Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5156
Title: Хімічний склад м’яса і печінки свиней за згодовування кормових добавок
Other Titles: Chemical composition of meat and liver of pigs for feeding feed additives
Authors: Чернявський, Олександр Олександрович
Cherniavskyi, Oleksandr
Чернюк, Сергій Васильович
Chernyuk, Sergii
Keywords: пробіотик;probiotic;свині;pigs;фермент;enzyme;м'ясо;meat;печінка;liver
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Подільський державний аграрно-технічний університет
Citation: Чернявський О. Хімічний склад м’яса і печінки свиней за згодовування кормових добавок / О.Чернявський, С. Чернюк // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. (20-22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2018. – Ч.1 .- С.296-298
Abstract: В основний період досліду свиням контрольної групи згодовувати корм без пробіотику і ферментного препарату, для свиней дослідних груп – до корму додавали Протекто-актив та Мацеразу згідно схеми досліджень. Як свідчать результати наших досліджень, вміст вологи в найдовшому м’язі спини коливався в межах 70,6 – 71,8 %. За вмістом протеїну тварини 3 та 4-ї дослідної груп переважали контрольних аналогів на 0,8–0,9 %, тоді як у тварин 2 та 5-ї цей показник знаходився на рівні контролю. Згодовування молодняку свиней Протекто-активу в комплексі з Мацеразою вірогідно не впливає на вміст жиру в м’язовій тканині. Аналогічні результати були одержані і за дослідження БЕР. За вмістом золи у м’ясі слід відмітити тенденцію до кількісного її збільшення у тушах дослідних тварин. Вміст кальцію у м’ясі тварин мав тенденцію до невірогідного його збільшення у дослідних групах порівняно з контрольною групою, а вміст фосфору у найдовшому м’язі спини знаходився на рівні контролю. Дані хімічного аналізу середньої проби печінки свідчать про відсутність істотної різниці між досліджуваними зразками у групах тварин. Вміст вологи в печінці коливався в межах 70,4 – 72,05%. Вміст сирого протеїну у печінці піддослідних тварин знаходився на рівні контрольної групи. Слід відмітити незначне підвищення жиру у печінці дослідних груп тварин, які одержували з раціоном мацеразу. Так у тварин 3, 4 та 5-ї груп вміст сирого жиру збільшився, відповідно, на 0,34; 0,49 і 0,72 % порівняно з контролем. За вмістом золи у печінці, тварини 3-ї дослідної групи переважали контрольних аналогів на 0,29 %. Отже, хімічний склад м’яса і печінки досліджуваних свиней в цілому не відрізнявся від продукції, одержаної при забої свиней контрольної групи, що вказує на відсутність негативного впливу на якість свинини, за додавання до сухих кормосумішей пробіотику Протекто-активу і ферментного препарату Мацераза.
Description: In the main period of the experiment, pigs of the control group were fed feed without probiotics and enzyme preparation, for pigs of the experimental groups - Protecto-Active and Matseraz were added to the feed according to the study scheme. According to the results of our research, the moisture content in the longest back muscle ranged from 70.6 to 71.8%. In terms of protein content, animals of the 3rd and 4th experimental groups outperformed control analogues by 0.8–0.9%, while in animals of the 2nd and 5th groups this indicator was at the control level. Feeding young pigs Protecto-Active in combination with Matserase is unlikely to affect fat content in muscle tissue. Similar results were obtained for the study of BER. According to the ash content in meat, there should be a tendency to increase it quantitatively in the carcasses of experimental animals. The calcium content in the meat of the animals tended to increase unbelievably in the experimental groups compared to the control group, and the phosphorus content in the longest back muscle was at the control level. Data from chemical analysis of the average liver sample indicate the absence of a significant difference between the studied samples in groups of animals. The moisture content in the liver ranged from 70.4 to 72.05%. The content of crude protein in the liver of experimental animals was at the level of the control group. It should be noted a slight increase in liver fat in experimental groups of animals treated with a diet of macerase. Thus, in animals of groups 3, 4 and 5, the crude fat content increased, respectively, by 0.34; 0.49 and 0.72% compared to control. In terms of ash content in the liver, animals of the 3rd experimental group outperformed control analogues by 0.29%. Therefore, the chemical composition of meat and liver of the studied pigs in general did not differ from the products obtained from slaughter of pigs of the control group, which indicates no negative impact on pork quality, when added to dry feed probiotic Protecto-Active and enzyme Macerase.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5156
ISSN: 978-617-692-464-7
978-617-692-465-4
metadata.dc.identifier.udc: 63.001:65.001:30.001:10.001
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Him_sklad_miasa.pdf232,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.