Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4999
Title: Вплив фізичних показників води на кількість мікроядер у клітинах ембріонів хижих видів риб
Other Titles: The cytogenetic influence of physical water indicators on the number of micronuclears in cells of predatory fish species
Authors: Водяніцький, Олександр Михайлович
Vodianitskyi, Oleksandr
Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliia
Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliia
Keywords: хижі види риб;температурний режим;метаболізм;мікроядерний тест;ембріональна клітина;ядерця;стрес-чинники;абіотичний вплив;predatory fish species;temperature regime;metabolism;micronuclear test;embryonic cell;nucleoli;stress factors;abiotic effect
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Вплив фізичних показників води на кількість мікроядер у клітинах ембріонів хижих видів риб / О.М. Водяніцький, Н.Є. Гриневич, О.А. Хом’як, Н.М. Присяжнюк // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць. – Біла Церква: БНАУ, 2020. – Вип. 1 (156). – С. 142-149. doi: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-142-149
Abstract: Розвиток і життєдіяльність організму тісно пов᾽язані з умовами середовища. Зв᾽язок організму з навколишнім середовищем відбувається через взаємодію з групами біотичних та абіотичних чинників. Співвідношення організму з окремими елементами його абіотичного і біотичного середовища не існує ізольовано, вони знаходяться в єдиній системі зв’язків. Вага абіотичних чинників навколишнього середовища в житті риб значна, особливо у фазах ембріонального періоду онтогенезу. Під час моніторингу цитологічних показників ембріонів та личинок риб за змін умов середовища встановлено, що пристосування організму до температурних умов середовища відбувається на клітинному рівні. Порогові температури є межею опору клітин організму екстремальним температурам зовнішнього середовища. З огляду на те, що ця здатність у різних видів різна, температурні пороги їх неоднакові. Доведено, що для кожного виду риб існує певна амплітуда температури, в межах якої можливий їх ембріональний розвиток. Від температури залежить швидкість перебігу ембріогенезу. Відхилення від оптимальної величини температури та її наближення до порогової спричиняє порушення в ембріогенезі риб, загибель зародків або появу аномалій їх розвитку. За дії порогової температури на запліднену ікру також можлива поява поліплоїдності клітин. Генетичні зміни в соматичних клітинах є інтегральним показником порушення гомеостазу. Вони характеризують наявність мутагенів середовища та ефективність реакції імунної відповіді організму. У нормі більшість генетичних порушень елімінуються. Наявність таких порушень є індикатором стресу, який зумовлює появу аномальних клітин та зниження імунного статусу організму. Такі порушення можуть бути виявлені на хромосомному рівні. Доведено, що критичні періоди в ембріональному розвитку риб виявляються на стадіях дроблення клітин на морулі, гаструляції та в ембріонів під час органогенезу. Однак наявність чутливих періодів не завжди пов’язана з процесами диференціації, наприклад, початком дроблення клітин, періодом виходу ембріонів з оболонок.
Description: During the monitoring of cytological parameters of embryos and fish larvae under changing environmental conditions, it was found that the body adapts to the environmental temperature conditions at the cellular level. Threshold temperature is the limit of the resistance of body cells to the action of extreme ambient temperatures. Since this ability is different for different species, their temperature threshold is not the same. It is proved that for each fish species there is a certain temperature amplitude, within which their embryonic development is possible. The rate of passage of embryogenesis depends on temperature. Deviation from the optimal temperature and its approach to the “threshold” causes disturbances in the embryogenesis of fish, leads to the death of embryos or to the appearance of anomalies in their development. Under the influence of a threshold temperature on fertilized eggs, polyploidy of cells is possible. Genetic changes in somatic cells is an integral indicator of homeostasis disturbance. They characterize the presence of environmental mutagens and the effectiveness of the body's immune response. Normally, most genetic disorders are eliminated. The presence of such disorders is an indicator of stress, which leads to the appearance of abnormal cells and a decrease in the body's immune status. Such abnormalities can be detected at the chromosomal level. It has been proved that critical periods in the embryonic development of fish are manifested at the stages of crushing of morula cells and gastrulation in embryos during organogenesis. However, the presence of sensitive periods is not always associated with differentiation processes, for example, the onset of cell crushing, the period of embryo exit from the membranes.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4999
ISSN: 2310-9289 (print)
2415-7635 (online)
metadata.dc.identifier.udc: 619:591.3:597.55.2 (574.2:577.151)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_fizychnykh.pdf2,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.