Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5202
Title: Disseminated intravascular coagulation syndrome as a complication in acute spontaneous canine babesiosis
Other Titles: Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання як ускладнення гострого спонтанного бабезіозу собак
Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови как осложнение острого спонтанного бабезиоза собак
Authors: Dubova, Oksana
Дубова, Оксана Анатоліївна
Feshchenko, Diana
Фещенко, Діана Валеріївна
Bakhur, Tetiana
Бахур, Тетяна Іванівна
Zghozinska, Oksana
Згозінська, Оксана Анатоліївна
Antipov, Anatoliy
Антіпов, Анатолій Анатолійович
Rublenko, Serhii
Рубленко, Сергій Васильович
Goncharenko, Volodymyr
Гончаренко, Володимир Петрович
Shahanenko, Raisa
Шаганенко, Раїса Володимирівна
Shahanenko, Volodymyr
Шаганенко, Володимир Сергійович
Keywords: disseminated intravascular coagulation;дисеміноване внутрішньосудинне згортання;диссеминированное внутрисосудистое свертывание;babesiosis;бабезіоз;бабезиоз;dogs;собаки;shock;шок;coagulopathy;коагулопатія;коагулопатия;haemostasis;гемостаз
Issue Date: 15-Oct-2020
Publisher: Faculty of Veterinary Medicine - Skopje at Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Citation: Disseminated intravascular coagulation syndrome as a complication in acute spontaneous canine babesiosis / O. A. Dubova, D. V. Feshchenko, T. I. Bakhur et al. // Macedonian Veterinary Review. - 2020. - V. 43 (2). - P. 141-149. DOI: 10.2478/macvetrev-2020-0027
Abstract: The polyetiological syndrome of disseminated intravascular coagulation (DIC) is characterized by changes in haemostasis in the patient’s body. The aim of the work was to establish the criteria for DIC in acute spontaneous canine babesiosis and its’ connection with shock. We involved 2 groups of dogs (n=50) different breeds and sex, weighing 10–40 kg, 2–7 years old. Oscillometry (blood pressure, pulse rate), assessment of vascular-platelet haemostasis, coagulogram, as well as haematological, biochemical (fibrinogen, fibrin degradation product, soluble fibrin-monomer complex) and hemodynamic (circulating blood volume) research methods were used. It was proved that in dogs with 5–7% of erythrocytes affected by Babesia spp., the main criteria for DIC are already manifested – a significant increase in soluble fibrin-monomer complex and fibrin degradation product (p<0.001), hypofibrinogenemia (p<0.001), thrombocytopenia (p<0.001), an increase indicators of spontaneous aggregation ability of platelets and red blood cells (p<0.001). Significant hemodynamic disorders were found in dogs infected by Babesia: a decrease in circulating blood volume, circulated erythrocytes volume (p<0.05), specific circulating blood volume and haematocrit value (p<0.001) were observed. The average blood pressure in acute babesiosis was reduced (p<0.001), and the Allgöwer’s shock index was increased 2 times (p<0.05). Also, in the group of sick dogs, a shock of the II degree (medium, subcompensated) was established. Therefore, the presence of complications in the DIC form at the stage of consumption coagulopathy and shock of the II degree in acute spontaneous dogs’ babesiosis determines the pathological condition of the body as an emergency.
Description: Поліетіологічний синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ) характеризується змінами гемостазу в організмі пацієнта. Метою роботи було встановити критерії ДВЗ-синдрому при гострому спонтанному бабезіозі собак та його зв’язок із шоком. Ми відібрали 2 групи собак (n = 50) різних порід та статі, вагою 10–40 кг, віком 2–7 років. Використовували осцилометрію (артеріальний тиск, частоту пульсу), оцінку судинно-тромбоцитарного гемостазу, коагулограму, а також гематологічні, біохімічні (фібриноген, продукт розпаду фібрину, розчинний фібрин-мономерний комплекс) та гемодинамічні (об’єм циркулюючої крові) дослідження. Доведено, що у собак з 5–7% еритроцитів, уражених Babesia spp., вже виявляються основні критерії ДВЗ - значне збільшення розчинного комплексу фібрин-мономер та продукту деградації фібрину (р<0,001), гіпофібриногенемія (р<0,001), тромбоцитопенія (р<0,001), збільшення показників спонтанної агрегаційної здатності тромбоцитів та еритроцитів (р<0,001). У собак, інвазованих бабезіями, були виявлені значні порушення гемодинаміки: спостерігалося зменшення об’єму циркулюючої крові, об’єму циркулюючих еритроцитів (р<0,05), питомого об’єму циркулюючої крові та значення гематокриту (р<0,001). Середній артеріальний тиск при гострому бабезіозі був знижений (р<0,001), а індекс шоку Алльговера підвищений у 2 рази (р<0,05). Також у групі хворих собак встановлено шок II ступеня (середній, субкомпенсований). Тому наявність ускладнень у ДВЗ-формі на стадії споживної коагулопатії та шоку II ступеня при гострому спонтанному бабезіозі собак визначає патологічний стан організму як невідкладний. Полиэтиологический синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) характеризуется изменениями гемостаза в организме пациента. Целью работы было установить критерии ДВС-синдрома при остром спонтанном Бабезиоз собак и его связь с шоком. Мы отобрали 2 группы собак (n = 50) различных пород и пола, весом 10-40 кг, в возрасте 2-7 лет. Использовали осцилометрию (артериальное давление, частоту пульса), оценку сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, коагулограмму, а также гематологические, биохимические (фибриноген, продукт распада фибрина, растворимый фибрин-мономерный комплекс) и гемодинамические (объем циркулирующей крови) исследования. Доказано, что у собак с 5-7% эритроцитов, пораженных Babesia spp., Уже выявляются основные критерии ДВС - значительное увеличение растворимого комплекса фибрин-мономер и продукта деградации фибрина (р <0,001), гипофибриногенемия (р <0,001), тромбоцитопения (г. <0,001), увеличение показателей спонтанной агрегационной способности тромбоцитов и эритроцитов (р <0,001). У собак, инвазированных бабезия, были выявлены значительные нарушения гемодинамики: наблюдалось уменьшение объема циркулирующей крови, объема циркулирующих эритроцитов (р <0,05), удельного объема циркулирующей крови и значение гематокрита (р <0,001). Среднее артериальное давление при остром Бабезиоз был снижен (р <0,001), а индекс шока Алльговера повышен в 2 раза (р <0,05). Также в группе больных собак установлено шок II степени (средний, субкомпенсированный). Поэтому наличие осложнений в ДВС-форме на стадии потребительской коагулопатии и шока II степени при остром спонтанном Бабезиоз собак определяет патологическое состояние организма как неотложный.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5202
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.1/.993.6:636.7
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cover_vol.43_no2_mactarew.jpgCover2,34 MBJPEGView/Open
disseminated_intravascular_coagulation_syndrome.pdfManuscript349,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.