду церію на біохімічні показники в організмі курчат-бройлерів / О.С. Цехмістренко, В.С. Бітюцький, С.І. Цехмістренко, М.Я. Співак // Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування: науково-практичний журнал .- 2020 .- №6 .- С. 112-117. DOI: 10.31890/vttp.2020.06.20.
Abstract: В даний час нанотехнології відіграють провідну роль у різних галузях промисловості, медицині та сільському господарстві у всьому світі. Принципово різні властивості притаманні наночастинкам, зокрема, висока здатність до накопичення в живих організмах шляхом подолання біобар'єрів, підвищення біодоступності та зв'язування з основними компонентами клітин. У статті досліджено особливості впливу наночастинок діоксиду церію на метаболічні шляхи в організмі курчат-бройлерів. Проаналізовано дані щодо використання наночастинок металів, зокрема матеріалу на основі церію, як альтернативи кормовим антибіотикам для підвищення продуктивності тваринництва та птахівництва. Метою даної роботи було дослідити вплив наночастинок діоксиду церію на біохімічному профілі крові курей з м’ясним виробництвом. Для досліджень, проведених у НДІ екології та біотехнології Білоцерківського НАУ, був використаний новий багатофункціональний антиоксидант - ненадіспергований діоксид церію, розроблений Інститутом мікробіології імені Д. К. Заболотного і вірусології НАНУ, Україна. Для науково-економічного досвіду було сформовано 3 групи бройлерів кросу ROSS 308 за принципом аналогічних груп (контрольна та 2 експериментальні групи по 100 голів). Протягом 58 днів дослідним групам птахів з питною водою додавали нанодисперсний діоксид церію в дозі 8,6 мг / л протягом перших 14 днів. Курс повторили через 7 (група 1) та 14 днів (група 2) перерв. В результаті досліджень було встановлено, що показники крові бройлерів, що характеризують основні типи метаболізму, знаходились у межах фізіологічної норми. Спостерігається тенденція до активації ліпідного та білкового обміну, що сприяло інтенсифікації росту молодняку. Аргументується використання нанодисперсного діоксиду церію як перспективного матеріалу для підвищення продуктивності птахівництва та як альтернативи кормовим антибіотикам . У подальших дослідженнях доцільно вивчити дію наночастинок діоксиду церію, щоб вивчити всі можливі механізми його біологічної активності.
Description: At present, nanotechnology is taking the leading role in various industries, medicine, and agriculture all over the world. Fundamentally different properties are inherent in nanoparticles, in particular, a high capacity for accumulation in living organismsby overcoming biobarriers, increasing bioavailability and binding with the main components of cells. The article studies the peculiarities of the influence of cerium dioxide nanoparticles on metabolic pathways in the body of broiler chickens. The data on the use of metal nanoparticles, in particular, a material based on cerium, as an alternative to feed antibiotics for increasing the productivity of livestock and poultry farming has been analyzed. The aim of this work was to investigate the effect of cerium dioxide nanoparticles on the biochemical blood profile of chickens with meat production.For the studies carried out at the Research Institute of Ecology and Biotechnology of the Bila Tserkva NAU, a new multifunctional antioxidant was used -nanodispersed cerium dioxide, developed by the D. K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NASU, Ukraine. For the scientific and economic experience there were formed 3 groups of broilers of the ROSS 308 cross according to the principle of analogous groups (control and 2 experimental groups, 100 heads each). For 58 days, the experimental groups of birds with drinking water were added nanodispersed cerium dioxide at a dose of 8.6 mg/l during the first 14 days. Course was repeated after 7 (group 1) and 14 days (group 2) breaks. As a result of the studies, it was found that the blood parameters of broilers, characterizing the main types of metabolism were within the physiological norm. There was a tendency to activation of lipid and protein metabolism, which contributed to the intensification of the growth of young animals. The use of nanodispersed cerium dioxide as a promising material for increasing the productivity of poultry farming and as an alternative to feed antibiotics is argued. In further studies, it is advisable to study the action of cerium dioxide nanoparticles to study all possible mechanisms of its biological activity.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5283
ISSN: 2617-8346 (Print)
2663-5542 (Online)
metadata.dc.identifier.udc: 636.52/.58.087.7:612.015
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_nanochastynok.pdf395,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.